603/2006

Given i Nådendal den 21 juli 2006

Lag om återbäring av accis på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens tillämpningsområde

De som bedriver yrkesmässigt jordbruk har rätt att i enlighet med denna lag på ansökan få återbäring på accis på den brännolja och el som de använt inom jordbruket.

Denna lag tillämpas inte på energiprodukter som använts i det privata hushållet.

Denna lag tillämpas inte på yrkesmässig växthusodling, om den som bedriver odlingen har rätt att få återbäring på accisen med stöd av 10 a § i lagen om accis på flytande bränslen (1472/1994) eller om accisen på den el som använts inom växthusodlingen betalas enligt accisklass II i den accistabell som ingår som bilaga till lagen om accis på elström och vissa bränslen (1260/1996).

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) den som bedriver yrkesmässigt jordbruk, nedan sökanden, en fysisk eller juridisk person eller en sammanslutning av fysiska eller juridiska personer som bedriver jordbruk och till vilken det under skatteåret har betalats direktstöd från Europeiska unionen, kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket eller nationellt stöd, eller den som bedriver spannmålstorkning,

2) direktstöd från Europeiska unionen stöd som betalas till jordbrukarna och om vilka föreskrivs i avdelningarna III och IV i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001,

3) kompensationsbidrag ersättning som avses i kapitel V i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar, och från och med 2007 ersättning som avses i artikel 36 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU),

4) miljöstöd för jordbruket stöd som avses i kapitel VI i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar, och från och med 2007 stöd som avses i artikel 39 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och som betalas i form av stöd för bas- och tilläggsåtgärder enligt de program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland och landskapet Åland som kommissionen har godkänt,

5) nationellt stöd nationellt stöd som avses i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) och som baserar sig på åkerarealen, antalet djur, produktionsmängden eller på lagermängderna för trädgårdsprodukter, med undantag för stödet för renhushållning enligt 14 § i den nämnda lagen,

6) jordbruk odling av jordbruks- och trädgårdsväxter, obligatoriskt arealuttag, skötsel av icke odlad åker, framställning av husdjursprodukter, hållande av animalieproduktionsdjur, biodling, hästhushållning, lagring, förberedelse för saluföring och packning av egenproducerade jordbruks- och trädgårdsprodukter samt spannmålstorkning, om dessa verksamheter utövas på sökandens gårdsbruksenhet,

7) förberedelse för saluföring åtgärder som vidtas på gårdsbruksenheten för att göra jordbruks- och trädgårdsprodukterna sälj- eller förädlingsbara,

8) skatteår för vilket accisåterbäring betalas ett kalenderår eller, om den räkenskapsperiod som avses i bokföringslagen (1336/1997) inte är ett kalenderår, den eller de räkenskapsperioder som har gått ut under kalenderåret,

9) skattedeklaration för jordbruk en deklaration för jordbruket enligt 7 § 3 mom. i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995),

10) samfund ett samfund enligt 3 § i inkomstskattelagen (1535/1992),

11) samfälld förmån en samfälld förmån enligt 5 § i inkomstskattelagen.

3 §
Behöriga myndigheter

För accisåterbäring enligt denna lag och för den anknytande tillsynen ansvarar det skatteverk som enligt 6 § i lagen om beskattningsförfarande verkställer sökandens inkomstbeskattning.

För tillsynen i anslutning till accisåterbäring enligt denna lag ansvarar tullmyndigheterna till den del tillsynen har samband med accisåterbäring enligt 1 § 3 mom.

2 kap.

Grunder för accisåterbäring

4 §
Accisåterbäringens belopp

För energiprodukter som under skatteåret använts i jordbruket återbärs accis till sökanden enligt följande: 3,75 cent per liter lätt brännolja och 1,75 cent per kilogram tung brännolja som avses i lagen om accis på flytande bränslen och accisbeskattas i Finland samt 0,23 cent per kilowattimme accisbeskattad el som avses i lagen om accis på elström och vissa bränslen.

5 §
Accisåterbäringens minimibelopp

Accis återbärs inte om återbäringsbeloppet understiger 50 euro.

3 kap.

