276/2006

Given i Helsingfors den 20 april 2006

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om jord- och skogsbruksministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 11 december 2003 om jord- och skogsbruksministeriet (1061/2003) 2 § som följer:

2 §
Ämbetsverk, inrättningar, bolag och andra organ inom ministeriets ansvarsområde

Till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde hör:

forskningscentralen för jordbruk- och livsmedelsekonomi

Forststyrelsen

Skogsforskningsinstitutet

vilt- och fiskeriforskningsinstitutet

Livsmedelssäkerhetsverket

Geodetiska institutet

lantmäteriverket

jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral

landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd

veterinärmedicinska skadenämnden

Boreal Växtförädling Ab

Suomen Viljava Oy

interventionsfonden för jordbruket

gårdsbrukets utvecklingsfond.

Jord- och skogsbruksministeriet styr och övervakar arbetskrafts- och näringscentralerna i ärenden som hör till dess ansvarsområde. Jord- och skogsbruksministeriet styr dessutom de regionala miljöcentralerna och Finlands miljöcentral i ärenden som hör till mi-nisteriets ansvarsområde.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2006.

Helsingfors den 20 april 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Regeringsråd
Kirsi Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.