596/2006

Given i Nådendal den 29 juni 2006

Lag om ersättningar inom utrikesrepresentationen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs om ersättningar som för täckande av särskilda utgifter på grund av utomlands utfört arbete och lokala förhållanden betalas till sådana tjänstemän inom utrikesförvaltningen som har förordnats till utrikesrepresentationen.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) make tjänstemannens make eller maka eller sambo som lever med tjänstemannen under äktenskapsliknande förhållanden, om de samboende bevisligen har bott tillsammans minst två år eller har eller har haft ett gemensamt barn,

2) barn

a) tjänstemannens barn som är under 18 år och som tjänstemannen har vårdnaden om och som inte förtjänar sitt uppehälle genom eget arbete,

b) makens barn som är under 18 år och som maken har vårdnaden om och som inte förtjänar sitt uppehälle genom eget arbete och som bor eller har bott i samma hushåll som tjänstemannen,

c) tjänstemannens barn som är under 20 år och som tjänstemannen hade vårdnaden om innan barnet fyllde 18 år och som inte förtjänar sitt uppehälle genom eget arbete och som studerar på heltid i ett gymnasium eller en yrkesläroanstalt,

d) makens barn som är under 20 år och som maken hade vårdnaden om innan barnet fyllde 18 år och som inte förtjänar sitt uppehälle genom eget arbete och som studerar på heltid i ett gymnasium eller en yrkesläroanstalt och som bor eller har bott i samma hushåll som tjänstemannen, eller

e) tjänstemannens eller makens barn som fyllt 18 år och som bor i samma hushåll som tjänstemannen och som tjänstemannen eller maken hade vårdnaden om innan barnet fyllde 18 år och som på grund av sjukdom, lyte eller skada inte förmår försörja sig genom eget arbete,

3) familjemedlem make och barn,

4) medföljande familjemedlem make eller maka eller barn som varaktigt, minst sex månader kontinuerligt vistas på stationeringsorten och bor i samma hushåll som tjänstemannen,

5) hembiträde en i lagen om hushållsarbetstagares arbetsförhållande (951/1977) avsedd arbetstagare som står i arbetsavtalsförhållande till tjänstemannen och som var bosatt i Finland omedelbart före anställningen,

6) stationeringsort en beskicknings placeringsort, och med

7) stationeringsland den stat där beskickningen är placerad.

3 §
Beslutanderätt

Beslut om ersättningar enligt denna lag fattas av utrikesministeriet, om inte beslutanderätten genom förordning av utrikesministeriet tilldelas en beskickning.

2 kap.

Ersättningar

4 §
Ortstillägg

En tjänsteman har rätt att få ersättning för särskilda utgifter (ortstillägg) på grund av arbete som utförts och lokala förhållanden på utrikesrepresentationens stationeringsort för den tid stationeringsorten är tjänstemannens tjänstgöringsort. Vid förflyttning till utrikesrepresentationen betalas ortstillägg från och med det att tjänstemannen vid tjänstgöringsperiodens början har anlänt till stationeringsorten för att sköta sina tjänsteuppgifter.

Ortstilläggets storlek bestäms så att ortstilläggets grundvärde, som fastställts enligt tjänstemannens tjänstebenämning eller de krav som uppdraget ställer samt utifrån tjänstemannens familjeförhållanden, multipliceras med en dyrortskoefficient som baserar sig på prisnivån på stationeringsorten och med en valutakoefficient.

Bestämmelser om ortstilläggets grundvärden, dyrortskoefficienterna och samordningen av tjänstebenämningar utfärdas genom förordning av utrikesministeriet. Valutakoefficienten bestäms enligt den kontokurs som utrikesministeriet har fastställt.

En tjänsteman har rätt att få förhöjt ortstillägg för medföljande make eller maka (tillägg för make till ortstillägg). En tjänsteman har dessutom rätt att få förhöjt ortstillägg för barn (barntillägg till ortstillägg). Storleken på tillägget för make och barntillägget bestäms genom förordning av utrikesministeriet. Rätten till barntillägg gäller likväl bara till den del barnbidraget överskrider studiepenning som beviljats med stöd av lagen om studiestöd (65/1994).

