557/2006

Given i Nådendal den 29 juni 2006

Lag om ändring av 6 och 12 § i lagen om transport av farliga ämnen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 2 augusti 1994 om transport av farliga ämnen (719/1994) 6 § 1 mom. och 12 § 3 mom., sådana de lyder i lag 215/2005, som följer:

6 §
Övriga myndigheter

Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och av bestämmelser som utfärdats med stöd av den utövas av Sjöfartsverket, Luftfartsförvaltningen, tullverket, polismyndigheterna, Järnvägsverket, gränsbevakningsväsendet, hamnmyndigheterna, säkerhetsteknikcentralen, Fordonsförvaltningscentralen, strålsäkerhetscentralen och arbetarskyddsmyndigheterna, var och en inom sitt verksamhetsområde, enligt vad som bestäms i denna lag och närmare genom förordning av statsrådet. I fråga om dessa myndigheters övriga uppgifter inom sitt verksamhetsområde i anslutning till transport eller tillfällig förvaring av farliga ämnen samt om inhemska och utländska myndigheters samarbete bestäms genom denna lag och vid behov genom förordning av statsrådet. Genom förordning av statsrådet kan bestämmas om uppgifter som ankommer även på andra myndigheter inom deras verksamhetsområden och som avser att garantera säker transport av farliga ämnen.


12 §
Transport och tillfällig förvaring i transportkedjan

Ett järnvägsföretag skall ha en uppdaterad säkerhetsutredning för en bangård genom vilken betydande mängder farliga ämnen transporteras. Järnvägsverket godkänner bangårdarnas säkerhetsutredningar.Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

RP 16/2006
KoUB 11/2006
RSv 69/2006

Nådendal den 29 juni 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.