301/2006

Given i Helsingfors den 28 april 2006

Lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 21 januari 2000 om utövning av veterinäryrket (29/2000) 11 och 45 § samt

ändras 3―5 och 7―9 §, 10 § 1 mom., 12 § 1 mom., 17 § 2 mom., 19―27 §, 28 § 1 mom., 29 och 32 §, 33 § 3 mom., 34 § 1 mom., 35 och 36 §, 37 § 1 mom., 40 och 41 §, 42 § 2 och 3 mom., 43 § 2 mom. samt 44 § som följer:

3 §
Legitimation som veterinär med stöd av examen som avlagts i Finland

Rätt att vara verksam som legitimerad veterinär beviljar Livsmedelssäkerhetsverket på ansökan personer vilka avlagt veterinärmedicine licentiatexamen som baserar sig på veterinärmedicine kandidatexamen, en annan minst treårig lägre högskoleexamen eller en utbildning på motsvarande nivå och vilka till Livsmedelssäkerhetsverket avgett en skriftlig och muntlig veterinärförsäkran. Livsmedelssäkerhetsverket fastställer formuläret för veterinärförsäkran.

4 §
På internationella förpliktelser baserad legitimation som veterinär

Rätt att vara verksam som legitimerad veterinär beviljar Livsmedelssäkerhetsverket på ansökan sådana medborgare i stater inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som i någon annan stat inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland har förvärvat i Europeiska gemenskapens lagstiftning eller i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet avsedd veterinärkompetens och dessutom avgett i 3 § avsedd veterinärförsäkran. Närmare bestämmelser om den veterinärkompetens som avses i detta moment kan utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

Rätt att vara verksam som legitimerad veterinär beviljar Livsmedelssäkerhetsverket på ansökan sådana medborgare i ett nordiskt land som i en stat utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har avlagt veterinärmedicinsk examen som gett dem rätt att vara verksamma som veterinär i ett nordiskt land. En ytterligare förutsättning för legitimation är att sökanden har avgett i 3 § avsedd veterinärförsäkran.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas de närmare bestämmelser om legitimation i Finland som förutsätts i Europeiska gemenskapens lagstiftning och i överenskommelsen om gemensam nordisk arbetsmarknad för viss hälso- och sjukvårdspersonal och veterinärer (FördrS 2/1994).

Denna lag tillämpas också enligt vad som i fråga om behörighet och rätt att utöva veterinäryrket överenskoms i avtal som Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater ingått med en annan part.

5 §
Legitimation som veterinär med stöd av annan utländsk examen

Rätt att vara verksam som legitimerad veterinär beviljar Livsmedelssäkerhetsverket i andra fall än de som avses i 4 § på ansökan sådana medborgare i stater inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som i en stat utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har avlagt veterinärmedicinsk examen. En ytterligare förutsättning för legitimation är att sökanden i Finland har avlagt erforderliga kompletterande studier inom området för veterinärmedicin, visat sig ha tillräckliga kunskaper i finska eller svenska samt avgett i 3 § avsedd veterinärförsäkran.

På de grunder som anges i 1 mom. kan Livsmedelssäkerhetsverket bevilja sådana medborgare i stater utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som har avlagt veterinärmedicinsk examen någon annanstans än i Finland rätt att vara verksam som legitimerad veterinär.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas närmare bestämmelser om de kompletterande studier och språkkunskaper som förutsätts för legitimation.

7 §
Veterinärmedicine studerande såsom temporär utövare av veterinäryrket

En person som i Finland har avlagt veterinärmedicine kandidatexamen och som har fullgjort erforderliga studieavsnitt inom veterinärmedicine licentiatexamen får före sin legitimation som veterinär temporärt, i högst tre år, utöva veterinäryrket som vikarie för en legitimerad veterinär eller för en sådan veterinär som avses i 8 §. Dessa tre år räknas från den tidpunkt då denna rätt uppkom. Livsmedelssäkerhetsverket kan av särskilda skäl förlänga ifrågavarande tid. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas närmare bestämmelser om de studieavsnitt som utgör en förutsättning för uppkomsten av denna rätt.