En tjänsteman har rätt att få tillägg för make också för den tid maken eller makan är tillfälligt frånvarande från stationeringsorten i högst 120 dygn om året eller högst tio dygn i månaden, om han eller hon vistas på stationeringsorten sammanlagt under en kortare tid än ett år.

5 §
Ortstillägg för den som är ställföreträdare för beskickningschefen

När en tjänsteman har förordnats till ställföreträdare för beskickningschefen eller till tillfällig ledande tjänsteman vid en beskickning för mer än fem vardagar eller för mer än sju kalenderdagar, har han eller hon för denna tid rätt till ett tillskott till ortstilllägget, om beskickningschefen är förhindrad att sköta sina uppgifter på grund av semester, ledigt i utbyte mot semesterpenning, tjänstledighet, tjänsteresa eller beviljade tjänstedagar någon annanstans än i stationeringslandet eller om beskickningen saknar en ordinarie chef. Rätten till tillskott i det sistnämnda fallet består tills den tjänsteman som förordnats till ny chef för beskickningen har tillträtt sin tjänst. Tillskottet beräknas i procent av det ortstillägg som enligt uppgiftsklassen betalas på stationeringsorten. Bestämmelser om procentandelen och uppgiftsklassen utfärdas genom förordning av utrikesministeriet.

6 §
Utrustningsersättning

En tjänsteman har rätt att få ersättning för nödvändiga anskaffningar som föranleds av förflyttning till utrikesrepresentationen (utrustningsersättning), om tjänstemannen i samband med förflyttningen flyttar till stationeringslandet från ett annat land och tjänstemannens tjänstgöringsperiod på stationeringsorten fortgår minst ett år.

Storleken på utrustningsersättningen bestäms enligt tjänstemannens tjänstebenämning eller de krav som uppdraget ställer samt tjänstemannens familjeförhållanden och hur lång tid som förflutit sedan tjänstemannens senaste förflyttning som berättigat till ersättning.

7 §
Flyttersättning

En tjänsteman har rätt att få ersättning för kostnaderna för nedpackning, transport, uppackning, mellanlagring och försäkring av hans eller hennes egna eller en medföljande familjemedlems personliga resgods och bohag till följd av förflyttning till stationeringsorten eller från stationeringsorten till Finland (flyttersättning), om tjänstemannens tjänstgöringsperiod på stationeringsorten varar minst ett år. När tjänstgöringsperioden går ut gäller för flyttersättning dessutom att tjänstemannen, eller för flyttersättningen för en medföljande familjemedlem, att familjemedlemmen flyttar från stationeringsorten inom tre månader efter att tjänstgöringsperioden gått ut. Är familjemedlemmen ett barn som går i skola, är villkoret likväl att barnet flyttar från stationeringsorten senast så fort den termin under vilken tjänstemannens tjänstgöringsperiod går ut är slut.

Storleken på flyttersättningen bestäms enligt tjänstemannens tjänstebenämning eller de krav som uppdraget ställer samt enligt hur många de medföljande familjemedlemmarna är och flyttsträckan. Bestämmelser om antalet kubikmeter flyttgods som ersätts utfärdas genom förordning av utrikesministeriet.

Flyttar en tjänsteman till stationeringsorten från något annat land än Finland eller från sin tidigare stationeringsort betalas flyttersättning likväl högst till det belopp som skulle ha betalats vid flyttning mellan Finland och stationeringsorten. När tjänstemannens tjänstgöringsperiod inom utrikesförvaltningen går ut betalas flyttersättning högst till det belopp som betalas vid flyttning till Finland.

Vad som föreskrivs ovan om flyttersättning gäller för flyttersättning om tjänstgöringsperioden är kortare än ett år. Som grund för ersättningen läggs då, utöver de omständigheter som nämns i 2 mom., dessutom tjänstgöringsperiodens längd.

