488/2006

Given i Helsingfors den 1 juni 2006

Handels- och industriministeriets förordning om saluföring av vegetabilier

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § i livsmedelslagen av den 13 januari 2006 (23/2006):

1 §
Förordningens tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på saluföring av vegetabilier som är avsedda som livsmedel. Förordningen tillämpas både på odlade vegetabilier och på naturprodukter. Förordningen tillämpas dock inte på matsvamp eller matpotatis.

Denna förordning tillämpas på varje fas av saluföring utom försäljning som är avsedd för industriellt bruk eller försäljning direkt till konsumenten på produktionsstället.

Denna förordning tillämpas på de vegetabilier som avses i rådets förordning (EG) nr 2200/96 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker till den del som om dessa inte har föreskrivits om krav för saluföring med stöd av förordningen i fråga.

Kraven i denna förordning tillämpas varken på vegetabilier eller naturprodukter som lagligen har plockats och/eller saluförts i en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller i Turkiet eller i en EFTA-stat som är part i EES-fördraget.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

vegetabilier färska bär, frukter, grönsaker och rotfrukter,

skurna vegetabilier färska, mekaniskt behandlade, t.ex. skalade, rivna, i klyftor eller bitar skurna vegetabilier, samt

naturprodukt bär, örter och andra motsvarande produkter som har plockats i naturen.

3 §
Minimikrav för vegetabilier och naturprodukter

Vegetabilier och naturprodukter som saluförs skall vara färska, friska samt hela med undantag av med avsikt skurna vegetabilier. Produkterna får inte vara skrumpna, krossade, ruttna eller mögliga. Produkterna skall vara rena och de får inte ha en främmande lukt eller smak.

Högst fem procent av mängden eller vikten i ett försäljningsparti får vara sådana vegetabilier eller naturprodukter som inte uppfyller minimikraven enligt 1 mom., men annars är lämpade som människoföda och inte orsakar fara för människans hälsa.

4 §
Transport och förvaring av vegetabilier och naturprodukter

Vegetabilierna och naturprodukterna skall vara sådana när de förpackas och förpackas på ett sådant sätt att de klarar av transport och annan hantering utan att kvaliteten väsentligt försämras samt håller sig korrekt förvarade under den tid som behövs för sedvanlig transport och saluföring.

I fråga om förvarandet av skurna vegetabilier skall följas vad som föreskrivs om förvaring av lätt förskämbara livsmedel i 27 § i hälsoskyddsförordningen (1280/1994).

5 §
Påskrifter på vegetabilier och naturprodukter

I fråga om påskrifter på förpackningar till vegetabilier och naturprodukter och i annan information som skall ges i samband med försäljningen skall följas vad som föreskrivs i handels- och industriministeriets förordningen om förpackningspåskrifter för livsmedel (1084/2004).

6 §
Kvalitetsklass

Vegetabilier och naturprodukter får benämnas extra eller produkter av 1 eller 2 klass, ifall de uppfyller de krav som godkänns för dylika klasser. I förpackningspåskrifterna skall meddelas vilken handelsnorm kvalitetsklassificeringen baserar sig på.

Om vegetabilier eller naturprodukter, som vid förpackandet har försetts med en påskrift som visar kvalitetsklass, har blivit sämre så att de inte längre uppfyller kvalitetskraven i klassen, skall de sorteras på nytt och märkningen ändras så att den motsvarar kvaliteten.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2006.

Genom denna förordning upphävs förordningen av den 18 augusti 1969 om vegetabilier (526/1969) samt förordningen av den 18 augusti 1969 om äpplen (527/1969).

Helsingfors den 1 juni 2006

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Konsultativ tjänsteman
Anne Haikonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.