255/2006

Given i Helsingfors den 31 mars 2006

Lag om penninginsamlingar

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att möjliggöra penninginsamlingar för finansiering av allmännyttig verksamhet och förhindra oredlig verksamhet i samband med penninginsamlingar.

2 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på anordnandet av penninginsamlingar.

Lagens tillämpningsområde omfattar inte

1) grannhjälp,

2) varuinsamlingar,

3) vädjan till allmänheten om egendom genom testamenten,

4) välgörenhetsauktioner, stödkonserter och stödevenemang,

5) önskemål om penningdonationer i samband med inbjudningar och intervjuer när enskilda personer har bemärkelsedagar eller i samband med dödsannonser och nekrologer,

6) kollektinsamling bland deltagarna i offentlig religionsutövning som anordnas av religionssamfund som avses i religionsfrihetslagen (453/2003).

3 §
Definition av penninginsamling

Med penninginsamling avses verksamhet där pengar samlas in genom vädjan till allmänheten och utan motprestation.

Till den som bidrar med pengar till en insamling får som motprestation endast ges en symbol för innehavaren av tillståndet till penninginsamling eller för insamlingen (insamlingssymbol) och som inte har något självständigt ekonomiskt bytesvärde.

4 §
Övriga definitioner

I denna lag avses med

1) allmännyttig verksamhet verksamhet för allmänna sociala, kulturella eller ideella ändamål eller annan allmän medborgerlig verksamhet,

2) allmänhet en grupp personer som inte avgränsats eller fastställts på förhand,

3) vädjan till allmänheten muntlig, skriftlig eller på annat sätt uttryckt begäran eller uppmaning att ge pengar till en insamling,

4) kedjebrev verksamhet där deltagaren utlovas ekonomiska fördelar, om han eller hon sänder kedjebrevet vidare; med kedjebrev jämställs även meddelanden i elektronisk eller annan form där mottagaren uppmanas skicka pengar till dem som tidigare inträtt i verksamheten,

5) pyramidspel verksamhet där deltagarens förtjänst- eller vinstmöjligheter helt eller delvis och utan motprestation grundar sig på de avgifter som de som inträder senare betalar i deltagaravgifter eller som andra engångsbetalningar eller upprepade betalningar.

5 §
Tillståndsplikt

Penninginsamlingar får anordnas endast med tillstånd av en myndighet (tillstånd till penninginsamling).

Tillstånd till penninginsamling behövs inte för penninginsamlingar som genomförs av daghemsgrupper, skolklasser eller etablerade studie- eller hobbygrupper, om en myndig person svarar för de uppgifter som hänför sig till anordnandet av penninginsamlingen. Pengar får samlas in vid tillställningar som ordnas av daghemsgruppen, skolklassen, studie- eller hobbygruppen, daghemmet, skolan eller någon annan instans, om de insamlade medlen används för att främja studier eller hobbyverksamhet.

Tillstånd till penninginsamling behövs inte heller för penninginsamling som arrangören av en i lagen om sammankomster (530/1999) avsedd allmän sammankomst företar bland dem som deltar i sammankomsten, om den allmänna sammankomsten ordnas inomhus.

6 §
Insamlingsändamål

Penninginsamlingar får anordnas i syfte att skaffa medel för allmännyttig verksamhet.

Med undantag från kravet på allmännyttighet får en penninginsamling anordnas

1) i syfte att skaffa medel för att hjälpa en enskild person eller familj med ekonomiska svårigheter,

2) i syfte att skaffa medel för att främja studierna eller hobbyverksamheten för en daghemsgrupp, en skolklass eller en etablerad studie- eller hobbygrupp.

7 §
Tillståndshavare

Tillstånd till penninginsamling kan ges till en i Finland registrerad sammanslutning eller stiftelse med uteslutande allmännyttigt syfte.

Tillstånd till penninginsamling kan ges till en i Finland verksam oregistrerad sammanslutning med uteslutande allmännyttigt eller i 6 § 2 mom. 1 punkten nämnt syfte, om orsaken till att sammanslutningen inte har registrerats är att dess ställning regleras i lagstiftningen i Finland eller att sammanslutningens verksamhet är av tillfällig karaktär.

Staten, kommuner eller sammankommuner, den evangelisk-lutherska kyrkan, ortodoxa kyrkosamfundet eller församlingar inom dem eller kyrkliga samfälligheter kan inte ges tillstånd till penninginsamling.

8 §
Tiden för anordnande av penninginsamlingar

Tillstånd till penninginsamling får ges för viss tid, högst två år.

Tillstånd till penninginsamling för att hjälpa en enskild person eller familj får ges för viss tid, högst sex månader.

Den tid för anordnande av penninginsamlingen som angetts i tillståndet får inte förlängas.

