396/2006

Given i Helsingfors den 19 maj 2006

Lag om införande av lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Lagen om pension för arbetstagare (395/2006) träder i kraft den 1 januari 2007. Den tillämpas från och med ikraftträdandet på arbete i sådana anställningsförhållanden som hör till lagens tillämpningsområde.

Lagen om pension för arbetstagare tillämpas också på sådan pension enligt lagen om pension för arbetstagare (395/1961), lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/1962) och lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare (662/1985) som beviljats före den 1 januari 2007. Om de bestämmelser som gällde före den 1 januari 2005 dock har iakttagits vid bestämmande av pension som beviljats före den 1 januari 2007, iakttas vad som föreskrivs i ikraftträdandebestämmelserna i de lagar om ändring av lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare (634―636/2003 och 885/2004, 887/2004, 889/2004) som har trätt i kraft den 1 januari 2005 och i lagarna om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i dessa lagar (886/2004, 888/2004 och 890/2004).

2 §

Genom denna lag upphävs följande lagar jämte ändringar:

1) lagen om pension för arbetstagare,

2) lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden,

3) lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare,

4) lagen om ombildning av en arbetspensionskassa till ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolag (255/2003), och

5) lagen om fusion av pensionskassan enligt lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare med arbetspensionsförsäkringsbolaget enligt lagen om ombildning av en arbetspensionskassa till ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolag (14/2004).

Om det i någon annan lag, i en bestämmelse som utfärdats med stöd av någon annan lag eller i Europeiska gemenskapernas rättsakter hänvisas till lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden eller lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare, avser hänvisningen motsvarande bestämmelser i lagen om pension för arbetstagare, om inte något annat följer av lagen om pension för arbetstagare eller av denna lag.

3 §

I denna lag avses med pensionslagar för anställningsförhållanden lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare.

I denna lag avses med APL lagen av den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare jämte ändringar.

4 §

En försäkring enligt APL anses ha ombildats till en försäkring enligt 142 § i lagen om pension för arbetstagare vid den sistnämnda lagens ikraftträdande.

Om de av arbetsgivaren försäkrade inkomsterna enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden eller lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare år 2006 uppgår till minst 6 000 euro under en oavbruten tid av sex månader, anses det att de arbetstagare för vilka arbetsgivaren år 2006 hade bort anordna pensionsskydd enligt de nämnda lagarna med stöd av 1 § i lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden eller 1 § i lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare, år 2007 omfattas av ett försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare, i fråga om vilket försäkringsgivaren är Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Etera (Etera).

På de försäkringar enligt lagen om pension för arbetstagare som avses i 1 och 2 mom. tillämpas försäkringsvillkoren enligt lagen om pension för arbetstagare. Under det år då lagen om pension för arbetstagare träder i kraft kan försäkringstagaren dock skriftligen säga upp en försäkring så att den upphör att gälla den sista juni, september eller december. Uppsägningen skall ske senast tre månader före dagen för försäkringens upphörande.

En koncession som statsrådet beviljat arbetspensionsförsäkringsbolag för bedrivande av verksamhet enligt pensionslagarna för anställningsförhållanden ombildas när lagen om pension för arbetstagare träder i kraft till en koncession för verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare för pensionslagarnas för anställningsförhållanden del. Den försäkringsverksamhet som omfattas av APL och som är förenlig med stadgarna för sådana försäkringskassor och pensionsstiftelser som avses i lagen om pension för arbetstagare ombildas då lagen om pension för arbetstagare har trätt i kraft till försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare.

5 §

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer för Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Etera ett kompletteringsbelopp för utgifterna för invalidpension i syfte att utjämna dessa utgifter, som är högre för Etera än för andra arbetspensionsförsäkringsbolag.

Kompletteringsbeloppet utgör den andel varmed invalidpensionsdelen av Eteras utjämningsansvar underskrider en nivå som utgör 70 procent av genomsnittet av invalidpensionsdelarna av de andra arbetspensionsförsäkringsbolagens utjämningsansvar, uträknat på de försäkrade lönerna.

Pensionsanstalterna är gemensamt ansvariga för det inbetalda kompletteringsbeloppet på det sätt som bestäms i 179 § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare.

