595/2006

Given i Nådendal den 29 juni 2006

Lag om ändring av 56 § i fordonsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 56 § i fordonsskattelagen av den 30 december 2003 (1281/2003) ett nytt 3 mom. som följer:

56 §
Myndigheter

Skatteuppbördsmyndigheten kan avtala om att rådgivande telefonservice i anslutning till skatteuppbörden kan överföras till andra än myndigheter. Med rådgivande telefonservice avses förmedling av information till skattskyldiga om innehållet i lagstiftningen och anvisningarna om fordonsskatt, lämnande av uppgifter som gäller beskattningen av fordon ur fordonstrafikregistret samt mottagande av de skattskyldigas deklarationer och vidarebefordran av dessa till skattemyndigheten. Den som arbetar med rådgivande telefonservice handlar i detta uppdrag under tjänsteansvar. I den rådgivande telefonservicen skall förvaltningslagen (434/2003), språklagen (432/2003) och det som föreskrivs i denna lag och i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) om offentlighet för och utlämnande av uppgifter om fordonskatt följas. I den rådgivande telefonservicen sköts inte uppgifter som innebär utövande av beslutanderätt i fråga om beskattningen. Ett avtal om rådgivande telefonservice inverkar inte på de uppgifter som ankommer på skatteuppbördsmyndigheten eller på myndighetens skyldigheter. Skatteuppbördsmyndigheten svarar för den rådgivande telefonservicen på det sätt som 3 kap. 1 § 3 mom. i skadeståndslagen (412/1974) föreskriver.


Denna lag träder i kraft den 20 juli 2006.

RP 7/2006
FiUB 10/2006
RSv 87/2006

Nådendal den 29 juni 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Eero Heinäluoma

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.