468/2006

Given i Helsingfors den 6 juni 2006

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav vid import av hästdjur från stater utanför Europeiska unionen

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 och 30 § i lagen av den 20 december 1996 om veterinär gränskontroll (1192/1996) samt 44 § i lagen av den 27 juni 1997 om medicinsk behandling av djur (617/1997):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Syfte och tillämpningsområde

Syftet med denna förordning är att förhindra spridningen av vissa hästsjukdomar till Finland vid import av hästdjur från stater utanför Europeiska unionen (tredje land).

I denna förordning anges de villkor enligt vilka levande hästdjur får importeras till Finland antingen direkt från tredje land eller från tredje land via en annan medlemsstat inom Europeiska unionen. Denna förordning tillämpas också på hästdjur från tredje land som transiteras genom Finland till någon annan av Europeiska unionens medlemsstater eller till tredje land. Vad som i denna förordning bestäms om Europeiska unionens medlemsstater och gemenskapens territorium tillämpas också på Norge.

Importvillkoren för import av hästdjur till Finland från medlemsstater inom Europeiska unionen anges i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om förhindrande av spridning av djursjukdomar i samband med import och export av hästar mellan Finland och övriga länder som tillhör det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (598/1994).

Vid import skall, utöver bestämmelserna i denna förordning, iakttas vad som bestäms i de internationella avtal om import av hästdjur som Europeiska gemenskapen ingått med tredje länder.

De djurskyddskrav som skall följas vid transport av hästdjur fastställs i djurskyddslagen (247/1996) och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) kommissionen Europeiska gemenskapernas kommission,

2) rådet Europeiska unionens råd,

3) gård en gårdsbruksenhet, träningsanläggning eller annat stall, en rastgård eller annan lokal eller inrättning där hästdjur hålls eller föds upp,

4) hästdjur djur tillhörande häst- eller åsnearterna eller avkomma genom korsningar av dessa arter,

5) registrerat hästdjur hästdjur som registrerats enligt bestämmelser som utfärdats med stöd av hästhushållningslagen (796/1993) eller som på motsvarande sätt registrerats i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen eller i det tredje land som är exportland, och som identifieras genom en identitetshandling som avses i artikel 8.1 i rådets direktiv 90/427/EEG om avelsmässiga och genealogiska villkor för handeln med hästdjur inom gemenskapen,

6) hästdjur avsett för slakt hästdjur som är avsett att föras till slakt antingen direkt eller via en marknad eller ett uppsamlingsställe för slaktdjur,

7) hästdjur avsett för avel eller produktion andra hästdjur än de som nämns i punkt 5 och 6,

8) tjänsteveterinär läns- eller kommunalveterinär eller veterinär utsedd av behörig centralmyndighet i tredje land,

9) tillfällig import högst 90 dygns uppehåll på Europeiska gemenskapens territorium för registrerat hästdjur på grund av tävlings-, utställnings- eller avelsverksamhet och

10) exportland tredje land i vilket en tjänsteveterinär har undertecknat hälsointyg för hästdjur.

När i denna förordning hänvisas till Europeiska gemenskapens rättsakter avses rättsakter jämte ändringar.

2 kap.

Importkrav

3 §
Hälsokrav som gäller vid import

Registrerade hästdjur får importeras från de länder som antecknats i kolumn 8 i tabellen i bilaga 1. Hästdjur som är avsedda för avel och produktion får importeras från de länder som antecknats i kolumn 10 i tabellen i bilaga 1. Hästdjur som importeras skall åtföljas av ett hälsointyg enligt mallen i bilaga 2 A, B, C, D, E, F eller G, sådana dessa punkter lyder i senast ändrad form, till kommissionens beslut om djurhälsovillkor och veterinärintyg för import av registrerade hästdjur och hästdjur för avel och bruksändamål (93/197/EEG).

4 §
Hälsokrav som gäller vid tillfällig import

Hästdjur får införas i landet för tillfällig import från de exportländer som antecknats i kolumn 6 i tabellen i bilaga 1. Endast registrerade hästdjur får införas i landet för tillfällig import. Hästdjur som importeras skall åtföljas av ett hälsointyg enligt mallen i bilaga 2 A, B, C, D, E eller F, sådana dessa punkter lyder i senast ändrad form, till kommissionens beslut om djurhälsovillkor och veterinärintyg för tillfällig införsel av registrerade hästar (92/260/EEG).

