630/2006

Given i Nådendal den 21 juli 2006

Lag om ändring av 3 § i prokuralagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i prokuralagen av den 2 februari 1979 (130/1979) 3 § 2 mom., sådant det lyder i lag 391/1988, som följer:

3 §

I ett aktiebolag eller ett andelslag kan bestämmas att prokuristen får företräda bolaget eller andelslaget endast tillsammans med en sådan därtill berättigad person som avses i 6 kap. 26 § i aktiebolagslagen (624/2006) eller i 5 kap. 15 § i lagen om andelslag (1488/2001). I ett öppet bolag och ett kommanditbolag kan det föreskrivas att prokuristen får företräda bolaget endast tillsammans med en eller flera av bolagsmännen i det öppna bolaget respektive en eller flera av de ansvariga bolagsmännen i kommanditbolaget.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

RP 109/2005
EkUB 7/2006
RSv 63/2006

Nådendal den 21 juli 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.