604/2006

Given i Nådendal den 21 juli 2006

Lag om ändring av 10 a § i lagen om accis på flytande bränslen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 29 december 1994 om accis på flytande bränslen (1472/1994) 10 a § 1 och 2 mom., sådana de lyder i lag 918/2001, som följer:

10 a §

Den som bedriver yrkesmässig växthusodling har rätt att på ansökan få 3,75 cent per liter i återbäring på den accis som betalts för lätt brännolja vilken från och med den 1 januari 2006 använts vid yrkesmässig växthusodling och på motsvarande sätt 1,75 cent per kilogram för tung brännolja. Accisåterbäring betalas inte, om den sammanlagda mängd lätt och tung brännolja som använts understiger 16 000 enheter per ansökan.

Ansökan skall lämnas till tullmyndigheten på den ort där växthusodlingen är belägen. Ansökan om återbäring kan gälla lätt eller tung brännolja som använts under ett kalenderår eller som använts under perioden januari-juni eller perioden juli-december. Ansökan om återbäring skall göras senast sex månader efter utgången av en ovan nämnd period.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2006.

Utifrån mängden lätt och tung brännolja som använts 2005 betalas de som bedriver yrkesmässig växthusodling en förhöjning av accisåterbäringen utan någon separat ansökan, om accisåterbäringen före förhöjningen uppgår till minst 580 euro.

För lätt brännolja betalas en förhöjning på 0,35 cent per liter och för tung brännolja en förhöjning på 0,35 cent per kilogram. Av den mängd brännolja som godkänts som grund för återbäringen beaktas, när förhöjningen räknas ut, 62 procent av den använda mängden under perioden januari-juni 2005, den använda mängden i dess helhet under perioden juli-december och 81 procent av den använda mängden under perioden januari-december.

RP 56/2006
FiUB 6/2006
RSv 85/2006
Rådets direktiv 2003/96/EG, (32003L0096); EGT nr L 283, 31.10.2003, s. 54

Nådendal den 21 juli 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.