550/2006

Given i Helsingfors den 21 juni 2006

Utrikesministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för utrikesministeriet

I enlighet med utrikesministeriets beslut

ändras i arbetsordningen för utrikesministeriet av den 22 december 2005 (1174/2005) 1, 34, 35, 36, 37, 43, 56, 87 och 89 §, samt

fogas temporärttill arbetsordningen en ny 20 a § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

I enlighet med 7 § i lagen om statsrådet (175/2003) indelas ministeriet i avdelningar och vid behov i andra verksamhetsenheter för att ministeriets uppgifter skall kunna skötas ändamålsenligt.

I statsrådets förordning om utrikesministeriet (1171/2005) föreskrivs om ministeriets organisationsform och det allmänna organiserandet av dess verksamhet. Närmare bestämmelser om saken utfärdas genom denna arbetsordning.

Med verksamhetsenhet avses i denna arbetsordning avdelningar och enheter som hör till ministeriets organisation.

20 a §
Sekreteriatet för OSSE-ordförandeskapet

Utöver de enheter som anges i 20 § finns det vid politiska avdelningen ett sekretariat för OSSE-ordförandeskapet, vars chef föredrar ärendena som hör till enhetens ansvarsområde direktför utrikesministern.

Chefen för sekretariatet för OSSE-ordförandeskapet hör till den i 10 § nämnda utvidgade ledningsgruppen för ministeriet.

Chefen för sekretariatet för OSSE-ordförandeskapet har i tillämpliga delar samma uppgifter som avdelningscheferna.

34 §
Utvecklingspolitiska avdelningens uppgifter

Till uppgifterna vid utvecklingspolitiska avdelningen hör följande ärenden:

1) Finlands internationella utvecklingspolitik och utvecklingssamarbetspolitik,

2) helhetsplanering och uppföljning av utvecklingssamarbetet, verksamhets- och ekonomiplanering, beredning av budgeten, ekonomiförvaltning samt statistikföring och rapportering,

3) övervakning, utveckling och rådgivning när det gäller utvecklingssamarbetets kvalitet samt föreskrifter och anvisningar,

4) utvecklingsfrågor och utvecklingssamarbetsfrågor inom EU och OECD till den del de inte hör till någon annan avdelnings uppgifter samt utvecklingslandsforskning,

5) medborgarorganisationernas utvecklingssamarbete, stöd till internationella medborgarorganisationer till den del de inte hör till någon annan avdelnings uppgifter,

6) FINNFUND och räntestödskrediter,

7) utvärdering och intern revision av utvecklingssamarbetet,

8) programmet för affärspartnerskap samt ekonomiskt, industriellt och teknologiskt samarbete med utvecklingsländerna, och

9) internationella avtal, författningsberedning och andra rättsliga frågor i anslutning till avdelningens uppgifter.

35 §
Europaavdelningens region och uppgifter

Till Europaavdelningens geografiska region hör Albanien, Andorra, Belgien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Heliga Stolen, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonien (FYROM), Malta, Monaco, Montenegro, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike.

Till Europaavdelningens uppgifter hör följande ärenden:

1) politiska, handelspolitiska och handelsekonomiska frågor samt utvecklingssamarbetsfrågor i anslutning till bilaterala relationer och EU:s externa relationer och multilaterala organ för de länder som hör till regionen,

2) allmänna EU-frågor, inklusive utvecklandet av EU,

3) EU:s utvidgning,

4) fredsprocessen i Västbalkan och civilhjälp där samt pakten om stabiliteten i Sydosteuropa,

5) ministeriets interna samordning av centrala EU-frågor, och

6) uppgifterna enligt Nordiska ministerrådets arbetsordning och andra ärenden som gäller planering och samordning av nordiska samarbetsfrågor.

36 §
Östavdelningens region och uppgifter

Till östavdelningens geografiska region hör Ryssland samt Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Moldavien, Tadzjikistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan och Vitryssland.

Till östavdelningens uppgifter hör följande ärenden:

1) politiska, handelspolitiska och handelsekonomiska frågor samt utvecklingssamarbetsfrågor i anslutning till bilaterala relationer och EU:s externa relationer och multilaterala organ för de länder som hör till regionen,

2) regionala organisationer och andra samarbetsorgan,

3) bilateralt och multilateralt närområdessamarbete samt internationella finansieringsarrangemang i anslutning till detta, och

4) ärenden i anslutning till den nordliga dimensionen.

37 §
Avdelningen för Amerika och Asien, region och uppgifter

Till den geografiska regionen för avdelningen för Amerika och Asien hör Förenta staterna och Kanada, Argentina, Brasilien, Chile, Mexiko, Nicaragua, Peru och Venezuela samt de övriga länderna i Latinamerika och Karibien samt Afghanistan, Demokratiska folkrepubliken Korea, Filippinerna, Indonesien, Indien, Japan, Kina, Malaysia, Mongoliet, Nepal, Pakistan, Republiken Korea, Singapore, Thailand, Vietnam och de övriga länderna i Asien samt Australien, Nya Zeeland och det övriga Oceanien.

