393/2006

Given i Helsingfors den 19 maj 2006

Lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 17 mars 1995 om utländska försäkringsbolag (398/1995) 2 § 1 mom. 13 och 14 punkten, 17 § 1 och 3 mom., 70 § 1 mom. 6 och 7 punkten, 75 § och 76 § 1 mom. 1 punkten,

av dem 2 § 1 mom. 13 och 14 punkten samt 17 § 3 mom. sådana de lyder i lag 331/2004, 17 § 1 mom. sådant det lyder i lag 80/1999, 75 § sådan den lyder i lag 359/2002 och 76 § 1 mom. 1 punkten sådan den lyder i lag 363/2001, samt

fogas till 1 § ett nytt 4 mom., till 2 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lag 637/2000 och i nämnda lag 331/2004, en ny 15 punkt, till lagen nya 13 a―13 e och 14 a §, till 15 §, sådan den lyder i nämnda lagar 359/2002 och 331/2004, ett nytt 3 mom. och till 70 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i nämnda lag 359/2002, en ny 8 punkt som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Ett utländskt EES-försäkringsbolag som bedriver livförsäkringsverksamhet har rätt att bedriva tilläggpensionsverksamhet i Finland enligt vad som föreskrivs i denna lag. Bestämmelserna i 4―6 och 7―13 §, 4―8 kap., 56 och 57 § och 10 kap. tillämpas inte på tilläggspensionsverksamhet.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med


13) förvaltare varje person eller organ som utses av de behöriga myndigheterna eller förvaltningsorganen i ett försäkringsbolag för att förvalta ett likvidationsförfarande,

14) försäkringsfordran varje fordran som ett utländskt försäkringsbolag enligt ett direktförsäkringsavtal ansvarar för gentemot försäkringstagare, försäkrade personer, förmånstagare eller sådana skadelidande vilka har rätt att kräva ersättning enligt försäkringsavtalet direkt av försäkringsbolaget, inbegripet reserver för okända skador; de försäkringspremier som ett utländskt försäkringsbolag är skyldigt till följd av att dessa försäkringsavtal och denna verksamhet inte har ingåtts eller har återgåtts enligt den lag som gäller för sådana avtal eller sådan verksamhet innan likvidationsförfarandet har inletts skall också betraktas som försäkringsfordran, och

15) tilläggspensionsverksamhet verksamhet som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut.


2 kap.

Inledande och avslutande av verksamheten

13 a §
Inledande av tilläggspensionsverksamhet

Innan ett utländskt EES-försäkringsbolag kan bedriva tilläggspensionsverksamhet i Finland skall Försäkringsinspektionen av den myndighet som svarar för försäkringsinspektionen i EES-försäkringsbolagets hemstat få minst följande uppgifter:

1) namnen på de i Finland etablerade företag och självständiga yrkesutövare vilkas tilläggspensionssystem EES-försäkringsbolaget börjar förvalta,

2) den EES-stat vars social- och arbetsrätt gällande avtalsbaserade tilläggspensioner tillämpas på förhållandet mellan ett företag som avses i 1 punkten och medlemmarna eller på självständiga yrkesutövare, samt

3) en utredning om huvuddragen i det pensionssystem som EES-försäkringsbolaget skall förvalta.

13 b §
Försäkringsinspektionens underrättelse

Försäkringsinspektionen skall vid behov inom två månader från mottagandet av de uppgifter som avses i 13 a § underrätta den myndighet som svarar för försäkringsinspektionen i EES-försäkringsbolagets hemstat om

1) de på avtalsbaserade tilläggspensioner tillämpliga krav i social- och arbetsrätten som skall följas när tilläggspensionsverksamhet bedrivs i Finland, och

2) de informationsbestämmelser som skall följas när det gäller försäkrade som arbetar i Finland och som det föreskrivs närmare om i 13 c och 13 d §.

13 c §
Informationskyldighet för EES-försäkringsbolag med tilläggspensionsverksamhet

Ett EES-försäkringsbolag med tilläggspensionsverksamhet skall med skäliga mellanrum för kännedom tillställa försäkrade som har rätt till tilläggspensionsförmåner och vid behov deras företrädare de gällande försäkringsvillkoren, som skall ange omfattningen av tilläggspensionsförmånerna, förutsättningarna och valmöjligheterna i anslutning till erhållandet av dessa förmåner samt inom skälig tid väsentlig information om ändringar av försäkringsvillkoren.

