423/2006

Given i Helsingfors den 2 juni 2006

Lag om ändring av 2 § i lagen om kommunala pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 13 juni 2003 om kommunala pensioner (549/2003) 2 § 2 och 3 mom. som följer:

2 §
Medlemssamfund

Till den kommunala pensionsanstalten kan som medlemssamfund ansluta sig

1) en sådan förening vars medlemmar enbart består av medlemssamfund som nämns i 1 mom. eller av föreningar som bildats av dem,

2) ett sådant aktiebolag vars samtliga aktier ägs av medlemssamfund som nämns i 1 mom. eller av föreningar som anslutit sig som medlemssamfund till pensionsanstalten eller av aktiebolag som nämns i denna punkt,

3) ett sådant aktiebolag eller en sådan stiftelse som ett eller flera i 1 mom. nämnda medlemssamfund har bestämmande inflytande i enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen (1336/1997) och som bistår vid produktionen av tjänster som skötseln av kommunernas lagstadgade uppgifter förutsätter och funktioner som direkt betjänar dessa, samt

4) ett sådant aktiebolag eller en sådan stiftelse som ett eller flera i 1 mom. nämnda medlemssamfund har bestämmande inflytande i enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen och där majoriteten av de anställda omedelbart innan aktiebolaget eller stiftelsen bildades har omfattats av pensionsskyddet enligt denna lag.

Ett aktiebolag eller en stiftelse som anslutit sig som medlemssamfund skall underrätta den kommunala pensionsanstalten om sådana förändringar av förhållandena att aktiebolaget eller stiftelsen inte längre uppfyller villkoren enligt 2 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

De aktiebolag som före denna lags ikraftträdande har anslutit sig som medlemssamfund till den kommunala pensionsanstalten bevarar vid lagens ikraftträdande sitt medlemskap, om ett eller flera av de medlemssamfund som nämns i 2 § 1 mom. i lagen om kommunala pensioner har sådant bestämmande inflytande i aktiebolaget som avses i 1 kap. 5 § i bokföringslagen.

RP 19/2006
ShUB 10/2006
RSv 47/2006

Helsingfors den 2 juni 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Region- och kommunminister
Hannes Manninen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.