8 §
Bostadsersättning

En tjänsteman som förordnats till ett uppdrag inom utrikesrepresentationen har rätt att få ersättning för skäliga boendekostnader på stationeringsorten (bostadsersättning). Vid bedömningen av skäliga kostnader beaktas förhållandena på stationeringsorten, tjänstemannens tjänstebenämning eller de krav uppdraget ställer samt tjänstemannens familjeförhållanden. Bestämmelser om godtagbara kostnader som ligger till grund för bostadsersättning utfärdas genom förordning av utrikesministeriet.

9 §
Utbildningsersättning

En tjänsteman har rätt att få ersättning för skäliga kostnader för förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och grundläggande yrkesutbildning för medföljande barn, om tjänstemannens tjänstgöringsperiod varar minst ett år (utbildningsersättning). Tjänstemannen har likväl rätt att få ersättning för kostnaderna för förskoleundervisning bara om det barn som får undervisning har fyllt fem år och det är fråga om sådan undervisning för en klass som omedelbart föregår den första egentliga skolklassen som är motiverad med tanke på barnets skolgång. Rätten till utbildningsersättning upphör i slutet av den termin under vilken barnet fyller 20 år.

Vid bedömningen av kostnadernas skälighet beaktas särförhållandena på stationeringsorten, undervisningens nivå och innehåll samt undervisningsspråkets och skolsystemets lämplighet med hänsyn till barnets tidigare skolgång och möjligheter till fortsatt utbildning. Bestämmelser om högsta ersättning för kostnaderna för anskaffning av läromedel utfärdas genom förordning av utrikesministeriet.

En tjänsteman har rätt att få utbildningsersättning enligt 1 mom. också för ett barn som går i skola i tredje land för skolans läsår. Till grunderna för utbildningsersättning hänförs också internatskoleavgifter. Bestämmelser om det högsta beloppet av utbildningsersättning utfärdas genom förordning av utrikesministeriet.

En tjänsteman har enligt detta moment rätt att få utbildningsersättning för ett barn som går i skola i Finland, om tjänstemannens tjänstgöringsperiod på stationeringsorten varar minst ett år. I utbildningsersättning för ett barn som bor på ett elevhem som godkänts av utrikesministeriet betalas 85 procent av det belopp som betalas för inackorderingsavgiften, dock högst till ett högsta belopp som bestäms genom förordning av utrikesministeriet. I utbildningsersättning för ett barn som bor på ett elevhem i anslutning till en läroanstalt i Finland betalas inackorderingsavgiften, dock högst till det högsta belopp som bestäms genom förordning av utrikesministeriet.

10 §
Reseersättningar

En tjänsteman har rätt att få ersättning för skäliga kostnader för tjänstemannens och de medföljande familjemedlemmarnas befogade flyttningsresor, semesterresor hem till Finland, besöksresor i det fall att en familjemedlem är bosatt i något annat land än stationeringslandet och för resor till Finland med anledning av en nära anhörigs dödsfall.

En tjänsteman har rätt att få ersättning för skäliga kostnader för hembiträdes befogade flyttningsresor och en resa om året mellan Finland och stationeringsorten (hembiträdes semesterresa hem), om hembiträdets anställning varar minst nio månader. Ett villkor för ersättning av hembiträdets semesterresa hem är dessutom att ersättning inte betalas för hembiträdets flyttningsresa under kalenderåret ifråga och att hembiträdets anställning fortgår in på nästa kalenderår.

En tjänsteman och medföljande familjemedlemmar har rätt att få dagtraktamente för tiden för flyttningsresan. Dagtraktamentet för ett barns flyttningsresa är likväl bara 50 procent av det belopp som betalas till tjänstemannen.

Statens resereglemente tillämpas på ersättningar enligt 1 och 2 mom. och på dagtraktamenten enligt 3 mom. i enlighet med vad som närmare föreskrivs genom förordning av utrikesministeriet.

11 §
Representationsersättning

En tjänsteman har rätt att få ersättning för kostnaderna för representationstillställningar som hänför sig till tjänsteuppdraget och för andra kostnader som hänför sig till representation (representationsersättning). Representationsersättningen bestäms utifrån de faktiska kostnaderna eller priserna per enhet. Närmare bestämmelser om hur representationskostnaderna bestäms och om priserna per enhet utfärdas genom förordning av utrikesministeriet.