EES-försäkringsbolaget skall varje år ge de försäkrade en redogörelse för bolagets finansiella ställning när det gäller tilläggspensionsverksamheten.

Varje pensionstagare skall, vid pensionsavgång eller när andra förmåner skall betalas ut, få utförlig information om de pensionsförmåner och andra förmåner som pensionstagaren har rätt till. Vidare skall varje pensionstagare samt vid behov deras företrädare inom skälig tid få information om väsentliga ändringar av försäkringsvillkoren.

13 d §
Information som ett EES-försäkringsbolag med tilläggspensionsverksamhet skall lämna på begäran

De försäkrade och pensionstagarna samt vid behov deras företrädare skall på begäran i fråga om ett EES-försäkringsbolag med tilläggspensionsverksamhet få följande information om den verksamheten:

1) bokslut och årsredovisning och, om EES-försäkringsbolaget ansvarar för fler än ett tilläggspensionssystem, bokslutet och årsredovisningen för vart och ett av systemen, och

2) riktlinjerna för placeringspolitiken.

De försäkrade skall av ett EES-försäkringsbolag med tilläggspensionsverksamhet på begäran få utförlig information om

1) målnivån för pensionsförmånerna,

2) förmånernas nivå när försäkringsförhållandet upphör,

3) tillgängliga investeringsalternativ och den faktiska investeringsportföljen samt om riskexponering och kostnader som är förenade med investeringarna, om den försäkrade själv står för den finansiella risken, samt

4) de regler som gäller för överföringen av pensionsrättigheter till en annan pensionsanstalt när försäkringsförhållandet upphör till följd av att anställningsförhållandet upphör.

13 e §
Inledande av tilläggspensionsverksamhet

Ett utländskt EES-försäkringsbolag kan inleda tilläggspensionsverksamhet i Finland, när bolaget av den myndighet som svarar för försäkringsinspektionen i bolagets hemstat har fått uppgift om de villkor som avses i 13 b §, dock senast två månader efter det att Försäkringsinspektionen mottog de i 13 a § avsedda uppgifterna av den myndighet som svarar för försäkringsinspektionen i EES-försäkringsbolagets hemstat.

Försäkringsinspektionen skall underrätta den myndighet som svarar för försäkringsinspektionen i EES-försäkringsbolagets hemstat om väsentliga ändringar av de social- och arbetsrättsliga krav på tilläggspensionsverksamhet och av de informationsbestämmelser som kan påverka ett pensionssystem som EES-försäkringsbolaget förvaltar i Finland.

14 a §
Tillsynen över utländska EES-försäkringsbolags tilläggspensionsverksamhet

Försäkringsinspektionen tillser att ett EES-försäkringsbolag med tilläggspensionsverksamhet, när det gäller verksamhet som bolaget bedriver i Finland, följer den social- och arbetsrätt som avses i 13 b § 1 mom. 1 punkten och de informationsbestämmelser som avses i 13 b § 1 mom. 2 punkten. Om Försäkringsinspektionen upptäcker att ett EES-försäkringsbolag inte följer ovan nämnda bestämmelser, skall den genast underrätta den myndighet i EES-försäkringsbolagets hemstat som svarar för försäkringsinspektionen om detta. Försäkringsinspektionen utövar tillsyn i samarbete med den myndighet som svarar för försäkringsinspektionen i EES-försäkringsbolagets hemstat.

15 §
Hemstatens myndighets behörighet i Finland

Försäkringsinspektionen kan på begäran av den myndighet som svarar för försäkringsinspektionen i det utländska EES-försäkringsbolagets hemstat begränsa EES-försäkringsbolagets rätt att använda tillgångar vilka innehas av kreditinstitut som avses i kreditinstitutslagen (1607/1993), fondbolag och fondföretag som avses i lagen om placeringsfonder (48/1999), värdepappersföretag som avses i lagen om värdepappersföretag (579/1996) och livförsäkringsbolag som avses i lagen om försäkringsbolag och vilka hänför sig till EES-försäkringsbolagets tilläggspensionsverksamhet eller helt förbjuda EES-försäkringsbolaget att använda nämnda tillgångar, om EES-försäkringsbolaget enligt tillsynsmyndigheten i bolagets hemstat inte har genererat en tillräcklig försäkringsteknisk ansvarsskuld i förhållande till hela sin verksamhet, eller om dess tillgångar är otillräckliga för täckande av den försäkringstekniska ansvarsskulden eller EES-försäkringsbolaget inte längre uppfyller de lagstadgade kapitalkraven.