Till uppgifterna vid avdelningen för Amerika och Asien hör följande ärenden:

1) politiska, handelspolitiska och handelsekonomiska frågor samt utvecklingssamarbetsfrågor i anslutning till bilaterala relationer och EU:s externa relationer och multilaterala organ för de länder som hör till regionen,

2) regionala organisationer och andra samarbetsorgan,

3) transatlantiska relationer, och

4) EU:s förhållande till Latinamerika och Karibien samt till de asiatiska ländernas regionala samarbetsarrangemang.

43 §
Informations- och kulturavdelningens uppgifter

Till informations- och kulturavdelningens uppgifter hör följande ärenden:

1) ministeriets interna och externa kommunikation,

2) främjande av Finlands utrikespolitiska, handelsekonomiska och utvecklingspolitiska mål genom kommunikation och kulturella medel,

3) främjande av kännedomen om Finland och produktion, anskaffning och distribution av informationsmaterial som gäller Finland,

4) Finlands internationella medie- och kulturrelationer,

5) nyhets- och medieuppföljning för minis-teriets interna behov,

6) mediearrangemang i samband med stats- och ministerbesök samt internationella möten,

7) främjande av kännedomen om utvecklings- och globala frågor, och

8) stöd till finska och internationella medborgarorganisationer i fråga om information om och fostran till utvecklingssamarbete.

56 §
Föredragningsförfarandet

I enlighet med 25 § i lagen om statsrådet avgörs ärendena i ministeriet på föredragning, om inte något annat av särskilda skäl föreskrivs genom förordning av statsrådet. I fråga om avgörande utan föredragning föreskrivs i 38 § i reglementet för statsrådet (262/2003), 7 § i statsrådets förordning om utrikesministeriet samt 9 a § i förordningen om diplomatpass, tjänstepass och pass för tjänsteresa (832/1993).

87 §
Administration av anslagen för närområdessamarbete och för ekonomiskt, industriellt och teknologiskt samarbete

Ministern avgör ärenden som hör till ministeriets behörighet och som gäller:

1) användningen av anslag som anvisats för samarbete med Central- och Östeuropa, Ryssland och övriga OSS-länder (närområdessamarbete) till projekt, program och andra ändamål, och

2) användningen av anslag som anvisats för ekonomiskt, industriellt och teknologiskt samarbete med utvecklingsländer till projekt, program och andra ändamål.

I fråga om anslagen för närområdessamarbete avgör dock chefen vid östavdelningen och i fråga om anslagen för ekonomiskt, industriellt och teknologiskt samarbete chefen för utvecklingspolitiska avdelningen följande ärenden:

1) ärenden som gäller förbindelser, avtal och uppdrag i anslutning till användningen av de anslag som avses i denna paragraf, och

2) ärenden som gäller användningen av anslag till projekt, program och andra ändamål vilka är av mindre betydelse.

89 §
Användningen av anslag och fullmakter för utvecklingssamarbete

Efter att ha hört utvecklingspolitiska avdelningen beslutar ministern om användningen av anslagen för utvecklingssamarbete och av bevillnings- och avtalsfullmakter inom utvecklingssamarbetet till biståndsprojekt och biståndsprogram samt om ställandet av anslagen till beskickningarnas förfogande.

Utvecklingspolitiska avdelningens chef beslutar om de i 1 mom. avsedda anslagen och fullmakterna upp till ett belopp av högst 200 000 euro, såvida det inte är fråga om årligt understöd till en multilateral organisation, tematiskt stöd som dirigeras genom internationella organisationer och utvecklingsländernas organisationer eller som ges till internationella forskningsinstitutioner eller program, humanitärt bistånd, stöd till medborgarorganisationernas utvecklingssamarbete, understöd som lämnas genom programmet för affärspartnerskap eller någon annan fråga som är samhälleligt betydelsefull.

Cheferna för de avdelningar som administrerar anslagen för utvecklingssamarbete och enhetscheferna i enlighet med 90 § beslutar inom sitt respektive ansvarsområde om änd-ring av tidtabellen för de utgifter som användningen av anslag och fullmakter föranleder och om återtagande av projekt inom ramen för den gällande fördelningen per resultatområde samt om återkrav av statsunderstöd som beviljats en medborgarorganisation.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006. Förordningens 20 a § träder dock i kraft den 1 januari 2007 och gäller till och med den 31 december 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 21 juni 2006

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Statssekreterare som kanslichef
Pertti Torstila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.