485/2006

Given i Helsingfors den 8 juni 2006

Statsrådets förordning om ändring av 16 § i förordningen om förundersökning och tvångsmedel

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

ändras i förordningen av den 17 juni 1988 om förundersökning och tvångsmedel (575/1988) 16 § som följer:

16 §
Anteckningar i förhörsprotokollet

I det förhörsprotokoll som sätts upp över förhöret skall utöver förhörsberättelsen antecknas

1) tidpunkten då förhöret inleddes och avslutades, platsen för förhöret, förhörsledare samt övriga närvarande,

2) den förhördes personuppgifter och, i fråga om personer som förhörs såsom misstänkta, även civilstånd, underhållsskyldighet, inkomster och förmögenhet samt, vid undersökning av trafikbrott eller trafikförseelser som begåtts med motorfordon, uppgifterna i körkortet,

3) den förhördes ställning vid förundersökningen och förändringar i den,

4) sådana förfrågningar och meddelanden som avses i 29 § i förundersökningslagen,

5) sådan granskning av förhörsberättelsen som avses i 39 § 2 eller 3 mom. i förundersökningslagen, samt

6) uppgift om huruvida målsäganden och den misstänkte enligt 5 § i förundersökningslagen samtycker till att målet i tingsrätten behandlas i skriftligt förfarande.

I protokollet över förhör med en laglig företrädare för ett samfund som förhörs såsom målsägande antecknas de uppgifter som behövs för att samfundet skall kunna identifieras samt företrädarens ställning i samfundet.

I förhörsprotokollet skall även antecknas

1) orsaken till att förhör har hållits mellan klockan 21 och 6,

2) orsaken till att någon med stöd av 31 § i förundersökningslagen har vägrats tillträde till förhöret eller med stöd av lagens 35 § har avlägsnats därifrån samt huruvida de som avses i lagens 36 § har beretts tillfälle att ta del av vad som kommit fram vid förhöret och att ställa frågor, samt

3) huruvida socialnämnden har beretts tillfälle att sända en företrädare till ett förhör med ett barn samt huruvida en företrädare för socialnämnden har varit närvarande.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2006.

Helsingfors den 8 juni 2006

Justitieminister
Leena Luhtanen

Lagstiftningsråd
Asko Välimaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.