638/2006

Given i Nådendal den 21 juli 2006

Lag om ändring av handelskammarlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i handelskammarlagen av den 1 november 2002 (878/2002) 2 § 2 mom. 2 punkten samt 5 och 6 § som följer:

2 §
Handelskamrarnas och Centralhandelskammarens offentliga uppgifter

Centralhandelskammaren har till uppgift att


2) välja skiljemännen och ansöka om förordnande av en god man för skiljeförfarande i de inlösensituationer om vilka föreskrivs särskilt i aktiebolagslagen (624/2006), samt


5 §
Inlösningsnämnd

Centralhandelskammarens delegation tillsätter för tre år i sänder en inlösningsnämnd som har till uppgift att välja skiljemän och ansöka om förordnande av en god man enligt vad som föreskrivs i 2 § 2 mom. 2 punkten.

Inlösningsnämnden har en ordförande, en vice ordförande samt minst fem men högst sju andra medlemmar, som skall åtnjuta allmänt förtroende och ha kännedom om näringslivet. Ordföranden, vice ordföranden samt två av de övriga medlemmarna skall ha avlagt juris kandidatexamen, och två av dem skall ha behörighet för domartjänst.

Inlösningsnämnden är beslutför när utom ordföranden eller vice ordföranden minst tre andra medlemmar är närvarande. Om både ordföranden och vice ordföranden är förhindrade eller jäviga, är inlösningsnämnden beslutför när närvarande är minst fyra andra medlemmar, som bland sig utser en medlem med juris kandidatexamen till ordförande. Beslut vid inlösningsnämndens sammanträden fattas med enkel majoritet. Faller rösterna lika, avgör ordförandens röst.

6 §
Förfarandet i inlösningsnämnden samt kostnaderna

På medlemmarna och de anställda i den inlösningsnämnd som avses i 5 § tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar då de sköter sina uppgifter i nämnden. På behandlingen av ärenden i inlösningsnämnden tillämpas förvaltningslagen (434/2003), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och språklagen (423/2003).

Centralhandelskammaren svarar för inlösningsnämndens kostnader och fastställer grunderna för arvodena till nämndens ordförande och övriga medlemmar. Centralhandelskammaren har rätt att hos sökanden ta ut en avgift för kostnaderna för valet av skiljemän och för ansökan om förordnande av en god man.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

RP 109/2005
EkUB 7/2006
RSv 63/2006

Nådendal den 21 juli 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.