628/2006

Given i Nådendal den 21 juli 2006

Lag om ändring av 16 kap. 2 § och 18 kap. 2 § i lagen om andelslag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 28 december 2001 om andelslag (1488/2001) 16 kap. 2 § och 18 kap. 2 § som följer:

16 kap.

Fusion

2 §
Dottersammanslutningsfusion

Om ett andelslag i ett aktiebolag äger alla sådana aktier, optionsrätter och andra särskilda till aktier berättigande rättigheter som ett i fusionen deltagande aktiebolag inte äger, kan styrelserna avtala om att aktiebolaget fusioneras med andelslaget. Detsamma gäller ett dotterandelslags fusion med moderandelslaget, om det inte finns andra medlemmar i dotterandelslaget.

I fråga om ett dotteraktiebolags fusion gäller i tillämpliga delar det som i 16 kap. i aktiebolagslagen (624/2006) föreskrivs om dotterbolagsfusion. På fusionen tillämpas dock inte 6 § 3 mom., 9―11 eller 13 § i nämnda kapitel. Styrelsernas fusionsbeslut skall fattas inom fyra månader från registreringen av fusionsplanen.

18 kap.

Ombildning av ett andelslag till aktiebolag

2 §
Plan för ändring av sammanslutningsform

Andelslagets styrelse skall göra upp en plan för ändring av sammanslutningsform, beträffande vilken i tillämpliga delar gäller det som i 16 kap. 4―6 § bestäms om kombinationsfusion. Vad som i de nämnda bestämmelserna föreskrivs om andelslagets stadgar och andelar skall tillämpas på aktiebolagets bolagsordning och aktier. I planen skall dessutom ingå ett förslag beträffande aktiebolagets aktiekapital och eget kapital av annat slag. På aktiebolagets aktiekapital och på den redogörelse som skall ges om aktiekapitalet i planen tillämpas 2 kap. 6 § i aktiebolagslagen.

Om andelslaget ombildas till ett publikt aktiebolag tillämpas dessutom bestämmelserna i 19 kap. 1 § 2 mom. i aktiebolagslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

På fusion eller ombildning av ett andelslag till ett aktiebolag tillämpas de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande, om fusionsplanen eller planen för ändring av sammanslutningsformen undertecknas före ikraftträdandet.

RP 109/2005
EkUB 7/2006
RSv 63/2006
Rådets direktiv 77/91/EEG (31977L0091); EGT nr L 26, 31.1.1977, s. 1

Nådendal den 21 juli 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.