Livsmedelssäkerhetsverket kan av särskilt grundad anledning bevilja sådana personer som i andra stater inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet studerar till veterinär och som har avlagt studier motsvarande veterinärmedicine kandidatexamen samt i 1 mom. avsedda studieavsnitt rätt att temporärt utöva veterinäryrket.

8 §
Sådant temporärt tillhandahållande av veterinärtjänster som förutsätts i Europeiska gemenskapens lagstiftning och avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Sådana medborgare i stater inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som i Finland kan beviljas rätt att vara verksamma som legitimerade veterinärer med stöd av veterinärkompetens som förvärvats i någon annan stat inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland, får utan legitimation som veterinär temporärt, i högst ett år, vara verksamma som veterinärer efter att till Livsmedelssäkerhetsverket ha gjort en anmälan om temporärt tillhandahållande av veterinärtjänster. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet kan utfärdas närmare bestämmelser om anmälan.

9 §
Användning av beteckningen veterinär

Endast veterinärer som legitimerats med stöd av denna lag och personer som avses i 8 § får använda beteckningen veterinär. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas de bestämmelser om användningen av veterinärmedicinska examensbenämningar i Finland som förutsätts i Europeiska gemenskapens lagstiftning.

10 §
Ordinering och köp av läkemedel

Utövare av veterinäryrket har rätt att från apotek ordinera läkemedel för veterinärt eller veterinärvetenskapligt ändamål. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet kan närmare bestämmelser utfärdas om ordinering av läkemedel. Bestämmelser om försäljning och annan överlåtelse av läkemedel från läkemedelspartiaffärer till veterinärer finns i läkemedelslagen (395/1987).


12 §
Anmälnings- och upplysningsskyldighet

Utan hinder av sekretessbestämmelserna är en utövare av veterinäryrket skyldig att i enlighet med Livsmedelssäkerhetsverkets föreskrifter lämna anmälningar och statistiska uppgifter om de sjukdomsfall han eller hon behandlat samt sådana av Livsmedelssäkerhetsverket eller länsstyrelsen infordrade utredningar och förklaringar som gäller sjukdomsfall eller annars har anknytning till utövningen av veterinäryrket. En legitimerad veterinär som utövar veterinäryrket är dessutom skyldig att underrätta Livsmedelssäkerhetsverket och länsstyrelsen om sin boningsort och adress samt förändringar i fråga om dem.


17 §
Veterinära intyg

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet kan utfärdas närmare bestämmelser om utfärdandet av intyg och utlåtanden.

19 §
Styrning och tillsyn

Ministeriet leder och övervakar i egenskap av högsta myndighet verkställigheten och tillsynen över efterlevnaden av denna lag samt med stöd av den utfärdade bestämmelser.

Livsmedelssäkerhetsverket leder och övervakar i egenskap av centralförvaltningsmyndighet verkställigheten och tillsynen över efterlevnaden av denna lag samt med stöd av den utfärdade bestämmelser.

Länsstyrelsen svarar i länet för verkställigheten och tillsynen över efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

20 §
Utredning av arbetsförmågan

Finns det grundad anledning att anta att en utövare av veterinäryrket på grund av sjukdom, missbruk av rusmedel, nedsatt funktionsförmåga eller någon annan motsvarande orsak blivit oförmögen att utöva sitt yrke, kan Livsmedelssäkerhetsverket ålägga honom eller henne att genomgå läkarundersökning eller undersökningar på sjukhus.

21 §
Utredning av yrkesskickligheten

Finns det grundad anledning att misstänka att en utövare av veterinäryrket har bristande yrkesskicklighet, kan Livsmedelssäkerhetsverket ålägga honom eller henne att för konstaterande av yrkesskickligheten eller annan kompetens genomgå förhör eller ge ett arbetsprov.

22 §
Granskning av mottagningsverksamheten

Livsmedelssäkerhetsverket eller länsstyrelsen kan granska mottagnings-, undersöknings- och vårdutrymmena samt journalhandlingarna hos en utövare av veterinäryrket, om detta är nödvändigt för verkställandet av den tillsyn som föreskrivs i denna lag. På samma grunder kan Livsmedelssäkerhetsverket även bestämma att länsstyrelsen skall genomföra denna granskning.

