639/2006

Given i Nådendal den 21 juli 2006

Lag om ändring av 27 § i revisionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i revisionslagen av den 28 oktober 1994 (936/1994) 27 § 3 mom. som följer:

27 §
Länsstyrelsens skyldighet att förordna revisor

Innan ett förordnande enligt denna paragraf ges skall sammanslutningens eller stiftelsens styrelse, motsvarande organ eller bolagsmännen höras. Förordnandet kan verkställas innan det har vunnit laga kraft. Förordnandet gäller tills en revisor i föreskriven ordning har valts för sammanslutningen eller stiftelsen i stället för den revisor som länsstyrelsen förordnat.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

Denna lag skall tillämpas när en anmälan om förordnande av en revisor görs till länsstyrelsen efter lagens ikraftträdande.

RP 109/2005
EkUB 7/2006
RSv 63/2006

Nådendal den 21 juli 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.