Beträffande den fonderade del av ålderspension enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden som har ackumulerats före denna lags ikraftträdande och senare kompletteringar av den uträknas Eteras ansvarsskuld den 31 december 2006 och därefter årligen på basis av den särskilda mortalitetsgrund som social- och hälsovårdsministeriet har fastställt och som grundar sig på mortaliteten inom försäkringsbeståndet i fråga. Skillnaden mellan de framtida och de påbörjade ansvarsskulder för ålderspension som enligt denna grund och de grunder som fastställts med stöd av 9 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden uträknats per den 31 december 2006 överförs, till den del den inte har använts för annat ansvar som följer av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, till invalidpensionsdelen av Eteras utjämningsansvar. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer för Etera beräkningsgrunder enligt vilka från den enligt 10 § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden uträknade ansvarsskulden per den 31 december 2006 avskiljs de olika beståndsdelarna i ansvarsskulden och den del som ingår i verksamhetskapitalet på så sätt att dessa beräkningsgrunder motsvarar det schema för beräkningsgrunden och den trygghetsmarginal som de andra arbetspensionsförsäkringsbolagen iakttar.

Om den särskilda mortalitetsgrund som avses i 4 mom. föranleder ett ansenligt överskott, skall detta användas till finansiering av förmåner som enligt 179 § i lagen om pension för arbetstagare skall bekostas gemensamt. Om den särskilda mortalitetsgrunden föranleder ett ansenligt underskott, svarar arbetspensionsanstalterna gemensamt för detta i enlighet med 179 § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare.

Vid fastställandet av grunderna för försäkringsavgiften enligt 168 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare beaktas invalidpensionsdelen av Eteras utjämningsansvar och det i 2 mom. avsedda kompletteringsbeloppet som en faktor som påverkar försäkringsavgiftens betryggande karaktär.

Grunderna för beräkning av kompletteringsbeloppet fastställs enligt 168 § i lagen om pension för arbetstagare.

6 §

Avgifter som föranleds av korrigeringar i arbetspensionsförsäkring enligt pensionslagarna för anställningsförhållanden kan tas ut eller nedsättas endast när till pension berättigande inkomster enligt pensionslagarna för anställningsförhållanden ändras utgående från erhållen utredning efter att den slutliga försäkringsavgiften har fastställts. En avgift som skall tas ut eller nedsättas kan i sin helhet användas till kostnaderna för sådana förmåner enligt 179 § i lagen om pension för arbetstagare som skall bekostas gemensamt. Försäkringsavgifterna korrigeras bara för den tid för vilken pensionsanstalten ännu har rätt att ta ut försäkringsavgiften hos arbetsgivaren. I de beräkningsgrunder som social- och hälsovårdsministeriet fastställer eller utfärdar genom förordning bestäms om de avgiftskoefficienter som skall användas vid korrigeringen, avgiftsdiskonteringen och övriga motsvarande omständigheter.

7 §

Vad som i 37 och 107―111 § i lagen om pension för arbetstagare bestäms om arrangemanget med sista pensionsanstalt tillämpas inte när den som ansöker om pension får eller på basis av en ansökan som anhängiggjorts före den 1 januari 2004 har rätt att få pension som grundar sig på det egna arbetsavtals- eller tjänsteförhållandet eller den egna företagarverksamheten eller pension enligt lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/1990), avträdelseeersättning enligt lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/1992) eller avträdelsestöd enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994), och han eller hon ansöker om ny pension eller förlängning av en pension som beviljats tidigare. De nämnda bestämmelserna tillämpas inte heller när pension som beviljats på basis av en före den 1 januari 2004 anhängiggjord ansökan och som senare avbrutits börjar betalas ut på nytt. Om en förmånslåtare vid sin död fick en sådan pension på vilken bestämmelserna i första meningen i denna paragraf inte har tillämpats, tillämpas dessa bestämmelser inte heller på familjepension som beviljas efter honom eller henne.

8 §

Det pensionsutdrag som avses i 75 § i lagen om pension för arbetstagare sänds första gången till arbetstagaren senast 2008. Arbetstagaren har dock rätt att på begäran få uppgift om sina registrerade arbetsinkomster redan 2007.

