300/2006

Given i Helsingfors den 28 april 2006

Lag om ändring av djurskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i djurskyddslagen av den 4 april 1996 (247/1996) 28 § 2 och 3 mom., 29 § 2 mom., 30 § 1 och 2 mom., 34, 35 och 38 §, 48 § 1 mom., 51 § 1 mom., 55 § 3 mom., 58 § 2 mom., 59 § 2 mom. och 61 § 3 mom.,

av dem 30 § 2 mom. sådant det lyder i lag 662/1999 och 51 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1194/1996, samt

fogas till 30 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 662/1999 och i lag 220/2003, ett nytt 2 mom., varvid det ändrade 2 mom. och de nuvarande 3 och 4 mom. blir 3―5 mom., till lagen en ny 34 a § och till 39 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 1194/1996, ett nytt 5 mom. som följer:

28 §
Import av djur

Ett djur som har importerats i strid med förbudet i 1 mom. skall återsändas eller avlivas på djurägarens eller innehavarens bekostnad, eller beträffande det förfaras på ett sätt som Livsmedelssäkerhetsverket godkänner.

Livsmedelssäkerhetsverket eller länsstyrelsen kan bestämma att åtgärder enligt 2 mom. skall utföras på djurägarens eller innehavarens bekostnad. Beträffande tvångsutförande iakttas i övrigt viteslagen (1113/1990) i tillämpliga delar.

29 §
Transport av djur

Om ett internationellt avtal som är förpliktande för Finland eller Europeiska gemenskapens rättsordning så förutsätter, kan genom förordning av statsrådet bestämmas att ett villkor för transport av djur är att länsveterinären, kommunalveterinären, en gränsveterinär eller en av Livsmedelssäkerhetsverket förordnad veterinär har inspekterat djuren och transportutrymmet samt konstaterat att djuren och transportutrymmet är i sådant skick att djuren kan transporteras.


30 §
Tillstånd att transportera djur och register över djurtransportörer

Transport av djur samt uthyrning eller annan överlåtelse av transportmedel i förvärvssyfte får idkas endast med tillstånd av länsstyrelsen. Tillstånd skall sökas hos länsstyrelsen i det län där sökanden har sin hemort. Tillstånd krävs dock inte av en djurtransportör som är etablerad i en stat utanför Europeiska gemenskapen. En sådan djurtransportör skall lämna Livsmedelssäkerhetsverket en skriftlig förbindelse om att bestämmelserna och föreskrifterna om djurskydd iakttas vid djurtransporterna.

Tillstånd enligt 1 mom. beviljas, om sökanden har tillgång till transportmedel som är lämpliga för djurtransport och om sökanden eller någon som är anställd hos sökanden har de kunskaper och färdigheter som behövs för transport av djur samt för hantering och skötsel av dem i samband med transporten. Denna behörighet krävs dock inte, om en verksamhetsidkare utan att själv transportera djur endast hyr ut eller annars överlåter transportmedel för djurtransporter. Länsstyrelsen kan återkalla ett tillstånd, om tillståndshavaren på ett väsentligt sätt bryter mot denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den, eller om verksamheten inte längre uppfyller villkoren för tillståndet och tillståndshavaren inte avhjälper missförhållandena inom en skälig tid som tillsynsmyndigheten bestämt.

Länsstyrelsen för ett register över de djurtransportörer som har beviljats tillstånd att idka verksamheten. Livsmedelssäkerhetsverket för ett riksomfattande register över alla djurtransportörer som har beviljats tillstånd att transportera djur och över förbindelser enligt 1 mom. Sådana uppgifter som behövs med tanke på tillsynen över djurtransporterna kan införas i registren. Verksamhetsidkaren skall ge de uppgifter som krävs för registret. Tillsynsmyndigheterna enligt denna lag har rätt att i tillsynssyfte använda registret över djurtransportörer. I övrigt tillämpas vid utlämnande av uppgifter vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) eller i någon annan lag.


34 §
Jord- och skogsbruksministeriet

Jord- och skogsbruksministeriet leder och övervakar i egenskap av högsta myndighet verkställigheten och tillsynen över efterlevnaden av denna lag samt med stöd av den utfärdade bestämmelser.

34 a §
Livsmedelssäkerhetsverket

Livsmedelssäkerhetsverket leder och övervakar i egenskap av centralförvaltningsmyndighet verkställigheten och tillsynen över efterlevnaden av denna lag samt med stöd av den utfärdade bestämmelser.