12 §
Ersättning på grund av ogynnsamma förhållanden

En tjänsteman har rätt att få ersättning för ogynnsamma förhållanden som beror på avståndet till stationeringsorten och påverkar hälsan, säkerheten och trivseln (ersättning på grund av ogynnsamma förhållanden).

En tjänsteman har rätt att få förhöjd ersättning på grund av ogynnsamma förhållanden för medföljande make eller make (tillägg för make till ersättning på grund av ogynnsamma förhållanden) och för medföljande barn (barntillägg till ersättning på grund av ogynnsamma förhållanden).

Storleken på ersättningen bestäms genom förordning av utrikesministeriet.

13 §
Ersättning som kompletterar försäkring

En tjänsteman har rätt att få ersättning för sådana skador på sin egen eller de medföljande familjemedlemmarnas egendom som inträffat på stationeringsorten annars än vid utförandet av tjänsteuppdrag och som inte har kunnat täckas genom försäkring (ersättning som kompletterar försäkring), om

1) tjänstemannen eller den medföljande familjemedlemmen inte får ersättning av den som vållat skadan eller av någon annan ersättningsskyldig,

2) försäkringsbolaget på grund av särförhållandena på beskickningens placeringsort vägrar ingå ett försäkringsavtal eller betala försäkringsersättning, eller om

3) behandlingen av ersättningsärendet i försäkringsbolaget fördröjs oskäligt.

Ersättningens storlek bestäms utifrån försäkringsvillkoren i försäkringsavtalet för tjänstemannens eller den medföljande familjemedlemmens egendom.

Ersättningsbeloppet kan sänkas eller ersättningen lämnas helt obetald, om tjänstemannen eller den medföljande familjemedlemmen har medverkat till att egendomen har skadats.

När tjänstemannen fått ersättning som kompletterar försäkring, övergår rätten till tjänstemannens eller den medföljande familjemedlemmens skadade egendom eller den ersättning som fås för den till finska staten till ett belopp som motsvarar den ersättning tjänstemannen fått.

14 §
Ersättningar för makar som förordnats till samma stationeringsort

När makar som arbetar såsom tjänstemän eller utstationerade arbetstagare i arbetsavtalsförhållande inom utrikesförvaltningen har förordnats till samma stationeringsort, har ingendera rätt till tillägg för make till ortstillägg eller till tillägg för make till ersättning på grund av ogynnsamma förhållanden. Vardera har rätt till ortstillägg och ersättning på grund av ogynnsamma förhållanden nedsatt med en procentandel som bestäms genom förordning av utrikesministeriet. Barntillägg till ortstillägg och barntillägg till ersättning på grund av ogynnsamma förhållanden, utbildningsersättning och ersättning för besöksresor betalas för hela familjen bara till den ena av makarna.

Bara den ena av makarna enligt 1 mom. har rätt till utrustnings-, flytt- och bostadsersättning. Om makarnas rätt till dessa ersättningar bestäms på olika grunder, har den av makarna rätt till ersättning vars ersättning blir högst.

15 §
Ersättning när maken har andra inkomster eller får andra ersättningar

Tillägget för make till ortstillägg sänks, om den medföljande makens andra än i 14 § avsedda arbets- eller förvärvsinkomster per månad överskrider ett 25-faldigt belopp av grunddagpenningen enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002). Tillägget för make sänks med hälften av det inkomstbelopp som per månad överstiger det nämnda grunddagpenningsbeloppet. Tjänstemannen har rätt till övriga ersättningar och tillägg enligt denna lag för familjemedlemmar bara om en annan arbetsgivare för maken inte betalar dessa.

16 §
Ersättningar under semester, tjänsteresa och permittering

En tjänsteman har rätt till ersättningar enligt denna lag också under semester och tjänsteresa. I det fall att en tjänsteresa inte hör till beskickningens normala verksamhet, bestämmer utrikesministeriet i samband med beslutet om tjänsteresan om ersättningar skall betalas för den tid tjänsteresan pågår och till vilket belopp.