9 §
Förbjudna sätt att anordna penninginsamlingar

Det är förbjudet att

1) i samband med anordnande av en penninginsamling ordna lotteri eller någon annan verksamhet där deltagarna utlovas en vinst som helt eller delvis beror på slumpen,

2) anordna penninginsamlingar med hjälp av kedjebrev eller på ett därmed jämförbart sätt,

3) ordna penninginsamlingar i form av pyramidspel,

4) ordna penninginsamlingar på ett sådant sätt att det finns en uppenbar risk för att penninginsamlingen sammanblandas med handel eller en förenings medlemsvärvning.

10 §
Tillståndsansökan

Tillstånd till penninginsamling skall sökas skriftligen.

Till tillståndsansökan skall fogas en detaljerad plan för insamlingen och användningen.

Av ansökan skall framgå

1) uppgifter om sökanden,

2) insamlingssätten och den eventuella insamlingssymbolen,

3) kostnaderna av de olika insamlingssätten,

4) i förekommande fall, den som i praktiken anordnar insamlingen,

5) i förekommande fall, kostnaderna för anlitande av någon som i praktiken anordnar insamlingen,

6) det belopp som beräknas inflyta genom de olika insamlingssätten.

11 §
Tillståndsmyndighet

Tillstånd till penninginsamling som omfattar ett enda härad meddelas av polisinrättningen i häradet.

Tillstånd till penninginsamling för att hjälpa en enskild person eller familj meddelas av polisinrättningen i det härad där den som är föremål för insamlingen är bosatt.

Tillstånd till penninginsamling som omfattar ett större område än ett härad meddelas av länsstyrelsen i Södra Finlands län.

12 §
Förutsättningar för tillstånd till penninginsamling

Tillstånd att anordna en penninginsamling kan ges, om

1) insamlingsändamålet är förenligt med 6 §,

2) insamlingsändamålet inte strider mot lag eller god sed,

3) tillståndshavaren uppfyller villkoren enligt 7 §,

4) anordnandet av penninginsamlingen är ändamålsenligt med tanke på allmänt intresse, och

5) det kan antas att sökanden förfar i enlighet med bestämmelserna om penninginsamlingar.

Tillstånd till penninginsamling för att hjälpa en enskild person eller familj kan ges, om förutsättningarna enligt 1 mom. 1―3 och 5 punkten föreligger.

13 §
Avslag på tillståndsansökan

En ansökan om anordnande av en penninginsamling skall avslås, om

1) de förutsättningar för tillstånd som anges i 6, 7 och 12 § inte föreligger, eller

2) de personer som hör till ett lagstadgat organ eller ledningen i övrigt hos sökanden eller de personer som i sökanden utövar faktisk beslutanderätt inte kan anses vara tillförlitliga.

En ansökan kan avslås, om

1) det insamlingsområde som ansökan gäller står i uppenbart missförhållande till sammanslutningens eller stiftelsens verksamhet och verksamhetsområde,

2) den sammanslutning eller stiftelse som ansöker om tillstånd inte har etablerad verksamhet,

3) tidigare insamlingar med samma eller ett därmed jämförbart insamlingssätt inte har varit ekonomiskt framgångsrika,

4) det av planen för insamlingen och användningen framgår att de beräknade intäkterna står i missförhållande till utgifterna, eller

5) sökanden i samband med sina tidigare penninginsamlingar inte har iakttagit bestämmelserna i lag eller förordning eller tillståndsvillkoren.

Om sökanden inte inom föreskriven tid har avgivit en redovisning över en tidigare penninginsamling eller om sökanden har försummat att komplettera eller rätta redovisningen, får ett nytt tillstånd till penninginsamling inte ges förrän redovisningen har lämnats in till tillståndsmyndigheten och tillståndsmyndigheten har godkänt den.

14 §
Det praktiska anordnandet av penninginsamlingar

Med det praktiska anordnandet av en penninginsamling avses uppgifter i omedelbar anslutning till genomförandet av en penninginsamling.

Uppgifter i anslutning till det praktiska anordnandet av en penninginsamling kan utföras av både tillståndshavaren själv och någon annan som i praktiken anordnar penninginsamlingar.

Vid penninginsamlingar som anordnas för att hjälpa en enskild person eller familj får inte anlitas någon som i praktiken anordnar penninginsamlingar.

15 §
Den som i praktiken anordnar penninginsamlingen

Till den som i praktiken anordnar penninginsamlingen kan i tillståndet till penninginsamling förordnas endast i 1 § i lagen angående rättighet att idka näring (122/1919) avsedda fysiska personer eller sammanslutningar eller stiftelser som har bildats för denna verksamhet eller i fråga om vilka sådan verksamhet anges som verksamhetsområde eller verksamhetsform.

