344/2006

Given i Helsingfors den 5 maj 2006

Lag om ändring av 2 § i lagen om Vägförvaltningen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 16 juni 2000 om Vägförvaltningen (568/2000) 2 § 1 mom. och

fogas till 2 § ett nytt 5 mom. som följer:

2 §
Vägförvaltningens uppgifter

Vägförvaltningen svarar för väghållningen i fråga om landsvägar. Vägförvaltningen skall i hela landet förvalta, underhålla och utveckla landsvägarna och trafikförhållandena på dem samt vägtrafikservicen som en del av trafiksystemet.


Vägförvaltningen är sådan administrativ myndighet som avses i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv (2004/54/EG) om minimikrav för säkerhet i tunnlar som ingår i det transeuropeiska vägnätet.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2006.

RP 10/2006
KoUB 5/2006
RSv 30/2006
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/54/EG (32004L0054); EGT nr L 167, 30.4.2004, s. 39

Helsingfors den 5 maj 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.