Livsmedelssäkerhetsverket kan på ansökan bevilja tillstånd för registrerade hästdjur som införts för tillfällig import att permanent vistas i landet, om hästdjuret redan före ifrågavarande import skulle ha uppfyllt de i 3 § nämnda kraven och det inte föreligger någon risk för spridning av djursjukdomar. Ansökan skall göras innan den utsatta tiden för tillfällig import utgår.

5 §
Hälsokrav för hästdjur som återvänder till Finland

Registrerade hästdjur som tillfälligt vistats i tredje land får återinföras i Finland från de länder som antecknats i kolumn 7 i tabellen i bilaga 1. Hästdjur som återvänder till Finland skall åtföljas av ett hälsointyg enligt mallen i bilaga 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eller 9, sådana dessa bilagor lyder i senast ändrad form, till kommissionens beslut om djurhälsovillkor och veterinärintyg för återinförsel efter tillfällig export av hästar som registrerats för kapplöpningar, tävlingar och kulturevenemang (93/195/EEG).

6 §
Hälsokrav för hästdjur avsedda för slakt

Hästdjur får föras till slakt direkt från tredje land eller via en marknad eller ett uppsamlingsställe på Europeiska gemenskapens territorium från de länder som antecknats i kolumn 9 i tabellen i bilaga 1. Sådana hästdjur skall åtföljas av ett hälsointyg enligt mallen i bilaga 1 eller 2, sådana dessa bilagor lyder i senast ändrad form, till kommissionens beslut om djurhälsovillkor och hälsointyg för import av hästdjur för slakt (93/196/EEG).

Hästdjur som är avsedda att föras till slakt skall ha ett tydligt och bestående "S"-märke som är minst 3 millimeter högt och som bränts in i hoven på vänster framben.

Hästdjur som importeras direkt till slakteriet skall slaktas inom fem dygn efter att de anlänt till Europeiska gemenskapens territorium. Om hästdjuren har transporterats över åtta dygn till sjöss kan de under övervakning av en veterinär hållas 21 dygn i slakteriet före slakten.

7 §
Hälsokrav som gäller vid transiteringar

Hästdjur får transiteras från ett tredje land genom Europeiska gemenskapens territorium till ett annat tredje land från de länder som antecknats i kolumn 6 i tabellen i bilaga 1. Hästdjur som transiteras skall åtföljas av ett hälsointyg enligt kraven i kommissionens beslut om hälsogarantier vid transport av hästdjur från ett tredje land till ett annat i enlighet med artikel 9.1 c i direktiv 91/496/EEG (94/467/EG), sådant beslutet lyder i senast ändrad form.

8 §
Särskilda krav för laboratorieundersökningar i fråga om hästdjur som importeras till Finland

Vid import av hästdjur från tredje land godkänns endast undersökningar utförda av laboratorier som förtecknas i bilaga 2, eller om hästdjurets slutliga destination är en annan medlemsstat inom Europeiska unionen, undersökningar utförda av laboratorier godkända av denna medlemsstat. Laboratoriets ursprungliga resultat av undersökningen skall fogas till det hälsointyg som åtföljer hästdjuret.

9 §
Importbegränsningar gällande vissa hormonella och tyreostatiska ämnen samt beta-agonister

Till Finland får inte importeras sådana hästdjur som tillförts ämnen med tyreostatisk, östrogen, androgen eller gestagen verkan eller beta-agonister. Till Finland får dock importeras sådana ovan nämnda djur som är avsedda för avelsproduktion och som under reproduktionsperioden har behandlats på sådant sätt som är tillåtet enligt rådets direktiv 96/22/EG om förbud mot användning av vissa ämnen med hormonell och tyreostatisk verkan samt av ß-agonister vid animalieproduktion och om upphävande av direktiv 81/602/EEG, 88/146/EEG och 88/299/EEG.

10 §
Identitetshandlingar och intyg

Registrerade hästdjur skall under hela transporten åtföljas av ett hälsointyg som uppfyller kraven enligt denna förordning och av en identitetshandling enligt artikel 8.1 i rådets direktiv 90/427/EEG som utfärdats av en behörig organisation i staten i fråga.

Icke registrerade hästdjur skall under hela transporten åtföljas av ett hälsointyg som uppfyller kraven enligt denna förordning kompletterat med identifikationsuppgifter. Icke registrerade hästdjur skall vara identifikationsmärkta på ett sätt som godkänts av vederbörande myndighet i exportlandet. Om identifikationsschemat i hälsointyget inte ifyllts, skall hästdjuret åtföljas av en handling som motsvarar identitetshandlingen för registrerade hästar, och med hjälp av vilken det är möjligt att med tillräcklig säkerhet fastställa att hälsointyget gäller djuret i fråga.

