292/2006

Given i Helsingfors den 21 april 2006

Lag om ändring av lagen om hälsovården inom försvarsmakten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 20 mars 1987 om hälsovården inom försvarsmakten (322/1987) 4, 5, 6―9, 9 a samt 10 och 11 §,

av dem 5 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1262/1992 och 367/1998, 6 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag samt 9 a § sådan den lyder i lag 1682/1995 som följer:

4 §

Försvarsmakten anordnar den bedömning av tjänstedugligheten som hör till företagshälsovården.

Försvarsministeriet kan besluta att hälsovårdstjänster av särskilda skäl skall ges också andra än dem som nämns i 3 § 1 mom.

5 §

Hälsovårdstjänster enligt 3 § som tillhandahålls dem vars hälsovård försvarsmakten ansvarar för är avgiftsfria.

I fråga om ersättningar som för andra hälsovårdstjänster tas ut hos dem som erhåller sådana föreskrivs i enlighet med lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

6 §

Den allmänna planeringen, styrningen och tillsynen i fråga om hälsovården inom försvarsmakten ankommer under försvarsministeriets ledning på huvudstaben.

För den regionala planeringen och den operativa ledningen av hälsovården vid undantagsförhållanden ansvarar staberna för försvarsgrenarna.

För hälsovårdsarrangemangen på basnivå ansvarar Centralen för militärmedicin samt garnisonernas hälsostationer som är underställda den.

7 §

Inom försvarsmakten finns för hälsovården hälsovårdspersonal samt verksamhetsställen för hälsovården, Militärapoteket och sjukvårdsmaterieldepån så som närmare bestäms genom förordning av statsrådet.

8 §

Hälsovård kan anordnas genom att tjänster anskaffas hos en kommun, en samkommun eller någon annan offentlig eller privat serviceproducent, på det sätt som särskilt avtalas.

9 §

Har ett sjukhus för vilket samkommunen för ett sjukvårdsdistrikt är huvudman, en kommunal hälsovårdscentral eller någon annan offentlig serviceproducent gett en person vars hälsovård försvarsmakten ansvarar för hälso- och sjukvårdstjänster och har om ersättningen ingenting överenskommits särskilt, bestäms den ersättning som försvarsmakten skall betala enligt de kostnader som servicen åsamkat sjukvårdsdistriktet och hälsovårdscentralen.

9 a §

Bestämmelser om skyldigheten att hemlighålla uppgifter i journalhandlingar som avses i denna lag finns i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) och lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994).

10 §

Inom försvarsmakten ges utbildning som betjänar hälsovården inom försvarsmakten så som närmare bestäms genom förordning av statsrådet.

11 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2006. För hälsoundersökning på förhand av de uppbådspliktiga betalas ersättning enligt 9 § först för hälsoundersökningar som utförs den 1 januari 2008 eller därefter.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 200/2005
FsUB 1/2006
RSv 19/2006

Helsingfors den 21 april 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Försvarsminister
Seppo Kääriäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.