460/2006

Given i Helsingfors den 8 juni 2006

Lag om ändring av 2 kap. i arbetsavtalslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 2 kap. i arbetsavtalslagen av den 26 januari 2001 (55/2001) en ny 11 a § som följer:

2 kap.

Arbetsgivarens skyldigheter

11 a §
Partiell sjukfrånvaro

Bestämmelser om arbetstagares rätt till partiell sjukdagpenning och om det avtal om deltidsarbete för viss tid som ligger till grund för den finns i 8 kap. 11 § i sjukförsäkringslagen. Syftet med partiell sjukfrånvaro är att stödja arbetstagaren då det gäller att på eget initiativ återgå till arbetet efter en lång sjukledighet. Avtalet om deltidsarbete ingås utgående från en utredning om arbetstagarens hälsotillstånd.

Parterna skall komma överens om ändring av avtalet om deltidsarbete under avtalsperioden. Ett avtal för viss tid upphör dock under avtalsperioden, om arbetstagaren på grund av sjukdom inte längre klarar av sitt deltidsarbete.

När avtalet om deltidsarbete upphör har arbetstagaren rätt att på nytt iaktta villkoren i det avtal om arbete på heltid som föregick avtalet om deltidsarbete.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 227/2005
ShUB 9/2006
RSv 41/2006

Helsingfors den 8 juni 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.