279/2006

Given i Helsingfors den 20 april 2006

Statsrådets förordning om grunderna för ibruktagande av säkerhetsupplagrade läkemedel, sjukvårdsmaterial och skyddsutrustning

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 3 § i lagen av den 18 december 1992 om tryggande av försörjningsberedskapen (1390/1992):

1 §
Ibruktagande av läkemedel, sjukvårdsmaterial och skyddsutrustning

Läkemedel, sjukvårdsmaterial och skyddsutrustning som ingår i statens säkerhetsupplag kan tas i bruk då användningen av dem är nödvändig för ändamålsenlig vård av befolkningen eller förebyggande av sjukdomar och det inte finns tillräckliga kommersiella upplag i landet av produkten eller utrustningen i fråga.

Läkemedel, sjukvårdsmaterial och skyddsutrustning som avses i 1 mom. kan tas i bruk efter att social- och hälsovårdsministeriet har konstaterat att det finns grunder för ibruktagandet.

2 §
Påfyllning av upplagen

Försörjningsberedskapscentralen beslutar om hur och när läkemedel, sjukvårdsmaterial och skyddsutrustning som tagits ur säkerhetsupplagen skall ersättas med nya läkemedel, nytt sjukvårdsmaterial och ny skyddsutrustning.

3 §
Ekonomisk ersättning till Försörjningsberedskapscentralen

Statsrådet beslutar separat om de grunder enligt vilka ersättning betalas till Försörjningsberedskapscentralen för värdet av läkemedel, sjukvårdsmaterial och skyddsutrustning som tagits ur säkerhetsupplagen.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 20 april 2006

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Regeringsråd
Pekka Järvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.