545/2006

Given i Nådendal den 29 juni 2006

Lag om ändring av lagen om riksdagens tjänstemän

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 19 december 2003 om riksdagens tjänstemän (1197/2003) 2 § 2 mom., 3 § 1 mom., 4 § 2 mom. 3 och 4 punkten, 9 §, 29 § 2 och 3 punkten, 49 § 1 mom. och 71 § 1 mom. 3 och 4 punkten, samt

fogas till 4 § 2 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lag 1189/2004, en ny 5 punkt, till 10 § ett nytt 7 mom., till 11 § ett nytt 3 mom., till 29 §, sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, en ny 4 punkt och till 71 § 1 mom. en ny 5 punkt som följer:

2 §

Riksdagens ämbetsverk är riksdagens kansli, statsrevisorernas kansli och riksdagens justitieombudsmans kansli samt statens revisionsverk och forskningsinstitutet för internationella relationer och EU-frågor, som båda finns i anknytning till riksdagen.

3 §

Tjänster vid riksdagens kansli, statsrevisorernas kansli och riksdagens justitieombudsmans kansli, tjänsten som generaldirektör vid statens revisionsverk samt tjänster vid forskningsinstitutet för internationella relationer och EU-frågor inrättas, indras och ändras genom beslut av riksdagens kanslikommission (kanslikommissionen). Övriga tjänster vid statens revisionsverk inrättas, indras och ändras genom beslut av revisionsverkets generaldirektör.


4 §

Följande tjänster samt tjänster som till tjänsteställningen motsvarar dem eller är högre får inte inrättas, indras eller tjänstebenämningen ändras, om inte varje tjänst specificerats i statsbudgeten:


3) vid riksdagens justitieombudsmans kansli: tjänsten som kanslichef,

4) vid statens revisionsverk: tjänsten som generaldirektör, och

5) vid forskningsinstitutet för internationella relationer och EU-frågor: tjänsten som direktör.

9 §

Den som utnämns till en tjänst som specificeras i statsbudgeten eller till ett tjänsteförhållande för viss tid för att sköta uppgifter som hör till en sådan tjänst skall vara finsk medborgare. I fråga om tjänsten som direktör för forskningsinstitutet för internationella relationer och EU-frågor gäller emellertid vad som föreskrivs särskilt.

10 §

I fråga om utnämning till tjänster vid forskningsinstitutet för internationella relationer och EU-frågor föreskrivs särskilt.

11 §

I fråga om de särskilda behörighetsvillkoren för tjänsterna vid forskningsinstitutet för internationella relationer och EU-frågor gäller lagen om ett forskningsinstitut för internationella relationer och EU-frågor (544/2006).

29 §

Utöver vad som i 30 § föreskrivs om grunderna för uppsägning gäller att följande tjänstemän kan sägas upp då det med beaktande av tjänsteförhållandets art finns ett godtagbart och motiverat skäl för uppsägningen:


2) statsrevisorernas kansli: kanslichefen,

3) riksdagens justitieombudsmans kansli: kanslichefen, och

4) forskningsinstitutet för internationella relationer och EU-frågor: direktören.

49 §

Kanslikommissionen kan ingå ett skriftligt avtal om anställningsvillkoren med en tjänsteman vid riksdagens kansli, statsrevisorernas kansli och riksdagens justitieombudsmans kansli samt med direktören och direktörens ställföreträdare vid forskningsinstitutet för internationella relationer och EU-frågor och med generaldirektören för statens revisionsverk. Generaldirektören för statens revisionsverk kan ingå ett sådant avtal med andra tjänstemän vid revisionsverket. Avtal får inte ingås om frågor som det enligt 44 § inte får avtalas om. Avtal får inte heller ingås om sämre villkor än anställningsvillkoren i tjänstekollektivavtal.


71 §

Beslut om överföring av en tjänst inom ett ämbetsverk, förflyttning av en tjänsteman med stöd av 25 §, ombildning av ett tjänsteförhållande till tjänsteförhållande på deltid, skriftlig varning, permittering av en tjänsteman, avstängning från tjänsteutövning, uppsägning av en tjänsteman och hävning av ett tjänsteförhållande fattas på föredragning enligt följande:


3) vid riksdagens justitieombudsmans kansli av riksdagens justitieombudsman,

4) vid statens revisionsverk av generaldirektören, och

5) vid forskningsinstitutet för internationella relationer och EU-frågor av institutets styrelse.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

LM 28/2006
UtUB 5/2006
RSk 15/2006

Nådendal den 29 juni 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Statsminister
Matti Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.