På områden som omfattas av hemfriden får granskning utföras endast om det är nödvändigt för att utreda de omständigheter som granskningen gäller och om det finns anledning att misstänka att en veterinär i sin yrkesverksamhet gjort sig skyldig till straffbart förfarande.

Vid granskningen kan myndigheterna anlita sakkunniga. De sakkunniga skall vara erkänt skickliga och erfarna personer som företräder vetenskaplig, praktisk veterinärmedicinsk eller annan sakkunskap av betydelse för granskningen. De sakkunniga har rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna få tillgång till de uppgifter som behövs för granskningen av mottagningsverksamheten. De sakkunniga är skyldiga att hemlighålla de sekretessbelagda uppgifter som de får tillgång till.

23 §
Felaktigt förfarande

Livsmedelssäkerhetsverket kan med beaktande av förseelsens art och omfattning genom sitt beslut meddela en utövare av veterinäryrket närmare föreskrifter för yrkesutövningen, tills vidare eller för viss tid begränsa rätten att utöva yrket eller tills vidare eller för viss tid frånta utövaren av veterinäryrket denna rätt, om denne har

1) försummat någon skyldighet enligt 10 § 2 mom., 12―16 eller 18 §,

2) fullgjort uppgifter för vilka hans eller hennes utbildning och yrkesskicklighet skall anses otillräcklig eller verksamhetsmöjligheter begränsade, eller

3) annars handlat felaktigt eller klandervärt vid utövningen av veterinäryrket.

För att rätten att utöva yrket skall kunna begränsas eller fråntas utövaren på det sätt som anges i 1 mom. förutsätts det att det felaktiga förfarandet eller försummelsen har varit av allvarlig art och upprepats och att en anmärkning eller varning till yrkesutövaren inte har lett till att bristen i verksamheten blivit avhjälpt.

24 §
Oförmögenhet att utöva yrke

Har en utövare av veterinäryrket på grund av sjukdom, missbruk av rusmedel, nedsatt funktionsförmåga eller någon annan motsvarade orsak blivit oförmögen att utöva sitt yrke, kan Livsmedelssäkerhetsverket tills vidare begränsa rätten att utöva yrket eller tills vidare frånta utövaren av veterinäryrket denna rätt.

25 §
Brott i samband med yrkesutövningen

Om en utövare av veterinäryrket har dömts till fängelsestraff för ett brott som har begåtts i yrkesutövningen och domstolens dom har vunnit laga kraft samt om det av de med brottet sammanhängande omständigheterna framgår att personen i fråga är ovärdig det förtroende som han eller hon bör åtnjuta, kan Livsmedelssäkerhetsverket för viss tid eller, om omständigheterna är synnerligen försvårande, för alltid frånta denna person rätten att utöva veterinäryrket.

Om en utövare av veterinäryrket som innehar tjänst hos staten, en kommun eller en samkommun på grund av brott har dömts till skiljande från tjänsteutövning eller avsättning, skall 1 mom. iakttas på motsvarande sätt.

Domstolen skall utan dröjsmål till Livsmedelssäkerhetsverket sända en kopia av protokollet och domen i mål som avses i 1 och 2 mom.

Redan innan domstolens dom varigenom en utövare av veterinäryrket har dömts till fängelsestraff, avsättning eller skiljande från tjänsteutövning har vunnit laga kraft, kan Livsmedelssäkerhetsverket förbjuda utövaren av veterinäryrket att utöva yrket.

26 §
Temporära administrativa säkerhetsåtgärder

Vid behandlingen av ärenden som avses i 20―25 § kan Livsmedelssäkerhetsverket temporärt förbjuda en utövare av veterinäryrket att utöva yrket eller temporärt begränsa rätten att utöva yrket, om det är nödvändigt på grund av den omedelbara risk för djurs hälsa eller välbefinnande eller folkhälsan som verksamheten innebär.

27 §
Fråntagande av rätt att utöva yrke när en utövare av veterinäryrket själv anhåller därom

Livsmedelssäkerhetsverket kan på begäran av en utövare av veterinäryrket begränsa rätten att utöva veterinäryrket eller helt och hållet frånta vederbörande denna rätt.

