256/2006

Given i Helsingfors den 31 mars 2006

Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 22 augusti 2003 om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003) 3 § 3 mom. 6 punkten, 14 § 4 punkten, 19 § 1 mom. 11 punkten och 23 § 1 mom. 2 punkten, av dem 14 § 4 punkten sådan den lyder i lag 594/2005, samt

fogas till 3 § 3 mom. en ny 7 punkt, till 14 §, sådan den lyder i nämnda lag 594/2005, en ny 5 punkt och till 19 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i sistnämnda lag, en ny 12 punkt som följer:

3 §
Informationssystemet för förvaltningsärenden

I informationssystemet får även annan nödvändig information som inhämtats för skötseln av de uppgifter som anges i 1 § 3 mom. polislagen registreras enligt följande:


6) för skötseln av uppgifter enligt 131 § i utlänningslagen (301/2004) i nämnda paragraf avsedda signalement på en i paragrafen avsedd utlänning samt uppgifterna i ett resedokument (uppgifter för identifiering av utlänningar),

7) för skötseln av uppgifter enligt lagen om penninginsamlingar (255/2006) nödvändig information om tillståndsansökningar, tillstånd, återkallade tillstånd, varningar och redovisningar samt om sökande och tillståndshavare och om dem som i praktiken anordnar penninginsamlingar och dessas ansvariga personer samt om kontrollåtgärder (uppgifter för tillsynen över penninginsamlingar).

14 §
Uppgifter som andra myndigheter lämnar ut till polisen genom registrering vid direkt anslutning eller för registrering i maskinläsbar form

Enligt avtal med den registeransvarige kan uppgifter lämnas till polisens personregister genom direkt anslutning eller i maskinläsbar form enligt följande:


4) av gränsbevakningsväsendet i 2 § avsedda uppgifter som skall behandlas för utförande av de åligganden enligt 1 § 1 mom. i polislagen som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet i gränsbevakningslagen (578/2005) eller någon annanstans i lag, samt i 3 § avsedda uppgifter som skall behandlas för utförande av de åligganden enligt 1 § 3 mom. i polislagen som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet i gränsbevakningslagen eller någon annanstans i lag,

5) av länsstyrelsen i Södra Finlands län för skötseln av tillstånds- och tillsynsuppgifter enligt lagen om penninginsamlingar nödvändig information om tillståndsansökningar, tillstånd, återkallade tillstånd, varningar och redovisningar samt om sökande och tillståndshavare och om dem som i praktiken anordnar penninginsamlingar och dessas ansvariga personer samt om kontrollåtgärder.

19 §
Utlämnande av uppgifter till andra myndigheter

Utan hinder av sekretessbestämmelserna får polisen lämna ut behövliga uppgifter genom teknisk anslutning eller i maskinläsbar form ur polisens personregister, med undantag för Europol-informationssystemet som avses i 30 § och Schengens nationella informationssystem som avses i 31 §, till


11) en tjänsteman som nämns i 1 eller 6 § i lagen om stämningsmän (505/1986) för stämning till en rättegång för bestämmande av förvandlingsstraff,

12) länsstyrelsen i Södra Finlands län för de tillstånds- och tillsynsärenden som ankommer på den enligt lagen om penninginsamlingar.


23 §
Utplåning av uppgifter ur informationssystemet för förvaltningsärenden

Ur informationssystemet för förvaltningsärenden skall uppgifter utplånas enligt följande:


2) av uppgifterna om identitetskort och pass, av uppgifterna för tillsynen över säkerhetsbranschen samt av uppgifterna för tillsynen över penninginsamlingar, uppgifter om beslut då tio år har förflutit sedan beslutet fattades eller förföll eller den i beslutet angivna giltighetstiden gick ut, uppgifter om hinder, anmärkningar och kontroll samt andra registrerade uppgifter då tio år har förflutit sedan uppgiften antecknades,Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

RP 102/2005
FvUB 25/2005
RSv 203/2005

Helsingfors den 31 mars 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.