401/2006

Given i Helsingfors den 24 maj 2006

Statsrådets förordning om temporär ändring av 18 § i djurskyddsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras temporärt i djurskyddsförordningen av den 7 juni 1996 (396/1996) 18 § 4 mom., sådant det lyder i förordning 171/2005, som följer:

18 §
Nötkreatur

Länsstyrelsen kan bevilja befrielse från det krav att ordna bete eller en plats för rastning som avses i 3 mom., om produktionsenheten inte till sitt förfogande har lämplig betesmark eller om någon annan ändamålsenlig plats för rastning inte rimligen kan ordnas eller om uppfyllandet av kravet är oskäligt av orsaker som hänför sig till trafiken, terrängen eller avstånden. Befrielse beviljas för högst tre år åt gången och den återkallas om förutsättningarna för beviljandet upphör. Länsstyrelsen kan dessutom bevilja befrielse högst till utgången av 2007 om sökanden visar att han eller hon under denna tid avstår från att hålla sådana produktionsdjur som avses i 3 mom.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2006 och gäller till och med den 31 december 2007.

Helsingfors den 24 maj 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Veterinärrådet
Pirkko Skutnabb

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.