636/2006

Given i Nådendal den 21 juli 2006

Lag om ändring av handelsregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i handelsregisterlagen av den 2 februari 1979 (129/1979) 9 § 1 mom. 2, 6 och 13 punkten samt 4 mom., 18 a § 1 mom. samt 25 §,

sådana de lyder, 9 § 1 mom. 2 och 13 punkten i lag 147/1997, 6 punkten i lag 827/1998 och 4 mom. samt 18 a § 1 mom. i lag 744/2004 och 25 § i lag 245/2001, samt

fogas till 9 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 1616/1992 och 1122/1993 samt i nämnda lagar 147/1997, 827/1998 och 744/2004, en ny 7 punkt i stället för den 7 punkt som upphävts genom nämnda lag 147/1997, som följer:

9 §

I ett aktiebolags eller europabolags grundanmälan skall nämnas


2) datum för avtalet om bolagsbildning;


6) aktiekapitalet;

7) antal aktier och eventuella i bolagsordningen intagna bestämmelser om aktiernas nominella belopp samt anslutning till värdeandelssystemet;


13) bolagsordningens bestämmelse om företrädande av bolaget samt, om någon givits rätt att företräda bolaget ensam eller tillsammans med någon annan, dennes personuppgifter; samt


Bestämmelsen i 1 mom. 2 punkten om datum för avtalet om bolagsbildning tillämpas också i fråga om dagen för undertecknandet av ett sådant förslag om bildande av ett europabolag eller flyttning av bolagets hemort som avses i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 om stadga för europabolag, nedan europabolagsförordningen.


18 a §

Registermyndigheten behandlar ärenden som gäller överföring av ett aktiebolags eller europabolags aktier till värdeandelssystemet, minskning av aktiekapitalet, fusion av aktiebolag, delning av ett aktiebolag eller europabolag, ändring av företagsformen och ett aktiebolags eller europabolags likvidation, på det sätt som föreskrivs i aktiebolagslagen (624/2006).


25 §

När en anteckning förs in eller stryks i handelsregistret, skall registermyndigheten samtidigt på ett allmänt tillgängligt sätt kungöra detta antingen i sin helhet eller som utdrag ur eller hänvisningar till en handling som har fogats till akten i ärendet eller förts in i registret, så som närmare föreskrivs genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

RP 109/2005
EkUB 7/2006
RSv 63/2006
Rådets direktiv 68/151/EEG (319868L0151); EGT nr L 65, 14.3.1968, s. 8
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/58/EG (32003L0058); EUT nr L 221, 4.9.2003, s. 13

Nådendal den 21 juli 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.