293/2006

Given i Helsingfors den 21 april 2006

Lag om ändring av folkhälsolagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till folkhälsolagen av den 28 januari 1972 (66/1972) en ny 24 § i stället för den 24 § som upphävts genom lag 684/1982 och en ny 25 § i stället för den 25 § som upphävts genom lag 248/1997, som följer:

24 §

En sådan kommun eller samkommun för folkhälsoarbetet som är huvudman för en hälsovårdscentral kan överenskomma med försvarsmakten om tillhandahållandet av hälso- och sjukvårdstjänster för personer vars hälsovård försvarsmakten ansvarar för enligt 3 § 1 mom. i lagen om hälsovården inom försvarsmakten (322/1987). Undersökningar och vård enligt överenskommelsen, med undantag av brådskande öppen sjukvård, kan tillhandahållas på andra grunder och snabbare än i fråga om sådana tjänster enligt denna lag som tillhandhålls för invånarna i kommunen eller samkommunens medlemskommuner. Skötseln av kommunens eller samkommunens lagstadgade uppgifter får inte äventyras av att överenskommelser ingås och tjänster enligt överenskommelse tillhandahålls.

25 §

För kontroller, undersökningar och behandlingar av uppbådspliktiga på en hälsovårdscentral skall försvarsmakten till den kommun eller samkommun som är huvudman för hälsovårdscentralen betala en ersättning som motsvarar kostnaderna för utförandet av tjänsterna.

Ersättningen för tjänsterna enligt 24 § fastställs på grundval av överenskommelse mellan kommunen eller samkommunen och försvarsmakten. Har överenskommelse om ersättning inte träffats, skall försvarsmakten till hälsovårdscentralen betala en ersättning som motsvarar kostnaderna för utförandet av tjänsterna. För brådskande öppen sjukvård enligt 14 § 1 mom. 10 punkten skall försvarsmakten dessutom till hälsovårdscentralen betala en ersättning som motsvarar kostnaderna för utförandet av tjänsten, även om någon särskild överenskommelse om sådan vård inte har träffats.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2006. Lagens 25 § 1 mom. träder dock i kraft först den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 200/2005
FsUB 1/2006
RSv 19/2006

Helsingfors den 21 april 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Försvarsminister
Seppo Kääriäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.