Till den som i praktiken anordnar penninginsamlingen får inte förordnas

1) en fysisk person som är omyndig, eller vars handlingsbehörighet annars har begränsats,

2) en fysisk person, sammanslutning eller stiftelse som på grund av sin ekonomiska situation saknar tillräckliga förutsättningar för att utföra uppgiften på ett tillförlitligt sätt, eller

3) en fysisk person, sammanslutning eller stiftelse som är försatt i konkurs eller en fysisk person som har meddelats näringsförbud eller en fysisk person som, eller i fråga om en sammanslutning eller stiftelse, en person som hör till dess lagstadgade organ eller ledningen i övrigt eller som i sammanslutningen eller stiftelsen utövar faktisk beslutanderätt, på sannolika skäl misstänks eller har blivit dömd för ett sådant brott som äventyrar dennes trovärdighet som den som i praktiken anordnar penninginsamlingen.

16 §
Tillståndsvillkor

Ett tillstånd kan förenas med villkor som gäller anordnandet av en penninginsamling, användningsändamålet för de medel som influtit genom penninginsamlingen och tillsynen över anordnandet av penninginsamlingar. I det villkor som gäller användningsändamålet för medlen kan också fastställas den tid inom vilken de insamlade medlen skall användas för det ändamål som insamlingen gäller. Om användningsändamålet för penninginsamlingen är förvärv eller ombyggnad av fast egendom, kan i det villkor som gäller användningsändamålet fastställas att användningsändamålet för den fasta egendomen inte får ändras under den tid som anges i tillståndet. Denna tid får dock inte överstiga tio år.

Ett tillstånd som gäller en penninginsamling för att hjälpa en enskild person eller familj skall alltid förenas med villkoret att insamlingen får anordnas endast inom ett enda härad.

17 §
Insamlingskonto

Innehavaren av ett tillstånd till penninginsamling skall öppna ett separat bankkonto eller separata bankkonton (insamlingskonto) för varje penninginsamling. Kontot kan öppnas i en finsk depositionsbank eller i en filial i Finland till en depositionsbank som beviljats koncession i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Tillståndsmyndigheten kan bevilja undantag från kravet på att använda ett insamlingskonto samt från kravet på att använda ett separat insamlingskonto för varje penninginsamling, om det är motiverat med hänsyn till insamlingens begränsade omfattning, insamlingssättet eller kontinuiteten av insamlingsverksamheten eller av någon annan orsak.

18 §
Information om förändrade förhållanden

Tillståndshavaren skall utan dröjsmål skriftligen informera tillståndsmyndigheten om förändringar som gäller insamlingen, tillståndshavaren, den som i praktiken anordnar penninginsamlingen eller föremålet för insamlingen och som väsentligt påverkar erhållandet av tillstånd.

Tillståndshavaren skall alltid informera om förändringar som skett i sammanslutningens eller stiftelsens förvaltning under tiden från det tillståndet beviljades till dess att det upphör.

19 §
Ändring av tillståndsvillkoren och planen för insamlingen och användningen

Har förhållandena för tillståndshavaren eller föremålet för insamlingen förändrats i väsentlig grad, får den myndighet som beviljat tillståndet på skriftlig ansökan av tillståndshavaren eller på eget initiativ och efter att ha hört tillståndshavaren ändra tillståndsvillkoren, bevilja undantag från planen för insamlingen och användningen eller fastställa en ny plan för insamlingen och användningen, om det fortfarande är ändamålsenligt att genomföra penninginsamlingen.

20 §
Användning av de medel som influtit genom penninginsamlingar

De medel som influtit genom en penninginsamling skall användas för det ändamål som angetts i tillståndet till penninginsamling. Tillståndsmyndigheten kan på ansökan ändra användningsändamålet för medlen, om de influtna medlen eller en del av dem inte kan användas för det ändamål som angetts i tillståndet, eller om detta på grund av väsentligt förändrade förhållanden eller av någon annan orsak inte är ändamålsenligt.

Om ett tillstånd till penninginsamling har beviljats för förvärv eller ombyggnad av fast egendom, får egendomen inte permanent användas för något annat ändamål än det som fastställts i tillståndsbeslutet. Ägande- eller besittningsrätten till egendomen får inte heller överlåtas på någon annan under den användningstid för egendomen som angetts i tillståndet.

Inrikesministeriet kan på ansökan ändra användningsändamålet för fast egendom eller bevilja tillstånd att överlåta ägande- eller besittningsrätten till den, om egendomen inte kan användas för det ändamål som angetts i tillståndet eller om detta på grund av väsentligt förändrade förhållanden eller av någon annan orsak inte är ändamålsenligt. I tillståndet till överlåtelse av ägande- eller besittningsrätten till fast egendom anges den nya användningen av de medel som erhållits genom överlåtelsen för det ändamål som angetts i tillståndet till penninginsamling eller för ett närliggande ändamål.