Ansökan om och betalning av accisåterbäring

6 §
Ansökan om accisåterbäring

Ansökan om accisåterbäring skall göras skriftligen och ansökan tillställas det skatteverk som sökanden enligt 8 § i lagen om beskattningsförfarande skall lämna in skattedeklarationen till. Ansökan skall göras genom en skattedeklaration för jordbruket eller på någon annan blankett som Skattestyrelsen har fastställt.

Ansökningar gällande brännolja och el som har använts under skatteåret skall lämnas in före utgången av februari månad kalenderåret efter utgången av skatteåret.

Samfunds och samfällda förmåners ansökningar skall likväl, med avvikelse från 2 mom., lämnas in senast fyra månader efter utgången av det skatteår för vilket återbäring söks.

Ansökan skall lämnas in inom den tid som anges i denna paragraf, även om skatteverket på sökandens begäran har förlängt inlämningstiden för skattedeklarationen med stöd av 8 § 3 mom. i lagen om beskattningsförfarande.

Skattestyrelsen utfärdar närmare föreskrifter om hur ansökan skall lämnas in och om ansökningsförfarandet i övrigt.

7 §
Uppgifter som skall lämnas i ansökan

Sökanden skall i ansökan uppge mängden accisbeskattad lätt och tung brännolja och el som under skatteåret har använts för jordbruk samt numret på det bankkonto som återbäringen skall betalas på.

8 §
Betalning av accisåterbäring

Accisåterbäringen skall betalas på ett bankkonto.

På återbäringen betalas ingen ränta, om inte något annat följer av 10 och 11 §.

Utöver det som bestäms i denna lag tillämpas lagen om skatteuppbörd (609/2005) på betalning av accisåterbäring och på debitering till följd av rättelse eller sökande av ändring.

För belopp som debiteras till följd av rättelse eller sökande av ändring och för felavgifter skall dröjsmålspåföljder uträknas så som bestäms i lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995).

9 §
Bokförings- och anteckningsskyldighet

Sökanden skall ordna sin bokföring och sina anteckningar på ett sådant sätt att det utifrån dem går att slå fast vilken mängd brännolja och el som berättigar till återbäring.

Om användningen av brännolja eller el fördelar sig på användning som berättigar till återbäring och på annan användning så att den användning som berättigar till återbäring inte entydigt kan slås fast, skall det av bokföringen och anteckningarna framgå faktorer som kan läggas till grund för en bedömning av hur stor andel av den använda brännoljan och elen som berättigar till återbäring.

4 kap.

Rättsmedel

10 §
Rättelse till sökandens nackdel

Om accis har återburits till sökanden till ett för stort belopp på grund av ett skriv- eller räknefel eller ett därmed jämförbart misstag eller på grund av att sökanden har lämnat bristfälliga, vilseledande eller oriktiga uppgifter, skall skatteverket rätta sitt beslut, om inte ärendet avgjorts genom ett beslut med anledning av besvär.

Rättelsen skall göras inom tre år från ingången av kalenderåret efter det år då beslutet om accisåterbäring fattades.

Ränta tas ut på belopp som debiteras till följd av rättelse eller sökande av ändring. Räntan räknas från den första dagen i månaden efter den betalningsmånad som anges i beslutet om accisåterbäring till den förfallodag som bestäms för återkravet, sistnämnda dag medräknad. Räntan motsvarar den i 12 § i räntelagen (633/1982) avsedda referensräntan för den halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga, minskad med två procentenheter.

11 §
Rättelseyrkande

Ändring i ett beslut om accisåterbäring, i ett beslut i ett annat ärende eller i ett beslut i ett ärende som avses i 10 § får sökas skriftligen genom rättelseyrkande hos det skatteverk i vars beslut ändring söks.

Konstaterar skatteverket på grund av ett rättelseyrkande eller av någon annan anledning att accis har återburits till för litet belopp eller inte alls, skall skatteverket rätta sitt beslut om återbäring, om inte ärendet avgjorts genom ett beslut med anledning av besvär. Rättelseyrkandet skall framställas inom tre år från utgången av kalenderåret efter det år för vilket återbäring söks.

Skatteombudet har rätt att söka ändring på statens vägnar genom ett skriftligt rättelseyrkande. Skatteombudet skall likväl, med avvikelse från 2 mom., framställa rättelseyrkandet inom ett år från ingången av kalenderåret efter det år för vilket återbäring har sökts.