17 §
Tvångsmedel

Försäkringsinspektionen kan tilldela ett utländskt EES-försäkringsbolag en anmärkning, uppmana bolaget att inom en viss tid rätta till något eller förbjuda bolaget att fortsätta med det förfarande som social- och hälsovårdsministeriet eller Försäkringsinspektionen anser vara felaktigt, om bolaget inte iakttar lag eller de föreskrifter som ministeriet eller Försäkringsinspektionen har meddelat med stöd av denna lag eller som det ministerium som svarar för polisväsendet har meddelat med stöd av lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt (68/1998), om bolaget har förfarit i strid med god försäkringssed eller om det har uppdagats missbruk i bolagets verksamhet eller om bolaget i sin tilläggspensionsverksamhet inte har följt de bestämmelser i social- och arbetsrätten som avses i 13 b § 1 mom. 1 punkten.


Om de åtgärder som vidtas av den myndighet som svarar för försäkringsinspektionen i det utländska EES-försäkringsbolagets hemstat visar sig vara otillräckliga och bolaget fortsätter sitt felaktiga förfarande, kan Försäkringsinspektionen, efter att ha lämnat meddelande om detta till den myndighet som svarar för försäkringsinspektionen i bolagets hemstat, förena sin uppmaning eller sitt förbud med vite, förbjuda bolaget att överlåta eller pantsätta egendom som bolaget innehar i Finland, förbjuda bolaget att betala återköpsvärdet till försäkringstagarna eller förbjuda bolaget att i Finland bevilja nya försäkringar tills saken har rättats till. Vitet döms ut av länsstyrelsen i det län där orten för det utländska EES-försäkringsbolagets representation är belägen eller, om bolaget inte har någon representation i Finland, av länsstyrelsen i Södra Finlands län. Försäkringsinspektionen kan dessutom förbjuda EES-försäkringsbolaget att fortsätta marknadsföringen av tilläggspensioner eller sin tilläggspensionsverksamhet i Finland och av synnerligen vägande skäl helt förbjuda bolagets verksamhet i Finland.


70 §
Register över utländska försäkringsbolag

Försäkringsinspektionen för register över utländska försäkringsbolag som är verksamma i Finland. I registret antecknas


6) återkallande eller begränsning av koncession som i Finland beviljats ett försäkringsbolag från tredje land, samt uppgift om orsaken och tidpunkten,

7) tidpunkten för återkallande av koncession som beviljats ett utländskt EES-försäkringsbolag i dess hemstat, och

8) tilläggspensionsverksamhet som ett EES-försäkringsbolag bedriver i Finland.


75 §
Verksamhet som i Finland bedrivs för ett försäkringsbolags räkning

Har Försäkringsinspektionen skäl att anta att någon för ett utländskt försäkringsbolags räkning i Finland bedriver verksamhet enligt denna lag utan att göra sådan anmälan som avses i 7, 10 och 13 a § eller utan koncession som avses i 18 § 1 mom., skall inspektionen skaffa utredning om saken och vid behov uppmana den som saken gäller att inom en bestämd tid göra anmälan enligt 7, 10 eller 13 a §, ansöka om koncession, ändra sin verksamhet enligt inspektionens anvisningar eller upphöra med verksamheten.

76 §
Olovligt bedrivande av försäkringsrörelse

Den som

1) för ett utländskt försäkringsbolags räkning bedriver försäkringsrörelse i Finland utan att göra anmälan enligt 7 eller 10 § eller utan koncession som avses i 18 § 1 mom. eller i strid med 22 a eller 57 § eller bedriver tilläggspensionsverksamhet utan att göra anmälan enligt 13 a §, eller


skall dömas enligt vad lagen om försäkringsbolag bestämmer om olovligt bedrivande av försäkringsrörelse.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2006.

RP 156/2005
EkUB 3/2006
RSv 34/2006
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG (32003L0041); EGT N:o L 235, 23.9.2003 s. 10

Helsingfors den 19 maj 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.