475/2006

Given i Helsingfors den 15 juni 2006

Statsrådets förordning om arbeten som är särskilt skadliga och farliga för unga arbetstagare

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 9 § 2 mom. i lagen av den 19 november 1993 om unga arbetstagare (998/1993), och 14 § 2 mom. i arbetarskyddslagen av den 23 augusti 2002 (738/2002):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om de förutsättningar under vilka unga arbetstagare får utföra sådana särskilt skadliga eller farliga arbeten som avses i 9 § 2 mom. i lagen om unga arbetstagare (998/1993).

På arbete som en ung arbetstagare utför inom yrkesutbildning under en lärares ledning och tillsyn och på arbete för vilket arbetstagaren har en yrkesinriktad grundexamen tillämpas endast 5 §.

2 §
Arbete i anslutning till utbildning

En ung arbetstagare kan vid yrkesutbildning och läroavtalsutbildning som anordnas i samband med praktiska arbetsuppgifter på en arbetsplats utföra sådant arbete som avses i 3 § 1 mom. 3―5 punkten under ständig tillsyn av en erfaren och yrkeskunnig person. En utredning om anordnande av tillsynen och nödvändig orientering skall fogas till avtalet mellan arbetsgivaren och utbildningsanordnaren och sändas till den behöriga arbetarskyddsmyndigheten för kännedom.

Från och med grundskolans sjunde klass kan en elev oberoende av sin ålder under lärarens ledning och omedelbara tillsyn utföra sådant arbete som avses i 4 §, förutsatt att detta är nödvändigt för genomförande av utbildningen och kan ske på ett säkert sätt. Särskild uppmärksamhet skall fästas vid att arbetsredskapen och skydden är lämpliga för unga arbetstagare och säkra att använda.

3 §
Särskilt skadliga arbeten

En ung arbetstagare får anlitas för följande arbeten endast vid utbildning som avses i 1 § 2 mom. och 2 § 1 mom., under de förutsättningar som avses i nämnda moment och med dispens enligt 8 §.

1) arbete där det med beaktande av arbetstagarens ålder och erfarenhet förekommer oskälig påfrestning, betydande ansvar för egen eller andra personers säkerhet, betydande ekonomiskt ansvar eller särskilda faror som unga inte förmår identifiera eller undvika,

2) ensamarbete, om detta är förenat med uppenbar risk för olycksfall eller våld,

3) vård av och omsorg om psykiatriska patienter och psykiskt eller socialt störda personer,

4) hantering och transport av avlidna,

5) slakt,

6) dykningsarbete,

7) arbete som medför skadlig exponering för giftiga ämnen eller ämnen som framkallar cancer, som kan orsaka ärftliga genetiska skador eller fosterskador eller som annars kan ha bestående inverkan på en människas hälsa,

8) hantering av brand- och explosionsfarliga ämnen och mycket lättantändliga vätskor under uppenbart farliga förhållanden, samt

9) arbete som medför exponering för skadlig strålning.

4 §
Farliga arbeten

En ung arbetstagare som har fyllt 16 år får utföra farligt arbete som avses i den exempelförteckning som fastställts genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet, om man med hjälp av skyddsteknik eller på något annat sätt har sörjt för att varken de anordningar eller ämnen som är avsedda att användas av den unga arbetstagaren eller arbetsförhållandena medför särskild risk för olycksfall eller skada för hälsan för arbetstagaren själv eller för andra.

Innan ett sådant arbete som avses i 1 mom. inleds skall arbetsgivaren eller, om det är fråga om ett arbete i anslutning till utbildning, utbildningsanordnaren i samarbete med arbetsgivaren anmäla detta till den behöriga arbetarskyddsmyndigheten. Om de omständigheter som inverkar på säkerheten väsentligt förändras under arbetetsgång, skall anmälan kompletteras.

För att påvisa arbetsplatsens lämplighet för farligt arbete skall en anmälan enligt 2 mom. innehålla följande uppgifter om arbetstagarna, det planerade arbetet och de åtgärder som vidtagits på arbetsplatsen för att förebygga risker:

1) den allmänna beredskapen hos gruppen av arbetstagare eller arbetstagaren för det planerade arbetet,

2) utredning och bedömning av riskerna,

3) arten och varaktigheten av exponering för kemiska, fysikaliska och biologiska riskfaktorer,

4) val och säker användning av arbetsredskap,

5) exceptionella arbetstider och anledningen till dem,

6) anordnande av orientering och handledning, samt

7) andra åtgärder för att trygga säkerheten på arbetsplatsen.

5 §
Undervisning och handledning

En ung arbetstagare som utför arbete som avses i denna förordning skall på behövligt sätt och i behövlig omfattning handledas i och göras förtrogen med

1) förhållandena på arbetsplatsen och hur arbetet utförs på säkert sätt samt de hälsorisker som möjligen är förbundna med arbetet och hur de kan avvärjas,

2) hur maskiner och anordningar samt kemiska produkter fungerar och de arbetsmetoder de föranleder,

3) säkra metoder som skall tillämpas då produktionen inleds och avslutas, vid rengöring, justering, underhåll och reparation av maskiner samt vid förutsägbara störningar i produktionen och när maskiner och anordningar skadas, samt

4) säkerhetsföreskrifterna för de maskiner och anordningar samt kemiska produkter som används i arbetet samt de förfaringssätt, säkerhetsåtgärder och anvisningar för första hjälpen som enligt bestämmelserna om arbetarskydd skall iakttas på arbetsplatsen.

Innan ett nytt arbetsmoment inleds skall det säkerställas att den unga arbetstagaren är tillräckligt insatt i arbetet i fråga och de risker som är förknippade med det samt förmår iaktta föreskrifterna om säkerhet i arbetet. Under arbetets gång skall dessutom fästas särskild uppmärksamhet vid handledningen av och uppsikten över den unga arbetstagaren.

En ung arbetstagare skall för den tid då han eller hon lär sig ett arbetsmoment eller en arbetsmetod placeras i arbete under en erfaren och yrkeskunnig persons handledning och uppsikt.

6 §
Hörande av företagshälsovården

Vid bedömningen av de risker för hälsoskador för en ung arbetstagare som arbetet och arbetsförhållandena medför skall anlitas företagshälsovården på arbetsplatsen så som särskilt föreskrivs.

7 §
Anmälan till läropliktigs vårdnadshavare

Vårdnadshavaren för en ung läropliktig arbetstagare skall på förhand underrättas om utförande av sådant farligt arbete som avses i 4 § och grunderna för detta.

8 §
Dispens

Arbetarskyddsmyndigheten har rätt att på de villkor som den bestämmer utfärda tillstånd att avvika från bestämmelserna i denna förordning när det gäller en ung arbetstagare som fyllt 16 år, om det är nödvändigt med tanke på den unga arbetstagarens utveckling i ett yrke, förutsatt att den unga arbetstagaren arbetar under en erfaren och yrkeskunnig persons tillsyn och att syftet med förordningen har säkerställts i tillräcklig mån på annat sätt.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2006.

Genom denna förordning upphävs förordningen av den 27 juni 1986 om skydd för unga arbetstagare (508/1986) jämte ändringar.

Rådets direktiv 94/33/EG; EGT nr L 216, 20.8.1994, s. 12

Helsingfors den 15 juni 2006

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Äldre regeringssekreterare
Antti Posio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.