416/2006

Given i Helsingfors den 30 maj 2006

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om pensionsstiftelsers upplåning

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 4 § 3 mom. i lagen av den 29 december 1995 om pensionsstiftelser (1774/1995), sådant det lyder i lag 391/2006:

1 §

En B-pensionsstiftelse och en AB-pensionsstiftelse i fråga om en B-avdelning får uppta lån när det är fråga om

1) återbelåning i enlighet med de försäkringsvillkor som avses i lagen om pension för arbetstagare (395/1961);

2) kredit som behövs för skötsel av likviditeten;

3) kredit som beviljas av staten för bostadsändamål;

4) lån enligt lagen om räntestöd för hyresbostadslån (867/1980);

5) andra krediter som är nödvändiga av synnerligen vägande skäl.

Om en pensionsstiftelse har för avsikt att uppta sådana krediter som avses i 1 mom. 5 punkten skall den i god tid på förhand meddela Försäkringsinspektionen detta.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2006. Genom denna förordning upphävs punkterna 10.1 och 10.2 i den föreskrift Dnr 10/02/2000 som social- och hälsovårdsministeriet meddelat pensionsstiftelserna den 29 februari 2000.

Helsingfors den 30 maj 2006

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Överinspektör
Harri Isokorpi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.