443/2006

Given i Helsingfors den 8 juni 2006

Lag om ändring av 2 § i handelskammarlagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 2 § i handelskammarlagen av den 1 november 2002 (878/2002) ett nytt 3 mom. som följer:

2 §
Handelskamrarnas och Centralhandelskammarens offentliga uppgifter

Centralhandelskammaren har dessutom till uppgift att sköta de uppgifter som den har ålagts i denna lag och i värdepappersmarknadslagen (495/1989).


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

RP 6/2006
EkUB 6/2006
RSv 52/2006
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG (32004L0025); nr EUT L 142, 30.4.2004, s. 12

Helsingfors den 8 juni 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.