617/2006

Given i Nådendal den 21 juli 2006

Lag om ändring av 26 § i folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/1956) 26 § 1 mom. 5 punkten, sådan den lyder i lag 724/2001, som följer:

26 §

Vid fastställandet av folkpensionen beaktas till personen varaktigt utgående


5) grundbelopp av generationsväxlingspension som beviljats enligt 6 a § lagen om pension för lantbruksföretagare eller enligt lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/1990), grundbelopp av avträdelseersättning som beviljats enligt lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/1992) samt grundbelopp av avträdelsestöd som beviljats enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) och enligt lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006);

likväl så att från folkpensionens fulla belopp avdras 50 procent av det belopp varmed summan av de i 1―5 punkten nämnda förmånerna överstiger 536 euro om året.Denna lag träder i kraft den 27 juli 2006.

RP 34/2006
JsUB 8/2006
GrUU 18/2006
RSv 91/2006

Nådendal den 21 juli 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.