471/2006

Given i Helsingfors den 8 juni 2006

Lag om ändring av ärvdabalken

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i ärvdabalken av den 5 februari 1965 (40/1965) 19 kap. 2 § 2 mom., 21 kap. 9 § 1 mom. samt 23 kap. 3 § 2 mom. och 12 § 1 mom.,

av dem 21 kap. 9 § 1 mom. sådant det lyder i lag 783/2004 samt 23 kap. 3 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1153/1995, samt

fogas till 23 kap. 7 §, sådan den lyder i nämnda lag 1153/1995 och i lag 463/1999, ett nytt 3 mom. och till 10 § ett nytt 3 mom. som följer:

19 kap.

Om boutredningsman och testamentsexekutor

2 §

Ansökan kan även göras av utmätningsmannen, om en gäldenärs andel i boet har utmätts för gäldenärens skulder.

21 kap.

Om död persons och dödsbos gäld

9 §

Innan det har gått en månad från bouppteckningen eller, om egendomen har överlåtits till förvaltning av boutredningsman, innan ett avtal har ingåtts eller ett beslut fattats av boutredningsmannen om betalning av skulderna enligt 19 kap. 12 a §, får en skuld efter den avlidne betalas med boets medel endast om det finns giltigt skäl att anta att betalningen inte orsakar övriga borgenärer skada. Bestämmelser om slutförande av utmätning av boets egendom finns i 4 kap. 76 § och 6 kap. 16 § 1 mom. i utsökningslagen.


23 kap.

Om arvskifte

3 §

Skiftet skall förrättas av en skiftesman om en delägare det yrkar eller om någons andel i boet har blivit utmätt. Med samtycke av den borgenär vars rätt skiftet gäller får utmätningsmannen ge delägarna eller skiftesmannen tillstånd att förrätta skiftet på det sätt som delägarna avtalat.

7 §

Skiftesmannen skall underrätta utmätningsmannen om en förrättning enligt 1 mom., om någon delägares andel har blivit utmätt. En borgenär för vars fordran delägarens andel i boet har utmätts får på samma sätt som en delägare yrka att förskott på arv skall beaktas och framställa andra motsvarande yrkanden som påverkar andelens värde samt föra talan som gäller dem, om det behövs för tryggande av hans fordringsrätt.

10 §

En borgenär för vars fordran en delägares andel i boet har blivit utmätt har rätt att klandra skiftet. Den domstol som prövar klandertalan skall höra utmätningsmannen i fråga, om det inte är onödigt.

12 §

Vad som i detta kapitel bestäms om delägare tillämpas även på den åt vilken en delägare har överlåtit sin andel i boet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Har en andel i ett dödsbo utmätts före lagens ikraftträdande tillämpas den lag som gällde vid ikraftträdandet.

RP 13/2005
LaUB 5/2006
RSv 40/2006

Helsingfors den 8 juni 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.