Den tid av fem år som avses i 75 § 2 och 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare tillämpas 2013 och därefter.

Det pensionsutdrag för arbetstagare som sänds ut 2008 innehåller uppgifter om de i 75 § 1 mom. 1―3 punkten i lagen om pension för arbetstagare avsedda arbetsinkomsterna och förmånerna under de tio kalenderår som föregår utsändandet av pensionsutdraget. År 2009 innehåller pensionsutdraget motsvarande uppgifter för de nio, år 2010 för de åtta, år 2011 för de sju och år 2012 för de sex år som föregår utsändandet av pensionsutdraget. I pensionsutdraget uppges dock de uppgifter som avses i 75 § 1 mom. 2 och 3 punkten i lagen om pension för arbetstagare inte för år som föregått 2005.

Om de av arbetstagaren ostridigt påvisade arbetsinkomsterna enligt 75 § 4 mom. i lagen om pension för arbetstagare har intjänats före 2005, bestäms pensionen för dessa inkomster i enlighet med de pensionslagar för anställningsförhållanden som gällde under intjäningsåret. Pensionen bestäms på samma sätt också i fråga om sådana av arbetstagaren ostridigt påvisade arbetsinkomster som har intjänats före 2006, om invalid-, arbetslöshets- eller familjepension för arbetstagaren skall bestämmas i enlighet med 26 § 2 mom. i denna lag.

9 §

Den preskriptionstid på fem år som avses i 75 § 3 och 4 mom., 125 § och 126 § 4 mom. samt i 158 och 162 § i lagen om pension för arbetstagare tillämpas från och med ingången av 2013. Åren 2007 och 2008 är den nämnda preskriptionstiden tio år, år 2009 nio år, år 2010 åtta år, år 2011 sju år och år 2012 sex år. När preskriptionstiderna räknas ut beaktas också tiden före lagens ikraftträdande. Försäkringspremie enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden eller lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare påförs dock från och med ingången av 2007 inte retroaktivt för längre tid än den tid om fem kalenderår som anges i 10 § 4 mom. i lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och i 8 § 1 mom. i lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare.

10 §

Engångsförhöjningen av invalidpensionen läggs till första gången den 1 januari 2010. Engångsförhöjningen läggs också till sådan invalidpension i fråga om vilken pensionsfallet har inträffat före den 1 januari 2006. Engångsförhöjningen läggs då till enligt den förhöjningsprocent som motsvarar arbetstagarens ålder vid ingången av 2010, förutsatt att minst fem kalenderår då har förflutit sedan invalidpension började.

När pensionsfallet i fråga om invalidpension har inträffat före den 1 januari 2006, läggs engångsförhöjningen till pension som samordnats enligt bestämmelserna i 8 och 8 a § i APL sådana de lydde före den 1 januari 2005. Om familjepension bestäms enligt de bestämmelser som gällde före denna lags ikraftträdande, läggs engångsförhöjningen till familjepension som samordnats enligt bestämmelserna i 8 och 8 a § i APL sådana de lydde före den 1 januari 2005.

11 §

Ålderspensioner som börjar 2010 eller därefter omvandlas med en i 82 § i lagen om pension för arbetstagare avsedd livslängdskoefficient. Livslängdskoefficienten fastställs första gången för 2009.

12 §

På ansökningar om undanröjande av beslut som blir anhängiga den 1 januari 2007 eller därefter tillämpas 140 § i lagen om pension för arbetstagare.

13 §

Om pensionsfallet inträffar under åren 2006―2009, beaktas som arbetsinkomst för 2004 när inkomsten för återstående tid fastställs den till årsinkomst ändrade pensionslön på grundval av vilken pensionsdelen för återstående tid skulle ha beräknats om arbetstagaren hade blivit arbetsoförmögen den 31 december 2004, och arbetsinkomsterna för 2005 beaktas så som bestäms i 76―78 § i lagen om pension för arbetstagare. Härvid används som granskningstid på motsvarande sätt det antal år som skall beaktas som grund för inkomsten för återstående tid. Om pensionsfallet inträffar 2010, beaktas arbetsinkomsterna för 2005 så som bestäms i 68 och 76―78 § samt 80 § 1 och 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare, och granskningstiden fastställs på motsvarande sätt på basis av åren 2005―2010. Vid bestämmandet av den inkomstförutsättning som avses i 25 § 1 mom. 2 punkten eller 25 § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare beaktas arbetsinkomsterna under de fem kalenderår som föregått ansökan om rehabilitering.