35 §
Länsstyrelsen

Länsstyrelsen svarar i länet för verkställigheten och tillsynen över efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

38 §
Djurskyddsövervakare

Länsstyrelsen kan på de villkor som den föreskriver bevilja rätt att i egenskap av djurskyddsövervakare verkställa inspektioner enligt 39 § åt den som genom sin utbildning eller genom praktisk erfarenhet har förvärvat tillräcklig förtrogenhet med den djurart som är föremål för inspektionen och de djurskyddskrav som ställs på djurhållningen av arten och som har genomgått Livsmedelssäkerhetsverkets djurskyddsövervakarkurs om utförande av djurskyddsinspektioner. I enlighet med djurskyddsövervakarens kompetens kan inspektionsrätten gälla antingen en enskild djurart eller flera djurarter. Djurskyddsövervakaren har inte rätt att verkställa inspektioner på områden som omfattas av hemfriden.

Djurskyddsövervakaren svarar för en skada som han eller hon vållar vid en inspektion i enlighet med vad som föreskrivs i skadeståndslagen (412/1974), och djurskyddsövervakaren skall ha en försäkring för eventuella skador som uppstår vid inspektionerna. Bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på djurskyddsövervakare då de verkställer inspektioner enligt denna lag.

Länsstyrelsen kan återkalla rätten att verkställa inspektioner, om djurskyddsövervakaren försummar att iaktta de villkor som länsstyrelsen ställt eller annars på ett väsentligt sätt bryter mot sina förpliktelser när det gäller inspektionen. Rätten kan också återkallas av annan grundad anledning.

39 §
Inspektion

På områden som omfattas av hemfriden får i denna paragraf avsedd inspektion verkställas eller prov tas endast av en myndighet och endast om det är nödvändigt för utredande av de omständigheter som inspektionen gäller samt om det finns anledning att misstänka att djurets ägare eller innehavare gjort sig skyldig till straffbart förfarande som strider mot denna lag. En djurskyddsövervakare kan inom gränserna för sin inspektionsrätt vid behov bistå en myndighet vid verkställandet av en inspektion på ett område som omfattas av hemfriden.

48 §
Utredningar och undersökningar

Livsmedelssäkerhetsverket och länsstyrelsen får för tillsynen över att denna lag och med stöd av den utfärdade bestämmelser följs eller för fullgörande av skyldigheter enligt ett internationellt avtal som är förpliktande för Finland eller då Europeiska gemenskapens rättsordning förutsätter detta förordna tjänsteveterinärer att utföra utredningar och undersökningar i sådana djurhållningsenheter där djur hålls för idkande av näring, i djurtransporter samt i slakterier och på slaktplatser.


51 §
Besvär

Ändring i ett beslut som Livsmedelssäkerhetsverket, länsstyrelsen, kommunalveterinären, den tjänsteinnehavare som utövar tillsyn över hälsoskyddet i kommunen, en besiktningsveterinär, en gränsveterinär och polisen har fattat med stöd av denna lag får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).


55 §
Djurhållningsförbud

Om någon har meddelats djurhållningsförbud, skall domstolen sända en kopia av protokollet i ärendet till Livsmedelssäkerhetsverket.

58 §
Kostnader

De kostnader som åtgärder enligt 44 § föranleder kan av särskilda skäl betalas i förskott av det anslag som i statsbudgeten har reserverats för veterinärvård. Djurets ägare eller innehavare ansvarar för den slutliga betalningen av kostnaderna enligt vad som föreskrivs i 1 mom.


59 §
Arvoden

Samma rätt tillkommer veterinärer som Livsmedelssäkerhetsverket eller länsstyrelsen har förordnat och som har utfört en utredning eller undersökning enligt 48 §.

61 §
Skadestånd

Vad som bestäms i 1 och 2 mom. tillämpas också i fråga om ersättande av skada som eventuellt har vållats av en veterinär som Livsmedelssäkerhetsverket eller länsstyrelsen har förordnat att utföra uppgifter enligt denna lag samt i fråga om återkrav av ersättningarna.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2006.

Länsstyrelsen svarar för att djurskyddsövervakarnas inspektionsrättigheter motsvarar bestämmelserna i 38 §. Av den som före denna lags ikraftträdande har beviljats den rätt som avses i 38 § 1 mom. krävs dock inte genomgång av en kurs för djurskyddsövervakare.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 203/2005
JsUB 2/2006
RSv 31/2006

Helsingfors den 28 april 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.