459/2006

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 8 juni 2006

Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjukförsäkringslagen av den 21 december 2004 (1224/2004) 1 kap. 4 § 6 punkten, rubriken för 8 kap. och 8 kap. 7 § 2 mom., 15 kap. 4 § 1 mom. 1 punkten och 20 § 1 mom. samt

fogas till 8 kap. nya 11―13 § och till 11 kap. en ny 12 § som följer:

1 kap.

Lagens syfte och tillämpningsområde

4 §
Definitioner

I denna lag avses med


6) dagpenningsförmån sjukdagpenning, partiell sjukdagpenning, föräldradagpenning och specialvårdspenning,


8 kap.

Sjukdagpenning och partiell sjukdagpenning

7 §
Självrisktid

Om en försäkrads arbetsoförmåga på grund av samma sjukdom inträder på nytt inom 30 dagar från den dag för vilken senast betalades sjukdagpenning eller partiell sjukdagpenning, skall sjukdagpenning betalas från och med följande vardag efter arbetsoförmågans inträde.


11 §
Rätt till partiell sjukdagpenning

Partiell sjukdagpenning är avsedd att stödja återgången till arbetslivet för en 16―67-årig försäkrad som är arbetsoförmögen i enlighet med 4 §.

En arbetstagare eller företagare som beviljats sjukdagpenning och som fortfarande är arbetsoförmögen i enlighet med 4 § har rätt till partiell sjukdagpenning omedelbart efter sjukdagpenningen när de förutsättningar som anges i denna paragraf föreligger.

En förutsättning för rätten till partiell sjukdagpenning är att den försäkrade har haft rätt till sjukdagpenning, som räknas in i maximitiden enligt 8 §, i minst 60 vardagar omedelbart före ingången av den period för vilken partiell sjukdagpenning beviljas och att den försäkrade utan att hälsan eller tillfrisknandet äventyras kan sköta en del av sina arbetsuppgifter. Dessutom förutsätts att den försäkrades arbetstid före sjukdagpenningsperioden har motsvarat heltidsarbete och att han eller hon har kommit överens om att utföra sitt arbete på deltid så att arbetstiden och lönen minskar med minst 40 och högst 60 procent av arbetstiden och lönen. Avtalet om deltidsarbetet skall vara i kraft hela den period för vilken partiell sjukdagpenning beviljas. För att företagare skall ha rätt till partiell sjukdagpenning förutsätts att det arbete som utförs i det egna företaget minskar med minst 40 och högst 60 procent för den period för vilken partiell sjukdagpenning beviljas.

Upphör den försäkrades rätt till partiell sjukdagpenning under den period för vilken partiell sjukdagpenning beviljats och beror detta på sjukdom, att anställningsförhållandet upphör eller finns det någon annan motsvarande orsak, återgår den försäkrade till sjukdagpenning för den tid som motsvarar de återstående dagarna för vilka partiell sjukdagpenning beviljats.

12 §
Betalning av partiell sjukdagpenning

Partiell sjukdagpenning betalas för högst 72 vardagar. Den kan betalas utan avbrott eller för en sammanhängande tid om minst 12 vardagar. Partiell sjukdagpenning betalas från och med första vardagen efter den då rätten till sjukdagpenning upphörde. Den första perioden för vilken partiell sjukdagpenning beviljas skall börja omedelbart efter utgången av en sådan sjukdagpenningsperiod på basis av vilken den försäkrade i enlighet med 10 § får rätt till partiell sjukdagpenning. Bestämmelser om betalningsperioderna för partiell sjukdagpenning utfärdas genom förordning av statsrådet.

Övergår den försäkrade till sjukdagpenning, föräldradagpenning eller arbetslöshetsförmån som avses i 3 kap. 3 § 3 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa under den period för vilken partiell sjukdagpenning beviljats, kan partiell sjukdagpenning även betalas för en kortare tid än 12 vardagar. Betalningen av partiell sjukdagpenning förutsätter härvid att den försäkrade på ett tillförlitligt sätt anger orsaken till att rätten till partiell sjukdagpenning upphör. Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om vilka utredningar den försäkrade skall förete när han eller hon ansöker om partiell sjukdagpenning för en kortare tid än 12 vardagar.