Ränta betalas på belopp som återbärs till följd av rättelse. Räntan räknas från den första dagen i månaden efter den månad då accisåterbäringen betalades till återbäringsdagen. Räntan motsvarar den i 12 § i räntelagen avsedda referensräntan för den halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga, minskad med två procentenheter.

12 §
Ändringssökande

I beslut som skatteverket fattat på grund av ett rättelseyrkande får ändring sökas genom besvär hos den förvaltningsdomstol som med stöd av 12 § i förvaltningsprocesslagen (586/1996) är behörig i ärendet. Ändring skall sökas skriftligen, och besvärsskriften skall inom den besvärstid som nämns i 4 mom. tillställas det skatteverk vars beslut överklagas.

Skatteombudet har besvärsrätt på statens vägnar i skatteverkets beslut.

Skatteverket skall med anledning av besvär som anförts av ombudet ge sökanden och med anledning av besvär som anförts av sökanden ge ombudet tillfälle att avge bemötande och vid behov genmäle. Besvärsskriften skall jämte bemötanden, genmälen och utlåtanden samt de övriga handlingar som uppkommit i ärendet utan dröjsmål sändas till den förvaltningsdomstol som avses i 1 mom.

Besvärstiden vid beslut som fattats på grund av ett rättelseyrkande är tre år räknat från ingången av kalenderåret efter det år då beslutet om accisåterbäring fattades, dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av beslutet. När besvär anförs över andra beslut är besvärstiden 30 dagar från delfåendet av beslutet. För skatteombudet är besvärstiden 30 dagar från det att beslutet fattades.

Besvär som riktats till förvaltningsdomstolen men som borde ha anförts hos skatteverket som ett rättelseyrkande, skall behandlas som ett rättelseyrkande. Då skall beslut om avvisande av besvären inte fattas.

Beträffande sökande av ändring gäller i övrigt bestämmelserna i förvaltningsprocesslagen.

5 kap.

Särskilda bestämmelser

13 §
Skyldighet att lämna uppgifter

Den som bedriver yrkesmässigt jordbruk skall på uppmaning av Skattestyrelsen, skatteverket eller besvärsinstansen, utöver de uppgifter som skall lämnas i ansökan, lämna de kompletterande uppgifter och utredningar samt uppvisa de verifikationer som kan behövas vid behandlingen av ansökan eller av ett överklagande som gäller beslutet om accisåterbäring.

14 §
Uppgifternas offentlighet

På de uppgifter enligt denna lag som behandlas inom skatteförvaltningen tillämpas det som i 4 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) föreskrivs om sekretessbelagda beskattningsuppgifter.

15 §
Lämnande av uppgifter till skatteförvaltningen och vissa andra myndigheter

Skatteförvaltningen har utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter rätt att av jord- och skogsbruksministeriet, tullmyndigheterna, arbetskrafts- och näringscentralerna och länsstyrelsen på Åland få de uppgifter om stödtyper enligt 2 § 2―5 punkten i denna lag som beviljats en sökande, om datum för betalning av stöd och om sökande och mottagare av återbäring enligt 10 a § i lagen om accis på flytande bränslen, som behövs för återbäring av accis som avses i denna lag och för den anknytande tillsynen. De individualiserings- och kontaktuppgifter som skatteförvaltningen har rätt att få i fråga om sökande och mottagare av återbäring är namn, personbeteckning eller organisationsnummer och den adress som anmälts till myndigheterna.

Jord- och skogsbruksministeriet, tullmyndigheterna, arbetskrafts- och näringscentralerna och länsstyrelsen på Åland har utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter rätt att av skatteförvaltningen få de uppgifter om mottagarna av återbäring och om återbäringsbeloppen och grunderna för återbäring, som behövs för återbäring av accis som avses i denna lag och för den anknytande tillsynen. De individualiserings- och kontaktuppgifter som ministeriet och de nämnda myndigheterna har rätt att få i fråga om mottagare av återbäring är namn, personbeteckning eller organisationsnummer och den adress till driftstället som anmälts till skatteförvaltningen.

