474/2006

Given i Helsingfors den 15 juni 2006

Statsrådets förordning om ersättning för lagringskostnaderna för C-socker som överförs under regleringsåret 2005/2006

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 4 § 2 mom. och 15 § 3 mom. lagen den 28 december 2001 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) samt 13 § lagen den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om storleken av den ersättning som betalas såsom annat nationellt stöd enligt 6 § 4 punkten lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) för lagringskostnaderna för C-socker som överförs och om betalning av stöd under regleringsåret 2005/2006.

2 §
Ersättningens belopp

I ersättning för lagringskostnader för C-socker som överförs kan under regleringsåret 2005/2006 betalas 0,33 euro/100 kg vitt socker per månad.

3 §
Betalning av ersättning

Jord- och skogsbruksministeriet betalar ersättningen genom insättning på den sökandes konto när minst sex månader har förflutit av den obligatoriska lagringstiden och vid lagringen har iakttagits vad som anges i artikel 14 i rådets förordning (EG) nr 1260/2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker och artikel 4 i kommissionens förordning (EEG) nr 65/82 om tillämpningsföreskrifter för överföring av socker till påföljande regleringsår.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 21 juni 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 15 juni 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Michael Nylund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.