338/2006

Given i Helsingfors den 2 maj 2006

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om anordnande av övervakning av matavfall som härrör från internationella trafikmedel

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

upphävs i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 18 mars 2004 om anordnande av övervakning av matavfall som härrör från internationella trafikmedel (194/2004) 4 § samt

ändras 2 och 3 § som följer:

2 §
Tillsyn

Tillsynen över att denna förordning iakttas utövas av jord- och skogsbruksministeriet såsom högsta myndighet.

Tillsynen över att förordningen iakttas utövas av Livsmedelssäkerhetsverket. Livsmedelssäkerhetsverket skall övervaka att uppsamling, transport och bortskaffande av matavfall som härrör från internationell trafik uppfyller kraven enligt biproduktsförordningen. Livsmedelssäkerhetsverket godkänner de förfaranden för uppsamling, transport och bortskaffande som tillämpas av aktörer vilka bedriver uppsamling, transport och bortskaffande av matavfall som härrör från internationell trafik samt besiktar aktörerna årligen. Över besiktningarna skall föras journal. Besiktningsjournalerna skall bevaras minst tio år.

Livsmedelssäkerhetsverket skall föra förteckning över de aktörer som det har godkänt.

3 §
Förhindrande av spridning av djursjukdomar

Om denna förordning inte iakttas vid uppsamling, transport eller bortskaffande av matavfall som härrör från internationell trafik, skall Livsmedelssäkerhetsverket, ifall det för konstaterande av en sjukdom, förhindrande av dess spridning eller för utrotning av den är nödvändigt, begränsa eller förbjuda överlåtelse av matavfall som härrör från internationell trafik, ombesörja isolering av matavfallet och området samt tvätt och desinficering eller bortskaffande av föremål och varor som har kommit i beröring med avfallet eller vidta andra behövliga åtgärder. I allvarliga fall skall Livsmedelssäkerhetsverket meddela om saken till länsveterinären, som utfärdar närmare anvisningar om åtgärder. Tillsynsmyndigheterna har rätt att få tillträde till platser där matavfall som härrör från internationell trafik uppsamlas, lagras, transporteras eller bortskaffas.


Denna förordning träder i kraft den 12 maj 2006.

Helsingfors den 2 maj 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Regeringsråd
Maija Salo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.