16 §
Skatteförvaltningens och vissa andra myndigheters rätt att lämna uppgifter på eget initiativ

Om det finns anledning att misstänka att en sökande inte hade haft rätt till stöd som avses i 2 § 2―5 punkten i denna lag kan skatteförvaltningen utan hinder av sekretessbestämmelserna på eget initiativ lämna jord- och skogsbruksministeriet, tullmyndigheterna och arbetskrafts- och näringscentralerna nödvändiga uppgifter som gäller mottagare av accisåterbäring enligt denna lag och beviljad accisåterbäring och som hänför sig till tillsynen över riktigheten i återbäringen, för att ministeriet och de nämnda myndigheterna skall kunna fullgöra den tillsynsskyldighet som enligt lag eller förordning ingår i deras arbetsuppgifter. Individualiserings- och kontaktuppgifter som kan lämnas i fråga om mottagare av återbäring är namn, personbeteckning eller organisationsnummer och den adress till driftstället som anmälts till skatteförvaltningen.

Jord- och skogsbruksministeriet och arbetskrafts- och näringscentralerna kan utan hinder av sekretessbestämmelserna på eget initiativ lämna de uppgifter om återkrav av stöd enligt 2 § 2―5 punkten i denna lag som behövs för debitering av accisåterbäring enligt denna lag och som gäller stödtagare och stödbeslut. Individualiserings- och kontaktuppgifter som kan lämnas i fråga om mottagare av återbäring är namn, personbeteckning eller organisationsnummer och den adress som anmälts till myndigheterna.

Sekretessbelagda uppgifter som erhållits med stöd av denna paragraf kan lämnas vidare för utredning av brott och väckande av åtal. Uppgifterna skall förstöras genast när de inte längre behövs. Om uppgifterna behövs gäller arkivlagen (831/1994) i fråga om deras förvaring.

17 §
Särskilda bestämmelser om lämnande av uppgifter

Uppgifter som avses i denna lag kan lämnas med hjälp av en elektronisk dataöverföringsmetod då skyddet av uppgifterna har utretts på det sätt som avses i 32 § 1 mom. i personuppgiftslagen (523/1999).

18 §
Tillämpning av andra bestämmelser

Utöver det som bestäms i denna lag iakttas i tillämpliga delar 14, 18, 25, 26 a, 26 c, 26 d, 91 och 93 a § i lagen om beskattningsförfarande och 2―5 § i förordningen om beskattningsförfarande (763/1998).

19 §
Felavgift

Om sökanden har lämnat bristfälliga eller oriktiga uppgifter för accisåterbäringen, kan en felavgift på minst 50 och högst 1 000 euro tas ut.

Vid fastställande av felavgiftens storlek beaktas hur klandervärt förfarandet varit, om det har upprepats och andra med dessa jämförliga omständigheter.

20 §
Straffbestämmelse

I 29 kap. 1―3 § i strafflagen (39/1889) föreskrivs om straffet för en sökande som bedrägligt får till stånd eller försöker få till stånd accisåterbäring.

21 §
Beaktande av gemenskapens lagstiftning

På accisåterbäring tillämpas dessutom lagen om tillämpning av vissa av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om statligt stöd (300/2001).

22 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2006.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

23 §
Övergångsbestämmelser

För brännolja och el som har använts under skatteåret 2005 skall accisåterbäring sökas senast den 30 november 2006 på en blankett som Skattestyrelsen särskilt har fastställt. Av den mängd brännolja och el som använts under 2005 och som godkänts som grund för återbäringen beaktas, när återbäringen räknas ut, 81 procent av den använda mängden.

Samfund, samfällda förmåner och sammanslutningar har likväl inte rätt till återbäring för brännolja eller el som de använt under skatteåret 2005, om deras räkenskapsperiod har gått ut mellan den 1 januari 2005 och den 10 mars 2005. För accisåterbäring för skatteåret 2005 ansvarar det skatteverk enligt 6 § i lagen om beskattningsförfarande som verkställer sökandens inkomstbeskattning eller något annat skatteverk som Skattestyrelsen bestämmer.

Bestämmelserna i 9 § om bokförings- och anteckningsskyldighet tillämpas på tiden efter det att lagen har trätt i kraft. För tiden före lagens ikraftträdande har sökanden rätt att göra en uppskattning av den användning av brännolja och el som berättigar till återbäring.

RP 56/2006
FiUB 6/2006
RSv 85/2006
Rådets direktiv 2003/96/EG, (32003L0096); EGT nr L 283, 31.10.2003, s. 54

Nådendal den 21 juli 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.