386/2006

Given i Helsingfors den 19 maj 2006

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om försiktighetsåtgärder för förebyggande av överföringen av aviär influensa mellan vilda fåglar och fjäderfä

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

föreskrivs med stöd av 12 § 2 mom. i lagen av den 18 januari 1980 om djursjukdomar (55/1980), sådan den lyder i lag 303/2006, som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Syfte och tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om åtgärder som skall vidtas på djurhållningsplatser för fjäderfä och som syftar till att förebygga överföringen av eventuell aviär influensa från vilda fåglar till fjäderfä samt att gagna tidig upptäckt av smitta.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

a) fjäderfä höns, kalkoner, pärlhöns, ankor, änder, gäss, vaktlar, duvor, fasaner, rapphöns, tjädrar, orrar, påfåglar, ratiter (struts, emu, nandu, kasuar och kiwifågel) och andra fåglar som föds upp i hägn; och

b) djurhållningsplats ett eller flera hägn eller en eller flera anläggningar, byggnader eller andra platser där fåglar hålls, uppföds eller hanteras.

2 kap.

Tidig upptäckt av aviär influensa

3 §
Undersökning av sjuka och döda vilda fåglar

Om en kommunalveterinär mottar en anmälan om att förhöjd dödlighet eller massinsjuknande bland vilda fåglar, särskilt vattenfåglar, har observerats skall han eller hon se till att behövliga prov med avseende på aviär influensa tas på fåglarna, om ingen annan uppenbar orsak till insjuknandet eller dödligheten kan fastställas. Proverna skall utan dröjsmål lämnas in till Livsmedelssäkerhetsverket (Evira) för undersökning.

4 §
Åtgärder med anledning av misstanke om aviär influensa

Enligt 9 § i lagen om djursjukdomar (55/1980) skall ägaren eller innehavaren av en djurhållningsplats för fjäderfä göra en anmälan till kommunal- eller länsveterinären, om han eller hon misstänker att fjäderfä har dött eller insjuknat i aviär influensa. Utöver sjukdomssymtom kan följande förändringar tyda på aviär influensa hos fjäderfä:

a) foder- och vattenintaget minskar med mer än 20 procent,

b) äggproduktionen minskar med mer än fem procent under mer än två dagar, eller

c) dödligheten stiger till mer än tre procent under en vecka.

Efter att ha mottagit anmälan skall kommunal- eller länsveterinären handla i enlighet med punkt 3 i jord- och skogsbruksministeriets beslut om bekämpning av Newcastlesjuka och aviär influensa (3/VLA/96) om det inte finns en uppenbar annan anledning till förändringarna.

3 kap.

Förhindrande av kontakter mellan fjäderfä och vilda fåglar

5 §
Krav som gäller skötseln av fjäderfä

Fjäderfäna skall ha tillgång till foder och dricksvatten inomhus eller på sådan annan plats, dit det inte finns risk för att vilda vattenfåglar får tillträde. Fjäderfä som hålls utomhus får inte hållas på betesmark där vilda vattenfåglar iakttas rikligt.

Om det på djurhållningsplatsen finns dammar som är avsedda för djurens välbefinnande skall de vara tillräckligt avskärmade mot vilda vattenfåglar.

6 §
Krav som gäller dricksvatten för fjäderfä

Vatten som ges till fjäderfä får inte härröra från ytvatten från sådana ställen där det finns många vattenfåglar, om inte vattnet innan det ges till fjäderfäna har upphettats eller desinficerats så att eventuella virus av aviär influensa inaktiveras under behandlingen.

4 kap.

Ikraftträdandebestämmelser

7 §
Giltighetstid

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2006 och gäller till och med den 31 december 2006.

Kommissionens beslut 2005/731/EG (32005D0731): EGT nr L 274, 20.10.2005, s. 93
Kommissionens beslut 2005/734/EG (32005D0734); EGT nr L 274, 20.10.2005, s. 105
Kommissionens beslut 2005/745/EG (32005D0745); EGT nr L 279, 22.10.2005, s. 79
Kommissionens beslut 2005/855/EG (32005D0855); EGT nr L 316, 2.12.2005, s. 21

Helsingfors den 19 maj 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Veterinäröverinspektör
Taina Aaltonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.