531/2006

Given i Nådendal den 29 juni 2006

Lag om ändring av lagen om statens pensionsfond

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 29 december 1989 om statens pensionsfond (1372/1989) 6 §,

sådan den lyder i lagarna 1154/1997 och 781/1998,

ändras 1 och 2 §, 4 § 1 mom., 5 § 4 mom. och 7 §,

sådana de lyder, 1 § i lag 942/1993, 2 § i lagarna 1231/1999, 884/2000 och 963/2004, 4 § 1 mom. och 5 § 4 mom. i nämnda lag 1231/1999 samt 7 § i lag 1234/1995 och i nämnda lag 1231/1999, samt

fogas till lagen en ny 2 a § som följer:

1 §

För att trygga betalningen av framtida pensioner, familjepensioner och andra med dem jämförbara förmåner som baserar sig på anställning som omfattas av statens pensionssystem, och för att utjämna de utgifter som dessa medför för staten finns statens pensionsfond som står utanför statsbudgeten.

Statens pensionsfond står under finansministeriets tillsyn. Ministeriet har rätt att meddela allmänna föreskrifter om organiseringen av fondens förvaltning, skötseln av fondens ekonomi och placeringen av fondens medel. Ministeriet har rätt att av fonden få behövliga uppgifter och utredningar.

Finansministeriet godkänner fondens årliga budget.

Fondens medel förvaltas av fonden och är i dess namn. Utgifterna för fondens verksamhet betalas av fondens medel.

2 §

Statens pensionsfond har en styrelse som svarar för fonden. Styrelsen utses av finansministeriet för tre år i sänder. Styrelsen har en ordförande, en vice ordförande och högst fem andra medlemmar. I styrelsen skall finnas tillräcklig sakkunskap om placeringsverksamhet. Medlemmarna har, med undantag av ordföranden, en personlig suppleant. Tre medlemmar och deras personliga suppleanter skall utses bland personer som föreslagits av statstjänstemännens och statens arbetstagares mest representativa centralorganisationer. Finansministeriet kan befria styrelsens medlemmar och deras suppleanter från deras uppdrag. Finansministeriet fastställer arvodena för styrelsens medlemmar samt fastställer fondens arbetsordning på förslag av styrelsen.

Styrelsens uppgift är, med beaktande av föreskrifter som finansministeriet meddelar med stöd av 1 § 2 mom., att

1) ha hand om fondens förvaltning och se till att ekonomin och verksamheten ordnas på ett ändamålsenligt sätt,

2) besluta om ärenden som är betydelsefulla och vittsyftande med tanke på fondens ekonomi och verksamhet,

3) styra fondens placeringsverksamhet, besluta om fondens placeringsprinciper samt utarbeta och godkänna en placeringsplan enligt 5 § 3 mom.,

4) se till att fondens bokföring, interna kontroll och riskhantering ordnas på ett ändamålsenligt sätt,

5) besluta om fondens verksamhets- och ekonomiplan och att göra framställning till finansministeriet om fondens årliga budget,

6) sköta fondens likviditet,

7) godkänna och underteckna fondens bokslut jämte verksamhetsberättelse och att lämna dessa till finansministeriet inom föreskriven tid.

Styrelsen är beslutför när fyra medlemmar eller suppleanter är närvarande. Av de närvarande skall en vara ordföranden eller vice ordföranden. Ärendena avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör mötesordförandens röst.

Ordföranden eller en medlem eller suppleant i fondens styrelse betraktas vid skötseln av uppgifter enligt denna lag som en sådan person som avses i 40 kap. 11 § 2 mom. i strafflagen (39/1889).

2 a §

Statens pensionsfond har en verkställande direktör i tjänsteförhållande. Vid fonden kan också finnas andra anställda i tjänsteförhållande. Verkställande direktören och de övriga anställda utnämns av fondens styrelse.

