402/2006

Given i Helsingfors den 24 maj 2006

Statsrådets förordning om ändring av vägtrafikförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i vägtrafikförordningen av den 5 mars 1982 (182/1982) 16 § 1 mom. och den punkt som gäller märke 351 samt den punkt i 20 § som gäller märkena 712–716, 721–726, 731–734 och 741–745, sådana de lyder i förordning 328/1994, samt

fogas till 16 §, sådan den lyder i nämnda förordning 328/1994, en ny punkt som gäller märkena 353 och 354, till 19 §, sådan den lyder i sistnämnda förordning, en ny punkt som gäller märkena 565–567, 575 och 576, till 20 §, sådan den lyder i sistnämnda förordning, en ny punkt som gäller märkena 690, 691 och 792 och till 21 §, sådan den lyder i sistnämnda förordning, en ny punkt som gäller tilläggsskylt 880, som följer:

16 §

Märken som anger förbud eller begränsningar sätts upp på högra sidan av vägen eller körbanan. Av särskilda skäl kan ett likadant märke dessutom sättas upp på en refug på körbanan, på vänstra sidan av körbanan eller ovanför körbanan. Märkena 311, 312 och 331 kan även sättas upp enbart på en anordning som stänger av vägen eller en del av den. Märkena 332, 334, 342, 362, 364 och 374 kan sättas upp enbart på en refug på körbanan, på vänstra sidan av körbanan eller ovanför denna. Märkena 351 och 353 sätts upp på vardera sidan av vägen eller körbanan. Märkena 371, 372, 375, 376, 381 och 382 sätts upp enbart på den sida av vägen som förbudet eller begränsningen avser.


Förbuds- och begränsningsmärken är:


Märke 351

Märket förbjuder omkörning av andra motordrivna fordon som är i rörelse än tvåhjuliga motorcyklar utan sidvagn eller mopeder. Märket gäller inte omkörning på ett grupperingsområde av fordon som grupperat för att svänga. Märket gäller fram till följande korsning med landsväg eller gata eller fram till märke 352.

353. Omkörning med lastbil förbjuden

Märke 353

Märket förbjuder omkörning med lastbil av andra motordrivna fordon som är i rörelse än tvåhjuliga motorcyklar utan sidvagn eller mopeder. Märket gäller inte omkörning på ett grupperingsområde av fordon som grupperat för att svänga. Märket gäller fram till följande korsning med landsväg eller gata eller fram till märke 354.

354. Omkörningsförbud för lastbil upphör


19 §

Anvisningsmärken är:


565. Tunnel

566. Tunnel upphör

Märkena 565 och 566

På det vägavsnitt som begränsas av märkena skall de trafikregler som gäller för tunnlar iakttas.

567. Nöduppställningsplats

Märke 567

På den uppställningsplats som märket anger får fordon stanna eller parkera endast i nödfall eller vid fara.

575. Gågata

576. Gågata upphör

Märke 567

På den uppställningsplats som märket anger får fordon stanna eller parkera endast i nödfall eller vid fara.


Märkena 575 och 576

På det område som begränsas av märkena skall de trafikregler som gäller för gågator iakttas.

20 §

Informationsmärken är:


690. Nödutgång

Märke 690

Märket anger nödutgång.

691. Utrymningsväg

Märke 691

Märket anger närmaste nödutgång och avståndet till den.

791. Nödtelefon

792. Brandsläckare

Märkena 712, 713, 715, 716, 721–726, 731–734 ja 741–745, 752, 791 och 792

Märkenas kännetecken kan användas på vägvisare och orienteringstavlor. De kan också kombineras.

21 §

Tilläggsskyltar är:


880. Nödtelefon och brandsläckare

Tilläggsskylt 880

Tilläggskylten anger nödtelefon eller brandsläckare eller båda beroende på nöduppställningsplatsens utrustning.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2006.

Helsingfors den 24 maj 2006

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Regeringsråd
Anna-Liisa Tarvainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.