503/2006

Given i Helsingfors den 21 juni 2006

Statsrådets förordning om penninginsamlingar

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet, föreskrivs med stöd av 31 § i lagen av den 31 mars 2006 om penninginsamlingar (255/2006):

1 §
Ansökan om tillstånd till penninginsamling

Tillståndsansökan skall innehålla de uppgifter och bilagor som anges i 10 § i lagen om penninginsamlingar (255/2006).

I ansökan skall nämnas

1) motiveringen till ansökan,

2) tiden för anordnande av insamlingen,

3) området för anordnande av insamlingen,

4) styrelsemedlemmarnas identifieringsuppgifter, om sökanden är en förening eller någon annan sammanslutning som avses i 7 § 2 mom. i lagen om penninginsamlingar och uppgifterna inte ingår i ett offentligt register som gäller sammanslutningen,

5) uppgifter om insamlingskontot och rätten att använda kontot,

6) identifieringsuppgifter för medlemmarna i styrelsen för den som i praktiken anordnar penninginsamlingen, om den som i praktiken anordnar insamlingen är en förening, och

7) det sätt på vilket uppgifterna i 4 § meddelas.

Till ansökan skall fogas

1) en plan för insamlingen och användningen,

2) ett utdrag ur förenings-, stiftelse- eller handelsregistret eller ur ett register som förs av en offentligrättslig förening,

3) en kopia av sammanslutningens eller stiftelsens stadgar,

4) en verksamhetsberättelse eller annan utredning om att sökanden har verkat för att uppfylla sitt ändamål,

5) en kopia av sammanslutningens eller stiftelsens senast godkända bokslut,

6) ett utdrag ur sammanslutningens eller stiftelsens protokoll om anordnande av penninginsamling,

7) en eventuell insamlingssymbol och

8) en utredning om den som i praktiken anordnar insamlingen, av vilken det framgår att anordnaren uppfyller villkoren i 15 § i lagen om penninginsamlingar.

Tillståndsmyndigheten kan av särskilda skäl bevilja undantag från det som föreskrivs i 3 mom. 2―6 punkten.

Tillståndsmyndigheten kan kräva även annan utredning som behövs för beviljande av tillståndet.

2 §
Plan för insamlingen och användningen

I planen för insamlingen och användningen skall ingå uppgifter om

1) sökanden,

2) insamlingssätten och den eventuella insamlingssymbolen,

3) de uppskattade kostnaderna för de olika insamlingssätten,

4) den som i praktiken anordnar penninginsamlingen,

5) de uppskattade kostnaderna för anlitande av den som i praktiken anordnar penninginsamlingen,

6) det belopp som beräknas inflyta genom de olika insamlingssätten,

7) insättningen av de insamlade medlen,

8) användningsändamålet för de insamlade medlen,

9) hur och när de insamlade medlen används och

10) hur användningen av de insamlade medlen övervakas.

Vid insamlingar som avses i 6 § 2 mom. 1 punkten i lagen om penninginsamlingar skall av planen för insamlingen och användningen framgå

1) sökanden,

2) identifieringsuppgifterna för den person eller familj som skall få hjälp,

3) tiden för anordnande av insamlingen,

4) området för anordnande av insamlingen,

5) hur de insamlade medlen används och

6) hur användningen av de insamlade medlen övervakas.

3 §
Tillstånd till penninginsamling

I tillståndet till penninginsamling skall åtminstone ingå uppgifter om

1) tillståndshavaren,

2) användningsändamålet för de insamlade medlen,

3) tiden för anordnande av insamlingen,

4) området för anordnande av insamlingen,

5) insamlingssätten,

6) insamlingssymbolen,

7) de villkor som avses i 16 § i lagen om penninginsamlingar,

8) insamlingskontot,

9) den som i praktiken anordnar penninginsamlingen,

10) uppgifter om mellanredovisning och slutanmälan enligt 21 § 2 mom. i lagen om penninginsamlingar,

11) det sätt på vilket uppgifterna i 4 § meddelas.

4 §
Förfaranden och tidsfrister för anordnande av penninginsamlingar

I samband med anordnande av penninginsamlingar skall allmänheten meddelas uppgifter om

1) tillståndshavaren

2) den som beviljat tillstånd till penninginsamling,

3) tillståndets nummer och tidpunkten för beviljandet,

4) tiden för anordnande av insamlingen,

5) området för anordnande av insamlingen,

6) användningsändamålet för de insamlade medlen,

7) den tid inom vilken de insamlade medlen är avsedda att användas,

8) den som i praktiken anordnar penninginsamlingen.

5 §
Redovisning

I redovisningen över penninginsamlingen skall ingå uppgifter om

1) tillståndshavaren,

2) tillståndets nummer,

3) tiden för anordnande av insamlingen,

4) området för anordnande av insamlingen,

5) den som i praktiken anordnar penninginsamlingen,

6) de totala intäkterna av insamlingen,

7) betalda arvoden och andra kostnader för anordnande av insamlingen specificerade,

8) de specificerade kostnaderna för anlitande av den som i praktiken anordnar penninginsamlingen,

9) nettointäkten av insamlingen,

10) användningen av insamlingskontot under insamlingen och

11) användningen av de insamlade medlen.

Tillståndsmyndigheten kan kräva även andra utredningar som gäller redovisningen.

Till redovisningen skall fogas revisorernas utlåtande om anordnandet av insamlingen, om den som anordnar penninginsamlingen är skyldig att använda revisor.

6 §
Förvaring av redovisningarna

Om förvaring av redovisningen gäller vad som föreskrivs i 2 kap. 10 § 2 mom. i bokföringslagen (1336/1997).

7 §
Ändring av användningsändamålet för fast egendom och överlåtelse av ägande- eller besittningsrätten

Av ansökan om ändring av användningsändamålet för fast egendom eller om överlåtelse av ägande- eller besittningsrätten skall framgå

1) identifieringsuppgifterna för tillståndet till penninginsamling,

2) det nuvarande eller planerade användningsändamålet för fast egendom,

3) det nya användningsändamålet för fast egendom,

4) användningsändamålet för de medel som erhålls genom överlåtelse av fast egendom och

5) motiveringen till ansökan.

Till ansökan skall fogas den handling som gäller förvärvet av fast egendom eller besittningsrätten till den eller en kopia av handlingen.

Överlåts ägande- eller besittningsrätten till fast egendom skall till ansökan fogas den handling eller utkast till handling som gäller

1) förvärvet eller ett framtida förvärv av den fasta egendomen eller besittningsrätten till den, och

2) överlåtelse av ägande- eller besittningsrätten till den fasta egendomen.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.

Helsingfors den 21 juni 2006

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Regeringsråd
Jouni Laiho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.