365/2006

Given i Helsingfors den 19 maj 2006

Lag om ändring av lagen om lönegaranti för sjömän

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 26 § i lagen av den 15 december 2000 om lönegaranti för sjömän (1108/2000), sådan denna paragraf lyder delvis ändrad i lag 939/2004, ett nytt 3 mom. och till lagen en ny 26 a § som följer:

26 §
Upplysningar och handräckning

Arbetskrafts- och näringscentralen har rätt att inhämta uppgifter som behövs för behandlingen av lönegarantiärenden också av en myndighet eller ett samfund som sköter lönegarantiärenden i en annan medlemsstat i Europeiska unionen.

26 a §
Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

Arbetskrafts- och näringscentralerna har utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande eller utlämnande av uppgifter rätt att till en myndighet eller ett samfund som sköter lönegarantiärenden i en annan medlemsstat i Europeiska unionen lämna ut uppgifter som är nödvändiga för behandlingen av lönegarantiärenden som är anhängiga där.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2006.

RP 27/2006
AjUB 2/2006
RSv 43/2006

Helsingfors den 19 maj 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Tarja Filatov

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.