Återgår den försäkrade till sitt arbete på heltid kan partiell sjukdagpenning betalas på nytt, även om den försäkrade inte däremellan har haft rätt till sjukdagpenning i 60 vardagar, om

1) den försäkrade ännu inte har fått partiell sjukdagpenning för maximitiden, och

2) den försäkrade efter arbete på heltid har haft rätt till sjukdagpenning för minst en vardag, och

3) arbetet på heltid efter utgången av den period för vilken partiell sjukdagpenning beviljats inte har varat längre än 30 dagar.

När maximitiden för den partiella sjukdagpenningen räknas ut beaktas alla dagar med partiell sjukdagpenning under de föregående två åren. När maximitiden för den partiella sjukdagpenningen räknas ut beaktas dock också sådana dagar för vilka partiell sjukdagpenning inte har betalats på grund av att den försäkrade har fått föräldradagpenning för samma tid. Har den försäkrade varit arbetsför i tolv månader utan avbrott, skall inte dagar med partiell sjukdagpenning före denna tid beaktas när maximitiden för den partiella sjukdagpenningen räknas ut.

13 §
Övriga bestämmelser som tillämpas på partiell sjukdagpenning

Om inte annat särskilt föreskrivs om partiell sjukdagpenning iakttas i fråga om den i tillämpliga delar vad som i denna lag föreskrivs om sjukdagpenning, med undantag för bestämmelserna i 7 kap. 4 § och 15 kap. 10 §.

11 kap.

Beloppet av dagpenningsförmånerna

12 §
Beloppet av partiell sjukdagpenning

Utan hinder av bestämmelserna i 1―7 § i detta kapitel är beloppet av den partiella sjukdagpenningen likväl alltid hälften av beloppet av den sjukdagpenning som omedelbart föregår den partiella sjukdagpenningen. I beloppet av den sjukdagpenning som föregår den partiella sjukdagpenningen beaktas dock inte sådana i 12 kap. avsedda förmåner som är primära i förhållande till sjukdagpenningen.

15 kap.

Verkställighet

4 §
Tidsfrister för ansökan om dagpenningsförmåner

Dagpenningsförmåner skall sökas som följer:

1) sjukdagpenning, partiell sjukdagpenning, specialvårdspenning och särskild moderskapspenning inom fyra månader från den dag från och med vilken sökanden önskar få förmånen,


20 §
Meddelande om förändrade förhållanden

Om det i en förmånstagares förhållanden inträffar en sådan förändring som påverkar rätten att få en förmån eller minskar förmånsbeloppet, skall han eller hon omedelbart meddela Folkpensionsanstalten om förändringen. Sådana förändringar i förhållandena är följande:

1) den försäkrade börjar utföra förvärvsarbete eller eget arbete under dagpenningsperioden,

2) en adoptivförälder som får föräldrapenning avbryter vården av adoptivbarnet,

3) det önskas att moderskapspenning betalas till fadern i form av föräldrapenning i de fall som avses i 9 kap. 13 § 1 mom. eller på grund av moderns död,

4) rätt inträder till en sådan förmån som betalas med stöd av en annan lag och som begränsar rätten till en förmån enligt denna lag eller minskar förmånen,

5) den försäkrade börjar få ersättning med stöd av en annan lag för kostnader som är ersättningsgilla enligt denna lag,

6) den försäkrades rätt till dagpenning upphör på grund av en begränsning som avses i 8 kap. 5 § eller 9 kap. 15 § i denna lag,

7) den försäkrade flyttar från Finland,

8) en försäkring enligt lagen om pension för företagare eller lagen om pension för lantbruksföretagare upphör att gälla eller beloppet av den försäkrades arbetsinkomst förändras under lönebetalningsperioden,

9) den försäkrades avtal om deltidsarbete upphör under den period för vilken partiell sjukdagpenning beviljats, samt

10) någon annan liknande förändring i förhållandena som den försäkrade borde ha uppgett när han eller hon ansökte om förmånen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 227/2005
ShUB 9/2006
RSv 41/2006

Helsingfors den 8 juni 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.