508/2006

Given i Helsingfors den 21 juni 2006

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalning av ersättningar för översvämningsskador inom jordbruket år 2005

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 4 och 5 § i lagen av den 18 mars 1983 om ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (284/1983), sådana de lyder i lag 92/1995:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller de ersättningar som skall betalas med stöd av lagen om ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (284/1983 jämte ändringar), nedan översvämningsskadelagen, när översvämningsskadorna år 2005 gäller trädgårdsprodukter, bärgad skörd och trädbestånd samt sådd som omöjliggjorts.

2 §
Ersättningsprocent

I fråga om objekt som ersätts med stöd av denna förordning är ersättningen 60 procent av skadorna i enlighet med ersättningsgrunderna i översvämningsskadelagen.

3 §
Anslag för ersättningarna

För de ersättningar som betalas för skador som förorsakats av exceptionella översvämningar som avses i 1 § används av det belopp som står till förfogande enligt moment 30.50.48 i statsbudgeten för 2006 högst de kommunspecifika anslag som nämns i bilaga 1.

4 §
Enhetspriser och normskördar

I fråga om de enhetspriser och normskördar som används vid ersättning av skador på trädgårdsprodukter tillämpas vad som bestäms i 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalning av ersättningar för översvämningsskador inom jordbruket år 2004 (422/2005). Dessutom används i fråga om rörflen enhetspriset 25 euro/ton och normskörden 3 ton/hektar.

Till övriga delar används vid ersättning de enhetspriser och normskördar om vilka bestäms i jord- och skogsbruksministeriets förordning om enhetspriser och normskördar som används vid beräkning av skördeskador år 2005 och registrering av uppgifter gällande skördeskadeersättningar i Stödtillämpningen (627/2005).

5 §
Eget arbete

Vid ersättning för eget arbete tillämpas bestämmelserna i 5 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalning av ersättningar för översvämningsskador inom jordbruket år 2004 (422/2005).

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 28 juni 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 21 juni 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Michael Nylund

Bilaga 1

KOMMUNSPECIFIKA ANSLAG FÖR ERSÄTTNING AV JORDBRUKSSKADOR ENLIGT ERSÄTTNINGSGRUNDERNA I ÖVERSVÄMNINGSSKADELAGEN
Kommun Anslag (euro)
Kittilä 1 000
Pyhäjoki 2 000
Sodankylä 100
Övertorneå 5 500

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.