4 §

Statens ämbetsverk och inrättningar, statens affärsverk samt samfund och inrättningar, vilkas anställda omfattas av statens pensionssystem, betalar till statens pensionsfond arbetsgivares pensionsavgift, vars grunder statsrådet fastställer. Statskontoret beslutar om pensionsavgiftens storlek och betalning efter att de principer som berör saken har behandlats av fondens styrelse.


5 §

Den andel av statens pensionsfonds medel som inte överförs till statsbudgeten kan placeras. Då fondens medel placeras skall placeringarna göras så att de tryggar säkerhet, avkastning och likviditet samt är lämpligt diversifierade och har lämplig spridning. Fondens styrelse skall utarbeta en plan för placeringen av fondens medel (placeringsplan). I placeringsplanen skall särskilt beaktas fondens karaktär och kraven på placeringsverksamheten. Av placeringsplanen skall framgå hurudan diversifieringsplan fonden har, hur fondens rättigheter som beror på innehav i andra sammanslutningar skall utövas och de principer som iakttas när förvaltare utses.


7 §

I statens pensionsfonds balansräkning eller i noter till den skall nämnas pensionsansvaret för de pensioner som grundar sig på anställning som avses i 1 § samt den ansvarsandel som inte har täckts.

Finansministeriet tillsätter årligen för revisionen av fondens förvaltning, ekonomi och räkenskaper två revisorer som skall vara antingen av Centralhandelskammaren godkända revisorer (CGR) eller revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (OFR).

Revisorerna skall granska fondens förvaltning, bokföring och bokslut. Revisorerna skall för varje räkenskapsperiod avge en revisionsberättelse, vilken skall innehålla ett utlåtande särskilt om

1) huruvida bokslutet är upprättat i enlighet med de bestämmelser och föreskrifter som gäller för upprättande av bokslut,

2) huruvida bokslutet ger riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet av fondens verksamhet och om dess ekonomiska ställning,

3) huruvida fondens förvaltning och verksamhet har skötts i enlighet med gällande bestämmelser och föreskrifter,

4) fastställande av bokslutet,

5) disponering av fondens resultat på det sätt som styrelsen föreslagit.

När revisionen har verkställts skall revisorerna i bokslutet göra en anteckning om detta, vilken skall innehålla en hänvisning till revisionsberättelsen samt ett utlåtande om huruvida bokslutet har upprättats i enlighet med god bokföringssed. Om en revisor under räkenskapsperioden finner att det finns skäl till betydande anmärkning i fråga om fondens förvaltning och ekonomi, skall fondens styrelse och finansministeriet omedelbart underrättas om saken. Fondens styrelse och personal är skyldiga att vid behov bistå revisorerna vid verkställandet av revisionen.

Fondens bokslut fastställs av finansministeriet, som i det sammanhanget beslutar om de åtgärder som föranleds av fondens bokslut och revisionsberättelse samt de andra utredningar och bedömningar om fondens ekonomi, verksamhet och resultat som ministeriet har inhämtat. Finansministeriet skall senast den 30 april efter finansåret besluta om fastställandet av fondens bokslut.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006. Den direktion för statens pensionsfond som finansministeriet tillsatt med stöd av de tidigare bestämmelserna ändras vid denna lags ikraftträdande till den i 2 § avsedda styrelsen, vars mandatperiod löper ut den 28 februari 2009.

Bestämmelserna i 7 § 3―5 mom. i denna lag tillämpas första gången på den revision och det bokslut som hänför sig till den räkenskapsperiod som följer efter lagens ikraftträdandeår.

Det belopp som avses i 5 § 1 mom. i lagen om statens pensionsfond och som överförs ur fonden till statsbudgeten utgör 2006 högst 40 procent av den utgift som år 2006 föranleds av pensioner som grundar sig på anställning som omfattas av statens pensionssystem.

RP 57/2006
FiUB 7/2006
RSv 82/2006

Nådendal den 29 juni 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Eero Heinäluoma

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.