14 §

Pensionslönen i ett anställningsförhållande som upphört före 2005 eller som har avslutats enligt 4 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av APL (634/2003) kan på ansökan av arbetstagaren justeras enligt prövning enligt 7 d § i APL sådan paragrafen lydde före den 1 januari 2005, och pensionslönen i ett anställningsförhållande som upphört före 1996 enligt 8 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av APL (1482/1995). Justeringen förutsätter att arbetstagarens ansökan om justering enligt prövning av pensionslönen inkommer till pensionsanstalten senast den 31 december 2011.

15 §

Om ett anställningsförhållande enligt APL som har börjat före den 1 januari 2005 och fortgått den 1 januari 2005 fortgår oavbrutet ända till pensionsfallet och detta inträffar före 2012, beräknas pensionen både enligt APL sådan den lydde före den 1 januari 2005 och enligt lagen om pension för arbetstagare. När pensionen bestäms anses anställningsförhållandet härvid inte ha avbrutits den 1 januari 2005. Vid beräkningen av pensionen tillämpas också 2, 5, 5 a, 6, 7, 7 c och 7 d § samt 9 § 2 mom. i APL sådana de lydde före den 1 januari 2005. Om den pension för anställningsförhållandet som beräknats enligt de APL-bestämmelser som gällde före 2005 är större än den pension som beräknas enligt lagen om pension för arbetstagare, läggs skillnaden till den pension som beräknats enligt lagen om pension för arbetstagare. Detta gäller dock varken deltidspension eller någon annan pension som efter deltidspension beviljas en person som är född före 1947.

Om arbetsgivaren i sin tjänst har arbetstagare på vilka 1 mom. tillämpas eller vilkas arbetslöshetspension i enlighet med 8 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av APL (634/2003) bestäms enligt de bestämmelser som gällde före 2005, skall arbetsgivaren beträffande dessa arbetstagare meddela pensionsanstalten, utöver de uppgifter som anges i 144 § i lagen om pension för arbetstagare, när anställningsförhållandena har börjat respektive slutat. Pensionsanstalterna och Pensionsskyddscentralen övervakar att uppgifterna lämnas in och är korrekta.

16 §

Om en arbetstagare vars ansökan om utbetalning av pension till utlandet har avslagits enligt bestämmelserna i 9 a § i APL sådana de lydde före den 1 januari 2003 på nytt ansöker om utbetalning av pensionen till utlandet, betalas av pensionen till utlandet de belopp som har förfallit till betalning efter att den nya ansökan inkommit.

17 §

Sker en sådan förändring i arbetsförmågan hos en arbetstagare som får delinvalidpension som börjat före den 1 januari 1982 och fortgått utan avbrott att han eller hon har rätt till full invalidpension och förändringen kan bedömas fortgå minst ett år, ändras delinvalidpensionen till full invalidpension från ingången av månaden efter förändringen.

18 §

Ett långvarigt arbetsoförmöget barn som får familjepension efter en förmånslåtare som har dött före den 1 juli 1990 har rätt att få familjepension så länge arbetsoförmågan fortgår utan avbrott. Fortsatt utbetalning av familjepension efter det att barnet fyllt 18 år förutsätter särskild ansökan.

Den rätt till tillägg till föräldralösa barn som en familjepensionstagare som får nämnda tillägg har bestäms enligt de pensionslagar för anställningsförhållanden som gäller innan lagen om pension för arbetstagare träder i kraft också när beloppet av familjepensionen skall justeras efter det att lagen om pension för arbetstagare har trätt i kraft.

19 §

Rätt till efterlevandepension har en efterlevande make som är född den 1 juli 1950 eller tidigare, så som bestäms i 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (100/1990).