28 §
Återställande av rätt att utöva yrke

Om en utövare av veterinäryrket för viss tid eller tills vidare har fråntagits rätten att utöva yrket eller om denna rätt har begränsats, kan personen i fråga hos Livsmedelssäkerhetsverket ansöka om återställande av rätten att utöva yrket eller slopande av begränsningen av denna rätt, om den omständighet som ledde till förlust eller begränsning av rätten att utöva yrket inte längre föreligger.


29 §
Skriftlig varning

Har en utövare av veterinäryrket vid utövningen av yrket handlat mot lag eller med stöd av lag utfärdade bestämmelser eller föreskrifter, i sin uppgift annars gjort sig skyldig till felaktighet eller försummelse eller uppfört sig olämpligt, och är felaktigheten eller försummelsen inte av sådan art att den bör leda till åtal vid domstol, kan Livsmedelssäkerhetsverket ge utövaren av veterinäryrket en skriftlig varning.

32 §
Veterinärregister

I syfte att sköta de tillsynsuppgifter som anges i denna lag för Livsmedelssäkerhetsverket register över dem som utövar veterinäryrket. När en utövare av veterinäryrket antecknas i veterinärregistret ger Livsmedelssäkerhetsverket utövaren ett identifikationsnummer.

Uppgifter som skall föras in i registret är

1) namn, personbeteckning, identifikationsnummer, legitimationsdatum och information om eventuell specialveterinärexamen i fråga om utövare av veterinäryrket,

2) arbetsplats- och kontaktinformation samt verksamhet som självständig yrkesutövare i fråga om utövare av veterinäryrket,

3) tid under vilken en veterinärmedicine studerande med stöd av 7 § har rätt att temporärt utöva veterinäryrket,

4) tid under vilken en utövare av veterinäryrket med stöd av 8 § temporärt tillhandahåller veterinärtjänster,

5) temporär begränsning eller temporärt förbjudande av rätten att utöva yrket, och

6) tills vidare gällande begränsning eller förbjudande av rätten att utöva yrket.

Livsmedelssäkerhetsverket kan i veterinärregistret föra in uppgifter som förutsätts av skötseln av tillsynsuppgifterna enligt denna lag och som gäller varning eller bötes- eller fängelsestraff som en utövare av veterinäryrket tilldelats eller ådömts i sin yrkesutövning samt avsättning eller skiljande från tjänsteutövning. Dessa uppgifter kan i likhet med uppgifterna enligt 2 mom. föras in i registret även om beslutet i respektive fall inte vunnit laga kraft.

33 §
Förvaringstider för uppgifter som införts i veterinärregistret och utlämnande av uppgifter

Livsmedelssäkerhetsverket kan ur veterinärregistret per telefon lämna upplysningar om rätten för en utövare av veterinäryrket att utöva yrket eller om denna rätt har begränsats eller fråntagits temporärt eller tills vidare.

34 §
Veterinärförteckning

Livsmedelssäkerhetsverket publicerar utifrån de uppgifter som anges i 32 § 2 mom. en veterinärförteckning avsedd för allmänheten. Veterinärförteckningen får inte utan samtycke av en utövare av veterinäryrket innehålla hans eller hennes hemadress eller personbeteckning. Veterinärförteckningen sänds årligen avgiftsfritt till länsstyrelserna, apoteken och läkemedelspartiaffärerna. Den kan också avgiftsfritt ges myndigheterna, apoteken och läkemedelspartiaffärerna i elektronisk form.


35 §
Hörande

Innan ärenden som avses i 20―25 eller 29 § avgörs slutligt skall Livsmedelssäkerhetsverket ge utövaren av veterinäryrket tillfälle att avge förklaring i saken.

36 §
Sakkunniga

Vid avgörande av i 20, 21, 23―25 eller 29 § avsedda ärenden kan Livsmedelssäkerhetsverket anlita ständiga sakkunniga som kallats för detta ändamål. De ständiga sakkunniga skall vara erkänt skickliga och erfarna personer som företräder sådan vetenskaplig, praktisk veterinärmedicinsk eller annan sakkunskap som är av betydelse för Livsmedelssäkerhetsverket. Den som samtyckt till att vara ständig sakkunnig är skyldig att på Livsmedelssäkerhetsverkets begäran ge sakkunnighjälp inom det område som han eller hon företräder.

