289/2006

Given i Helsingfors den 20 april 2006

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i förordningen av den 4 december 1992 om användning av fordon på väg (1257/1992) 6 § 1 mom., 6 a och 38 §, av dessa lagrum 6 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 1243/2002 och 6 a § sådan den lyder i förordning 573/1994, som följer:

6 §
Undantag från skyldigheten att använda bilbälte och skyddshjälm

Den i vägtrafiklagen (267/1981) föreskrivna skyldigheten att använda bilbälte gäller inte

a) en polisman, en gränsbevakningsman eller den som är anställd vid fångvårdsväsendet, när han eller hon är ute i ett sådant tjänsteuppdrag att användningen av bilbälte kan orsaka fara eller avsevärd olägenhet,

b) en besiktningsförrättare som utför besiktning av en bil,

c) den som delar ut post, tidningar eller andra varor som skall distribueras till flera platser och den som samlar in avfall eller andra varor som skall samlas in från flera platser, då den oavbrutna körsträckan är högst hundra meter och användningen av bilbälte orsakar avsevärd olägenhet,

d) förare av personbil i tillståndspliktig persontrafik, med undantag för transporter av skolbarn och körning utan passagerare.


6 a §
Befrielse av hälsoskäl från skyldigheten att använda bilbälte

Det läkarintyg som avses i 88 b § 2 mom. i vägtrafiklagen skall innehålla uppgift om giltighetstiden och följande symbol:

38 §
Personbefordran med bil

I en bil får förutom föraren finnas högst så många passagerare som motsvarar det i registret antecknade antalet sitt- och ståplatser. Föraren och passagerarna skall använda sitt- eller ståplatser som uppfyller de krav som uppställts för dem.

I en buss som används i linje- eller köptrafik (kategori M2 och M3) får dock det i registret antecknade passagerarantalet, föraren inberäknad, tillfälligt överskridas med 30 procent. På sittplatsen bredvid föraren och på alla sittplatser som utrustats med bilbälte får dock placeras högst det i registret antecknade antalet passagerare.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2006.

På annan plats än i framsätet på personbilar eller paketbilar (kategori M1och N1) får till den 31 december 2007 tillfälligt transporteras 30 procent flera sådana sittande passagerare som är tre år eller äldre och för vilka det finns möjlighet att använda bilbälte eller andra skyddsanordningar.

Vid transport av skol- och dagvårdsbarn i bussar i linjetrafik får de personer som tillfälligt överskrider det tillåtna passagerarantalet i enlighet med 38 § 2 mom. till den 9 maj 2008 placeras på sittplatser som utrustats med bilbälte.

Helsingfors den 20 april 2006

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Överinspektör
Janne Mänttäri

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.