20 §

En efterlevandepension som indragits på grund av att den efterlevande maken ingått ett nytt äktenskap börjar på ansökan av den efterlevande maken betalas ut på nytt enligt 4 b § 2 mom. i APL sådant det lyder före denna lags ikraftträdande, om den efterlevande makens nya äktenskap upplöses innan lagen om pension för arbetstagare har trätt i kraft och ansökan om ny utbetalning inkommer till pensionsanstalten inom sex månader från det att lagen om pension för arbetstagare har trätt i kraft.

21 §

Det villkor beträffande inkomster för återstående tid som utgör en förutsättning för yrkesinriktad rehabilitering uppfylls när den återstående tiden har beaktats i arbetstagarens pension i enlighet med bestämmelserna i 6 a och 6 b § i APL sådana de lydde före den 1 januari 2005.

22 §

Om en arbetstagare har arbetat i Finland före den 1 januari 2005, räknas det särskilda tillägg till den teoretiska pensionen som avses i 64 § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare ut på basis av lönen i det anställningsförhållande på basis av vilket återstående tid eller motsvarande inkomst bör beaktas vid bestämmandet av pension som beviljas före den 1 januari 2005 med stöd av de pensionslagar för anställningsförhållanden som gällde före den 1 januari 2005.

23 §

På en pension i fråga om vilken pensionsfallet inträffar före den 1 januari 2007 tillämpas 8 § 6 mom. i APL sådant det lyder före den 1 januari 2007 också efter det att lagen om pension för arbetstagare har trätt i kraft.

Från pension enligt lagen om pension för arbetstagare avdras inte en sådan ersättning enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) som grundar sig på en skada som uppkommit under krigen åren 1939―1945.

24 §

Om en arbetstagare får pension enligt lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare, avträdelseersättning enligt lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare eller avträdelsestöd enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare, intjänas i pension 1,5 procent per år för arbete som utförs under den tid pensionen, ersättningen eller stödet betalas.

Grundbeloppet av generationsväxlingspension, avträdelseersättning och avträdelsestöd enligt 1 mom. beaktas

1) som pension som medför att pensionstagaren inte har rätt till deltidspension,

2) vid bestämmandet av efterlevandepension som pension som den efterlevande maken får på basis av förvärvsarbete, och

3) som pension som avses i 92 § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare.

25 §

Arbetsgivaren har rätt att få ett beslut om för vilken tid arbetsinkomsterna för en arbetstagare som är född före 1945 och arbetsinkomsterna för en arbetstagare i ett anställningsförhållande enligt APL som börjat före den 1 januari 2005 och fortgått den 1 januari 2005 skall försäkras enligt lagen om pension för arbetstagare. Beslutet meddelas av den pensionsanstalt där arbetsgivaren har ordnat pensionsskyddet för arbetstagaren.

26 §

En pension i fråga om vilken pensionsfallet har inträffat före 2005 bestäms enligt de pensionslagar för anställningsförhållanden som gällde före 2005, om inte något annat följer av ikraftträdandebestämmelserna i lagarna om ändring av de nämnda lagarna (885/2004, 887/2004 och 889/2004) och av lagarna om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i nämnda lagar (886/2004, 888/2004 och 890/2004).

På sådan invalid-, arbetslöshets- och familjepension i fråga om vilken pensionsfallet inträffat 2005 tillämpas bestämmelserna i de pensionslagar för anställningsförhållanden som gällde till och med den 31 december 2004. Om arbetstagaren dock har fyllt 63 år innan arbetsoförmågan börjat, beviljas ålderspension motsvarande det intjänade beloppet i stället för invalidpension. Om arbetstagaren fyller 63 år före utgången av den primärtid som anges i 12 kap. 3 § i sjukförsäkringslagen (1224/2004), beräknas och beviljas pensionen, i stället för såsom invalidpension, i form av ålderspension från ingången av månaden efter den då 63 års ålder uppnåddes.

Om pensionsfallet i fråga om familjepension inträffar efter 2005, men familjepensionen bestäms på basis av förmånslåtarens sådan pension som samordnats enligt de pensionslagar för anställningsförhållanden som gällde före den 1 januari 2005, samordnas också familjepensionen i enlighet med de ovan nämnda lagarna. Vid uträkningen av samordningsgränsen avdras härvid dock varken grundbeloppet av barnpension eller grundbeloppet av efterlevandepension enligt familjepensionslagen (38/1969).