De ständiga sakkunniga har rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna få tillgång till de uppgifter som behövs för givandet av sakkunnighjälp. De är skyldiga att hemlighålla de sekretessbelagda uppgifter som de får tillgång till.

Livsmedelssäkerhetsverket betalar ständiga sakkunniga ett arvode för utförda uppdrag samt resekostnadsersättning.

37 §
Vite

En utövare av veterinäryrket som försummar anmälnings- och upplysningsskyldigheten enligt 12 § eller skyldigheten enligt 15 § att föra och förvara journalhandlingar kan av Livsmedelssäkerhetsverket vid vite åläggas att iaktta sin skyldighet.


40 §
Rätt att få uppgifter

Livsmedelssäkerhetsverket och länsstyrelserna har rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna av statliga och kommunala myndigheter, en samkommuns myndigheter, andra offentligrättsliga samfund samt apotek och läkemedelspartiaffärer på begäran avgiftsfritt få de upplysningar och utredningar som behövs för att uppgifterna enligt denna lag skall kunna utföras.

41 §
Kungörelse i den officiella tidningen samt anmälan till apotek och läkemedelspartiaffärer

Livsmedelssäkerhetsverket skall utan dröjsmål införa en kungörelse i den officiella tidningen om begränsad, fråntagen eller återställd rätt att utöva yrket.

Livsmedelssäkerhetsverket skall dessutom underrätta apoteken och läkemedelspartiaffärerna om fråntagen eller begränsad rätt att köpa eller ordinera läkemedel samt om fråntagen eller återställd och vid behov också om begränsad rätt att utöva veterinäryrket.

42 §
Rätt att vara verksam som specialveterinär

Rätt att vara verksam som specialveterinär beviljar Livsmedelssäkerhetsverket i enlighet med lagen om genomförande av en generell ordning för erkännande av examina inom Europeiska gemenskapen (1597/1992) på ansökan sådana medborgare i stater inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som i någon annan stat inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland har avlagt en examen som motsvarar specialveterinärexamen.

Rätt att vara verksam som specialveterinär kan Livsmedelssäkerhetsverket i andra fall än de som avses i 2 mom. bevilja personer som någon annanstans än i Finland har avlagt en examen som motsvarar specialveterinärexamen. En ytterligare förutsättning för legitimation är att sökanden i Finland har avlagt erforderliga kompletterande studier inom området för veterinärmedicin. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet bestäms närmare om de kompletterande studierna.

43 §
Behörighet för vissa tjänster och befattningar

En tjänst eller en befattning kan temporärt skötas av en person som avses i 7 eller 8 §, om inte annat föreskrivs någon annanstans i lag.

44 §
Läroanstaltens anmälningsskyldighet

Den läroanstalt där de studieavsnitt som ligger till grund för den i 7 § 1 mom. avsedda rätten har fullgjorts skall omedelbart underrätta Livsmedelssäkerhetsverket om fullgörandet.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2006.

I 3 § avsedd lägre högskoleexamen eller utbildning på motsvarande nivå krävs inte av den som avlagt veterinärmedicine licentiatexamen i enlighet med förordningen om veterinärmedicinska examina (298/1978).

För temporär rätt att utöva yrket krävs inte i 7 § avsedd veterinärmedicine kandidatexamen av den som med stöd av övergångsbestämmelserna i lagen om ändring av universitetslagen (715/2004) studerar för en veterinärmedicine licentiatexamen i enlighet med förordningen om veterinärmedicinska examina.

Den som före denna lags ikraftträdande har beviljats rätt att utöva veterinäryrket har rätt att fortsätta sin yrkesutövning.

De som kallats till ständiga sakkunniga med stöd av 36 § före lagens ikraftträdande fortsätter i sitt uppdrag tills Livsmedelssäkerhetsverket bestämmer något annat.

RP 203/2005
JsUB 2/2006
RSv 31/2006

Helsingfors den 28 april 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.