Om en tjänsteman permitteras har han eller hon under permitteringen rätt till bostadsersättning och utbildningsersättning på samma villkor som under tjänsteutövning.

17 §
Ersättningar under tjänstledighet

En tjänsteman har under tiden för tjänstledighet rätt till ersättningar enligt denna lag på motsvarande grunder och i motsvarande förhållande som vad i statens tjänstekollektivavtal har överenskommits om lönen till tjänstemannen under tiden för tjänstledighet. Tjänstemannen har dock rätt att få bostadsersättning och utbildningsersättning till fullt belopp.

En tjänsteman har rätt till ersättningar enligt denna lag också för den tid han är faderskapsledig utan lön under den moderskapsledighet med lön som överenskommits i statens tjänstekollektivavtal.

18 §
Ersättningar under den tid föreläggande om evakuering gäller

En tjänsteman har rätt till ersättningar enligt denna lag under den tid föreläggande om evakuering gäller så som föreskrivs i denna paragraf.

Ortstillägg och ersättning på grund av ogynnsamma förhållanden bestäms enligt den stationeringsort dit tjänstemannen har förordnats före evakueringen. Om det har bestämts att tjänstemannen skall evakueras till Finland, har han eller hon rätt till ortstillägg i högst tre månader efter föreläggandet om evakuering.

Utbildningsersättningen bestäms på evakueringsorten på samma grunder som på den stationeringsort dit tjänstemannen förordnats före evakueringen. Om det har bestämts att tjänstemannen skall evakueras till Finland, har han eller hon rätt att få ersättning för barns skolgång i en annan än en offentlig skola bara om

1) barnet går i sista klassen i gymnasiet,

2) det inte finns plats för barnet i en offentlig skola,

3) föreläggandet om evakuering gäller en kort tid, och

4) tjänstemannens tjänstgöringsperiod inom utrikesrepresentationen fortgår.

Ersättning för semesterresor hem, för besöksresor och för resor med anledning av dödsfall bestäms så att evakueringsorten betraktas som avgångsort och ändpunkt för resan. Rätt till ersättning föreligger emellertid inte om det har bestämts att tjänstemannen skall evakueras till Finland.

19 §
Kostnader och dagtraktamente för evakue- ringsresa

En tjänsteman har rätt att få ersättning för kostnaderna för sin egen, de medföljande familjemedlemmarnas och hembiträdets evakueringsresa till en ort utanför stationeringslandet.

Tjänstemannen eller makan eller maken har under den tid föreläggande om evakuering gäller också rätt till dagtraktamente som bestäms enligt evakueringsorten. Om det bestäms att tjänstemannen och makan eller maken skall evakueras till olika orter, har vardera rätt till dagtraktamente enligt denna paragraf. Rätt till dagtraktamente föreligger dock inte om det bestäms att evakueringen skall ske till Finland och personen bor i egen bostad.

Ersättning och dagtraktamente enligt denna paragraf betalas med tillämpning av statens resereglemente.

20 §
Ersättningar i samband med dödsfall

Om en tjänsteman som förordnats till utrikesrepresentationen avlider under tjänstgöringsperioden, kvarstår rätten till ortstilllägg, ersättning på grund av ogynnsamma förhållanden, utbildningsersättning och bostadsersättning till utgången av den kalendermånad då tjänstemannen avled. Utrikesministeriet kan av särskilda skäl besluta att rätten till bostadsersättning och utbildningsersättning kvarstår även längre.

En tjänsteman har rätt att få ersättningar som betalas för en medföljande familjemedlem till utgången av den kalendermånad då familjemedlemmen avled. Flyttersättning betalas vid utgången av tjänstemannens tjänstgöringsperiod i samband med flyttersättningen till tjänstemannen.

Om en tjänsteman eller en medlem av hans eller hennes familj avlider utomlands under tjänstemannens tjänstgöringsperiod, ersätts de nödvändiga kostnaderna för transporten av den avlidne till Finland och den utrustning som behövs för transporten, om ersättning inte kan fås på grundval av försäkring. Om den avlidne transporterats någon annanstans än till Finland, ersätts kostnaderna högst till ett belopp som motsvarar transporten till Finland.