27 §

På deltidspension för en arbetstagare som är född före 1947 och på ålderspension som beviljas efter den tillämpas bestämmelserna i 4 § 2 mom., det inledande stycket i 4 f § 1 mom., 4 g § 2 mom. och 5 § 4 mom. i APL sådana de lydde den 31 december 2004, samt 5 § 6 mom. i APL sådant det lydde den 31 december 2002. En sådan arbetstagare har rätt till förtida ålderspension från ingången av månaden efter den under vilken han eller hon fyllt 60 år. Förtidsminskningen görs från 65 års ålder till pensioneringens början i enlighet med de koefficienter för förtida uttag som anges i 5 a § 2 mom. i APL sådant det lydde den 31 december 2004.

En arbetstagare som avses i 1 mom. har rätt till oreducerad ålderspension vid fyllda 63 år. Fortsätter arbetstagaren dock i deltidsarbete efter att ha fyllt 65 år, omvandlas deltidspensionen vid ingången av kalendermånaden efter den under vilken 65 års ålder uppnåtts till en lika stor ålderspension. I pension på grundval av arbetsinkomsterna intjänas då 1,5 procent per år under tiden mellan ingången av kalendermånaden efter den under vilken arbetstagaren fyller 65 år och utgången av den kalendermånad under vilken arbetstagaren fyller 68 år. Börjar ålderspensionen för deltidsarbetet senare än från ingången av månaden efter den under vilken 68 års ålder uppnåtts, höjs den uppskjutna pensionsdelen på det sätt som föreskrivs i 12 § 4 mom. i lagen om pension för arbetstagare. Vad som bestäms i denna paragraf tillämpas också när ny pension beviljas efter en sådan deltidspension i fråga om vilken pensionsfallet har inträffat före den 1 januari 2005.

28 §

En långtidsarbetslös arbetstagare som är född före 1950 har rätt till arbetslöshetspension på det sätt som bestäms i de pensionslagar för anställningsförhållanden som gäller när lagen om pension för arbetstagare träder i kraft, i ikraftträdandebestämmelserna i lagarna om ändring av dem och i lagarna om ändring av de nämnda ikraftträdandebestämmelserna. Till övriga delar tillämpas på arbetslöshetspension och dem som får sådan bestämmelserna i 4 c §, 5 § 1 mom. 1 punkten, 5 § 3 mom. och 17 b § 3 mom. i APL sådana de lyder när lagen om pension för arbetstagare träder i kraft.

Utan hinder av vad som föreskrivs i 1 mom. bestäms en arbetstagares rätt till pension för återstående tid på samma sätt som den skulle bestämmas om pensionsfallet i fråga om arbetslöshetspensionen inträffade den 31 december 2006. Vid beräkningen av den lön som ligger till grund för pensionen för återstående tid beaktas då inkomsterna fram till den 31 december 2006.

29 §

Om en arbetstagare inte har något anställningsförhållande som lyder under lagen om pension för arbetstagare, svarar för den arbetslöshetspension som innefattar rätt till återstående tid den pensionsanstalt där den återstående tiden eller motsvarande inkomst med stöd av 28 § 1 mom. räknas in i den pension som bestäms på basis av det försäkrade anställningsförhållandet.

Har arbetstagaren arbetat i ett anställningsförhållande som lyder under lagen om pension för arbetstagare så att de för detta arbete erhållna arbetsinkomsterna uppgår till minst 20 000 euro, svarar pensionsanstalterna gemensamt för kostnaderna för en arbetslöshetspension som innefattar rätt till återstående tid eller motsvarande inkomst, på det sätt som bestäms i 179 § i lagen om pension för arbetstagare. Pensionsanstalterna svarar gemensamt också för kostnaderna för en sådan arbetslöshetspension som inte innefattar rätt till återstående tid eller motsvarande inkomst.

Om arbetstagarens arbetsinkomster enligt lagen om pension för arbetstagare uppgår till mindre än 20 000 euro, svarar för kostnaderna för en arbetslöshetspension som innefattar rätt till återstående tid eller motsvarande inkomst den pensionsanstalt där den återstående tiden eller motsvarande inkomst med stöd av 28 § 2 mom. räknas in i den pension som bestäms på basis av det försäkrade anställningsförhållandet.

