637/2006

Given i Nådendal den 21 juli 2006

Lag om ändring av 15 § i företags- och organisationsdatalagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i företags- och organisationsdatalagen av den 16 mars 2001 (244/2001) 15 § som följer:

15 §
Uppgifter som skall anges i brev och blanketter samt på webbsidor

En sådan registreringsskyldig som har registrerats i företags- och organisationsdatasystemet och som också har registrerats i handelsregistret, registret över mervärdesskattskyldiga, förskottsuppbördsregistret eller arbetsgivarregistret skall i sina brev och blanketter ange sitt företags- och organisationsnummer. I ett konkursbos brev och blanketter skall också anges konkursgäldenärens företags- och organisationsnummer. Skyldigheten att ange företags- och organisationsnummer gäller inte brev och blanketter som hänför sig till en fysisk persons privathushåll.

I ett aktiebolags brev och blanketter skall utöver företags- och organisationsnummer anges bolagets registrerade firma, hemort och adress samt eventuell likvidation. Aktiebolaget skall dessutom ange sitt företags- och organisationsnummer på sina eventuella webbsidor.

I en utländsk näringsidkares filials brev och blanketter skall utöver företags- och organisationsnummer anges näringsidkarens firma, juridiska form, hemort, det register där näringsidkaren är införd i sitt hemland, registernumret i detta register samt eventuell likvidation.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

RP 109/2005
EkUB 7/2006
RSv 63/2006
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/58/EG (32003L0058); EUT nr L 221, 4.9.2003, s. 13

Nådendal den 21 juli 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.