Hälsointyget utfärdas i samband med en officiell veterinärbesiktning. Besiktningen skall utföras i exportlandet samma dag hästdjuren lastas eller i fråga om registrerade hästdjur den sista vardagen före lastningen.

Om hälsointyget på grund av intygsmallens struktur omfattar flera än ett ark, skall arken vara märkta så att det inte råder oklarhet om att de hör ihop eller om hur många ark hälsointyget omfattar. Intyget skall vara utfärdat på finska eller svenska, och om den slutliga destinationen är en annan medlemsstat inom Europeiska unionen också på ett officiellt språk i landet i fråga.

3 kap.

Särskilda bestämmelser

11 §
Transport av hästdjur

Hästdjur skall transporteras till destinationen utan ogrundat dröjsmål. Hästdjur skall anlända till en gränskontrollstation i en medlemsstat inom Europeiska unionen inom 10 dagar från den dag hälsointyget har beviljats. Om hästdjur transporteras sjövägen förlängs tidsfristen på 10 dagar med den tid som åtgår till sjötransporten.

Transporten skall ske i fordon eller containrar som före transporten rengjorts och desinficerats med rengöringsmedel som officiellt är godkända i exportlandet. Fordonen skall vara utformade på ett sådant sätt att spillning, urin, strö eller foder inte kan spridas ut från fordonet under transporten.

Hästdjur får inte transporteras i transportmedel som samtidigt transporterar andra hästdjur till någon annan destination än en medlemsstat inom Europeiska unionen. Hästdjur får inte heller transporteras i transportmedel som samtidigt transporterar hästdjur vilkas hälsa är sämre, om detta inte tillåts särskilt i särskilda rättsakter angående djurs hälsa som tillämpas vid import till Europeiska unionen.

Vid transport av hästdjur till Europeiska gemenskapens territorium får djuren inte förflyttas landvägen genom ett sådant tredje lands territorium, och inte heller vid annan typ av transport avlastas från transportmedlet i ett sådant tredje lands territorium från vilket import av hästdjur till gemenskapens territorium i ett syfte som nämns i 3―6 § inte är tillåten.

12 §
Veterinär gränskontroll

Bestämmelser om veterinär gränskontroll av hästdjur som importeras ingår i jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinära gränskontroller av djur (398/2004).

13 §
Förändring i djursjukdomssituationen

Utan hinder av vad som föreskrivs i denna förordning skall de skyddsbeslut iakttas som jord- och skogsbruksministeriets avdelning för livsmedel och hälsa eller kommissionen särskilt utfärdar med anledning av förändringar i djursjukdomssituationen.

14 §
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.

De intyg som åtföljer hästdjuren kan också vara utfärdade på engelska i stället för på finska och svenska, om inte jord- och skogsbruksministeriet bestämmer något annat.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut av den 8 maj 1995 om förhindrande av spridning av djursjukdomar i samband med import av hästar från tredje land (764/1995) jämte ändringar.

Rådets direktiv 90/426/EEG (31990L0426), EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 42
Rådets direktiv 90/427/EEG (31990L0427), EGT nr L 296, 27.10.1990, s. 66
Kommissionens beslut 92/260/EEG (31992D0260), EGT nr L 130, 15.5.1992, s. 67
Kommissionens beslut 93/197/EEG (31992D0197), EGT nr L 86, 6.4.1993, s. 16
Kommissionens beslut 93/195/EEG (31993D0195), EGT nr L 86, 6.4.1993, s. 1
Kommissionens beslut 94/467/EEG (31994D0467), EGT nr L 190, 26.7.1994, s. 28
Rådets direktiv 96/22/EG (31996L0022), EGT nr L 125, 23.5.1996, s. 3
Kommissionens beslut 2002/635/EG (32002D0635), EGT nr L 285, 23.10.2002, s. 20
Rådets direktiv 2004/68/EG (32004 L 0068), EGT nr L 226, 25.6.2004, s. 128
Kommissionens beslut 2004/211/EG (32004D0211), EGT nr L 073, 11.3.2004, s. 1-10

Helsingfors den 6 juni 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Veterinärråd
Hentriikka Kontio

Bilagor 1 och 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.