Beräkningsgrunderna för arbetslöshetspension, vilka ingår i de beräkningsgrunder som avses i 166 § i lagen om pension för arbetstagare, kan utarbetas så att arbetsgivarens faktiska utgifter för arbetslöshetspension beaktas när försäkringsavgiften fastställs.

30 §

En arbetstagare som enligt 18 och 19 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av APL (634/2003) och enligt 20 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i den nämnda lagen (886/2004) har rätt att gå i ålderspension före han eller hon har fyllt 62 år har rätt att få ålderspension också enligt lagen om pension för arbetstagare före han eller hon fyllt 62 år. Närmare bestämmelser om omvandling av pensionen så att den motsvarar en lägre ålder än 62 år utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

Om ålderspensionen börjar före det år då arbetstagaren fyller 62 år, omvandlas den genom en livslängdskoefficient som fastställts för det år under vilket ålderspensionen börjar. Då en invalidpension ändras till ålderspension före det år då arbetstagaren fyller 62 år, justeras pensionen på motsvarande sätt med en livslängdskoefficient som fastställts för det år då arbetstagarens pension ändras till ålderspension.

31 §

Utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter har Pensionsskyddscentralen för uträkning av en pension som avses i 8 § 4 mom. och 26―28 § rätt att få de uppgifter som är nödvändiga för fastställande av pensionsgrundande rätt till återstående tid enligt 6 a § i APL och för uträkning av arbetspensionstillägg enligt 7 f § i APL.

Den som beviljar eller betalar ut förmåner enligt 1 mom. skall på det sätt som Pensionsskyddscentralen bestämmer lämna uppgifterna till Pensionsskyddscentralen för varje kalenderår före utgången av maj det följande året eller före en annan med Pensionsskyddscentralen överenskommen tidpunkt.

32 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Lagens 5 § 4 mom. tillämpas från och med den 31 december 2006.

De belopp som anges i 4 § 2 mom. och 29 § 2 och 3 mom. motsvarar värdet ett (1,000) år 2004 för den lönekoefficient som avses i 96 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare.

Det kompletteringsbelopp som avses i 5 § 2 mom. fastställs inte längre efter det att Eteras utgifter för invalidpension, uträknade som medeltalet för tre på varandra följande år, inte har överskridit de andra arbetspensionsförsäkringsbolagens genomsnittliga utgifter för invalidpension med 0,3 procentenheter, räknat på de försäkrade lönerna. Om invalidpensionsdelen av Eteras utjämningsansvar härvid överskrider den genomsnittliga invalidpensionsdelen av de andra arbetspensionsförsäkringsbolagens utjämningsansvar med mer än 30 procent, räknat på de försäkrade lönerna, används den överskjutande delen till finansiering av förmåner som enligt 179 § i lagen om pension för arbetstagare skall bekostas gemensamt. Det ovan nämnda medeltalet för utgiften för invalidpension under tre på varandra följande år uträknas första gången år 2014 som medeltalet för utgifterna för invalidpension under åren 2011―2013.

På tilläggspensionsskydd som en arbetsgivare har ordnat för sina arbetstagare innan denna lag har trätt i kraft tillämpas alltjämt vad som bestäms i 11 § i APL sådan denna paragraf lyder före den 1 januari 2007 och i författningar på lägre nivå som utfärdats med stöd av den samt i ikraftträdandebestämmelserna i lagarna om ändring av APL (1482/1995, 1263/1999 och 634/2003).

På en pensionsordning med ett minimiskydd enligt APL där arbetsgivaren har inkluderat sig själv enligt 1 § 3 mom. i APL, sådant momentet lyder i lagarna av den 8 juli 1961 (395/1961) och den 16 december 1966 (639/1966), tillämpas de villkor och grunder för fribrev beträffande arbetsgivares pensionsförsäkring som social- och hälsovårdsministeriet har fastställt den 28 december 2004.

RP 45/2005
ShUB 5/2006
RSv 20/2006

Helsingfors den 19 maj 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.