629/2006

Given i Nådendal den 21 juli 2006

Lag om ändring av 81 § i lagen om bostadsrättsföreningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 28 november 1994 om bostadsrättsföreningar (1072/1994) 81 § 2 mom., sådant det lyder i lag 128/2003, som följer:

81 §
Dottersammanslutningsfusion

I fråga om fusion gäller i tillämpliga delar vad som i 16 kap. i aktiebolagslagen (624/2006) föreskrivs om dotterbolagsfusion. I den övertagande bostadsrättsföreningen fattas dock fusionsbeslutet av föreningens möte.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

RP 109/2005
EkUB 7/2006
RSv 63/2006

Nådendal den 21 juli 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.