21 §
Ersättningar under tjänsteförhållande för viss tid

En tjänsteman i ett tjänsteförhållande för viss tid inom utrikesförvaltningen som har förordnats till utrikesrepresentationen har rätt till ersättningar enligt denna lag. I utrustningsersättning betalas dock 50 procent av utrustningsersättningen enligt 6 §.

Det som i 1 mom. föreskrivs om utrustningsersättning tillämpas inte på attachéer på viss tid.

22 §
Förmånstagare

Ersättningar enligt denna lag betalas till ersättningsberättigade tjänstemän eller direkt till den som tillhandahållit den service som tjänstemannen tagit emot.

Flyttersättning och ersättning för flyttningsresa kan betalas till tjänstemannens medföljande familjemedlemmar, om tjänstemannen har avlidit eller makarna har skilt sig.

23 §
Övriga ersättningar

I enskilda fall kan av särskilda skäl ersättning betalas också för sådana i 1 § avsedda utgifter som inte täcks av ersättningarna enligt detta kapitel.

24 §
Ansökan om ersättningar

Alla andra ersättningar enligt denna lag utom bostadsersättningen betalas efter ansökan. Tjänstemannen skall utan dröjsmål informera den myndighet enligt 3 § som beslutar om ersättningar om sådana förändringar i förhållandena som påverkar grunderna för betalning av en ersättning. Ansökan om ersättning skall göras inom sex månader från den dag då rätten till ersättning uppkom. Beslut om ersättning skall fattas inom två månader från det ansökan mottagits.

25 §
Närmare bestämmelser om ersättningar

Närmare bestämmelser om ersättningar enligt denna lag och om ersättningsbeloppen samt om förfarandet vid ansökan om och beviljande och betalning av ersättningar utfärdas genom förordning av utrikesministeriet.

3 kap.

Särskilda bestämmelser

26 §
Ersättningsnämnden för utrikesrepresentationen

I anslutning till utrikesministeriet finns ersättningsnämnden för utrikesrepresentationen (nämnden), som utrikesministeriet tillsätter för tre år i sänder. Nämnden består av representanter för utrikesministeriet, finansministeriet och utrikesministeriets personal.

Nämndens uppgift är att behandla ärenden som gäller grunderna för ersättningar till tjänstemännen inom utrikesrepresentationen och andra principiellt viktiga frågor och avge utlåtanden om dem samt utföra övriga av utrikesministeriet givna uppdrag som följer av denna lag.

Utlåtande om ersättningsgrunderna skall inhämtas hos statsrådets finansutskott, om den medlem i nämnden som företräder finansministeriet inte har förordat ett utlåtande enligt 2 mom.

Närmare bestämmelser om nämndens sammansättning och verksamhet utfärdas genom förordning av utrikesministeriet.

27 §
Återkrav

En ersättning som betalts utan grund får återkrävas på det sätt som föreskrivs i 60 och 61 § i statstjänstemannalagen (750/1994).

28 §
Ändringssökande

Rättelse i beslut som gäller ersättningar enligt denna lag får sökas på det sätt som föreskrivs i statstjänstemannalagen. Rättelse i ett beslut av en beskickning skall sökas hos utrikesministeriet.

Ändring i ett beslut som gäller rättelseyrkande får sökas på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

29 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag kan utfärdas genom förordning av utrikesministeriet.

4 kap.

Ikraftträdandebestämmelser

30 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2006.

Genom denna lag upphävs lagen om ersättningar på grund av lokala särförhållanden samt andra förmåner till tjänstemän inom utrikesrepresentationen (651/1993).

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

31 §
Övergångsbestämmelse

Om en tjänsteman flyttar från en stationeringsort till en annan inom utrikesrepresentationen eller till Finland senast den 31 december 2007, betalas installeringsersättning till tjänstemannen, och han eller hon kan få ersättning för flyttningskostnaderna i enlighet med de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande.

RP 50/2005
FvUB 4/2006
RSv 36/2006

Nådendal den 29 juni 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Ställföreträdare för utrikesministern, Statsminister
Matti Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.