480/2006

Given i Helsingfors den 15 juni 2006

Finansministeriets förordning om ändring av 2 kap. i finansministeriets förordning om regelbunden informationsskyldighet för värdepappersemittenter (538/2002)

I enlighet med finansministeriets beslut fogas med stöd av 2 kap. 6 b § i värdepappersmarknadslagen av den 26 maj 1989 (495/1989), sådant detta lagrum lyder i lag 442/2006, till förordningen av den 19 juni 2002 om regelbunden informationsskyldighet för värdepappersemittenter (538/2002), en ny 5 a §:

2 kap.

Emittenter av aktier eller av värdepapper som enligt lagen om aktiebolag berättigar till aktier eller av andelar eller av värdepapper som enligt lagen om andelslag berättigar till andelar


5 a §
Informationsskyldighet vid bolagsstämma

En värdepappersemittent, vars aktier eller bevis som berättigar till aktier är föremål för offentlig handel eller motsvarande handel inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, skall i sin verksamhetsberättelse såsom uppgifter som avses i 2 kap. 6 b § i värdepappersmarknadslagen lämna en utredning över

1) emittentens aktieslag och till aktier berättigande värdepapper,

2) de rättigheter och skyldigheter som hänför sig till de olika aktieslagen samt för varje aktieslag dess andel av emittentens aktiernas och rösternas antal,

3) inlösnings- och godkännandeklausuler samt andra begränsningar avseende överföring av aktier och till aktier berättigande värdepapper,

4) sådana aktier eller till aktier berättigande värdepapper som är förknippade med särskilda rättigheter i emittentens beslutsfattande,

5) de av emittenten kända innehavare av sådana aktier och värdepapper som avses i 4 punkten,

6) beslutsförfarandet avseende arrangemangen i anslutning till arbetstagarnas ägande, om de inte direkt utövar sin beslutsrätt,

7) begränsning av rösträtten,

8) arrangemang som emittenten är delaktigt i och genom vilka de ekonomiska rättigheter som är förknippade med aktien eller det till aktier berättigande värdepapperet och administreringen av värdepapper har skiljts åt från varandra,

9) bestämmelser och de i bolagsordningen angivna villkoren för val och entledigande av styrelsemedlemmar, förvaltningsrådsmedlemmar och verkställande direktören samt om ändring av bolagsordningen,

10) styrelsens och förvaltningsrådets samt verkställande direktörens befogenheter, särskilt när det gäller emission av aktier och förvärv av egna aktier,

11) betydande avtal som emittenten är delaktigt i och som träder i kraft eller ändras eller som upphör att gälla om det bestämmande inflytandet i bolaget ändras till följd av ett offentligt köpeanbud,

12) konsekvenserna av de avtal som avses i 11 punkten, förutsatt att offentliggörandet inte medför allvarlig skada för emittenten, samt

13) avtal som en styrelsemedlem eller en förvaltningsrådsmedlem eller verkställande direktören eller en arbetstagare har ingått med emittenten gällande ersättningar när personen i fråga avgår eller entledigas eller när hans eller hennes uppdrag annars upphör till följd av ett offentligt köpeanbud.

Om de uppgifter som avses i 1 mom. ingår i bokslutet, kan i verksamhetsberättelsen hänvisas till dem.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG (32004L0025); EUT nr L 142, 30.4.2004, s. 12

Helsingfors den 15 juni 2006

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Lagstiftningsråd
Ilkka Harju

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.