569/2006

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 21 juni 2006

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav för vissa djur och varor på Europeiska gemenskapens inre marknad

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 30 juni 2003 om djursjukdomskrav för vissa djur och varor på Europeiska gemenskapens inre marknad (655/2003) 3 § 2 mom., 4 § 3 mom., 5 §, 11 § 5 mom., 12 § 2 mom. samt 13, 14 och 15 §,

av dem 3 § 2 mom. och 11 § 5 mom. sådana de lyder i förordning 78/2005, som följer:

3 §
Apor

Jord- och skogsbruksministeriet godkänner och länsveterinären övervakar organ, institut eller centrum som godkänts i enlighet med rådets direktiv 92/65/EEG.

4 §
Hov- och klövdjur

Införsel av minigrisar är tillåten endast med införseltillstånd som Livsmedelsäkerhetsverket har beviljat. Tillståndet beviljas, om det kan säkerställas att införseln inte innebär risk för spridning av en djursjukdom. De nödvändiga villkoren för införseln fastställs i införseltillståndet. Vid utförsel av minigrisar skall de krav som den mottagande medlemsstaten ställer iakttas.


5 §
Fåglar

Införsel av fåglar är tillåten endast med införseltillstånd som Livsmedelssäkerhetsverket har beviljat. Tillståndet beviljas, om det kan säkerställas att införseln inte innebär risk för spridning av en djursjukdom. De nödvändiga villkoren för införseln fastställs i införseltillståndet. Med fåglar avses i denna förordning andra fåglar än fjäderfä.

I fråga om utförsel av fåglar skall bestämmelserna i rådets direktiv 92/65/EEG samt de krav som den mottagande staten ställer iakttas.

11 §
Orensad fisk

Vild orensad lax, öring, regnbåge, röding, harr, siklöja, sik, gädda och piggvar får införas till Finland för förädling endast om Livsmedelssäkerhetsverket har beviljat införseltillstånd därför. Tillståndet beviljas, om det kan säkerställas att införseln inte innebär risk för spridning av en djursjukdom. De nödvändiga villkoren för införseln fastställs i införseltillståndet.

12 §
Animaliska biprodukter

Animaliska biprodukter samt därav framställda produkter som hör till kategori 1 och kategori 2 i enlighet med biproduktförordningen får införas till Finland endast med tillstånd av Livsmedelssäkerhetsverket. Tillståndet beviljas, om det kan säkerställas att införseln inte innebär risk för spridning av en djursjukdom. De nödvändiga villkoren för införseln fastställs i införseltillståndet. Sådana biprodukter och produkter som avses i detta moment får föras till andra medlemsstater om destinationsmedlemsstaten har gett tillstånd till detta.


13 §
Sjukdomsalstrande mikrober och parasiter

Införsel av mikrober och parasiter som orsakar djursjukdomar samt odlingar, vävnader, sekret eller motsvarande varor som innehåller sådana är tillåten endast med införseltillstånd som Livsmedelssäkerhetsverket har beviljat. Tillståndet beviljas, om det kan säkerställas att införseln inte innebär risk för spridning av en djursjukdom. De nödvändiga villkoren för införseln fastställs i införseltillståndet.

Vid utförsel av mikrober eller parasiter som orsakar djursjukdomar eller odlingar, vävnader, sekret eller motsvarande varor som innehåller sådana skall de krav som den mottagande medlemsstaten ställer iakttas.

14 §
Andra varor som orsakar risk för spridning av djursjukdomar

Införsel av följande varor är tillåten endast med införseltillstånd som Livsmedelssäkerhetsverket har beviljat, om de medför risk för spridning av djursjukdomar:

1) transportmedel, förvaringskärl, torrströ och emballage samt annat förpackningsmaterial,

2) kläder, utrustning och andra föremål som använts vid produktion och skötsel av djur samt i djurstall, samt

3) föremål som har använts för förvaring eller transport av levande djur, döda djur eller delar av sådana, gameter och embryon av djur samt animaliska produkter.

Vid utförsel av varor som orsakar risk för spridning av djursjukdomar skall de krav som den mottagande medlemsstaten ställer iakttas.

15 §
Provpartier

Oberoende vad som bestäms i denna förordning kan Livsmedelssäkerhetsverket bevilja tillstånd till införsel av provpartier. Tillstånd kan beviljas endast för ett sådant provparti som saknar kommersiellt värde och som förs in för forskning. Provpartiet skall förstöras efter undersökningen.


Denna förordning träder i kraft den 12 juli 2006.

Om jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat ett tillstånd till införseln innan denna förordning har tvätt i kraft behövs inte Livsmedelssäkerhetsverkets införseltillstånd.

Helsingfors den 21 juni 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Regeringsråd
Maija Salo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.