21 §
Redovisningsskyldighet

Den myndighet som beviljat tillståndet skall tillställas en redovisning inom sex månader efter det att tillståndstiden löpt ut. Tillståndsmyndigheten skall granska och godkänna redovisningen. Redovisningsskyldigheten gäller inte penninginsamlingar som avses i 5 § 2 och 3 mom.

Tillståndsmyndigheten kan

1) i tillståndsbeslutet förelägga tillståndshavaren att avge en mellanredovisning,

2) förelägga tillståndshavaren att avge en ny redovisning, om den avgivna redovisningen är bristfällig, eller förelägga att redovisningen skall kompletteras eller rättas, om den inhåller skriv- eller räknefel eller andra därmed jämförbara smärre brister eller felaktigheter,

3) i tillståndsbeslutet ålägga tillståndshavaren att meddela att de medel som influtit genom penninginsamlingen har använts för det ändamål som angetts i tillståndet till penninginsamling (slutanmälan).

Om tillståndshavaren är en juridisk person som har en revisor, skall tillståndshavaren bifoga revisorns utlåtande till redovisningen. I revisorns uttalande skall anges huruvida penninginsamlingen har anordnats och de influtna medlen använts i enlighet med villkoren i tillståndet till penninginsamling.

22 §
Förbudsrätt och vite

Den myndighet som beviljat tillståndet kan förbjuda fortsatt penninginsamling eller fortsatt användning av de medel som influtit genom en penninginsamling, om det misstänks att man förfar eller har förfarit oriktigt vid anordnandet av penninginsamlingen eller vid användningen av de medel som influtit genom penninginsamlingen eller om myndigheten har fått kännedom om omständigheter som sannolikt leder till att tillståndet till penninginsamling återkallas. Under samma förutsättningar kan tillståndsmyndigheten förbjuda depositionsbanken att betala ut insamlade medel från ett insamlingskonto eller från tillståndshavarens övriga bankkonton.

Ett beslut av tillståndsmyndigheten om förbud mot fortsatt penninginsamling eller fortsatt användning av de medel som influtit genom en penninginsamling eller om förbud mot utbetalning av medel från ett penninginsamlingskonto eller från tillståndshavarens övriga bankkonton gäller i högst tre månader. Tillståndsmyndigheten kan förlänga beslutets giltighetstid med högst sex månader i taget, om inte förfarandet vid anordnandet av penninginsamlingen eller användningen av de medel som influtit genom penninginsamlingen har rättats eller ärendet som gäller återkallande av tillståndet till penninginsamling ännu inte har avgjorts.

Tillståndsmyndigheten kan förena sitt förbud med vite. Tillståndsmyndigheten dömer också ut vitet. På vitesförfarandet tillämpas viteslagen (1113/1990).

23 §
Återkallande av ett tillstånd till penninginsamling och skriftlig varning

Ett tillstånd till penninginsamling återkallas av den myndighet som beviljade det. Ett tillstånd till penninginsamling skall återkallas, om

1) tillståndshavaren begär det, eller

2) tillståndshavaren inte längre uppfyller villkoren för erhållande av tillstånd och inte inom förelagd tid avhjälpt de brister som omedelbart låter sig göras.

Ett tillstånd till penninginsamling kan återkallas, om

1) tillståndshavaren eller den som i praktiken anordnar penninginsamlingen eller en person som hör till deras lagstadgade organ eller ledningen i övrigt eller en person som i dem utövar faktisk beslutanderätt, genom en lagakraftvunnen dom har dömts för ett brott som visar att denne är olämplig för sin uppgift, eller om denne uppsåtligen har förfarit väsentligen oriktigt vid anordnandet av penninginsamlingen eller användningen av de medel som influtit genom penninginsamlingen, eller

2) tillståndshavaren eller den som i praktiken anordnar penninginsamlingen har brutit mot denna lag eller en förordning som utfärdats med stöd av den eller mot tillståndsvillkoren.

I de fall som avses i 2 mom. kan tillståndsmyndigheten i stället för att återkalla tillståndet till penninginsamling ge tillståndshavaren eller den som i praktiken anordnar penninginsamlingen en skriftlig varning, om det med hänsyn till omständigheterna vore oskäligt att återkalla tillståndet. I de fall som avses i 2 mom. 1 och 2 punkten kan tillståndsmyndigheten avstå från att återkalla tillståndet till penninginsamling, om tillståndshavaren har gjort en framställning om byte av den som i praktiken anordnar penninginsamlingen och tillståndsmyndigheten har godkänt denna.

24 §
Förordnande av syssloman

Om ett tillstånd till penninginsamling har återkallats, om redovisning inte har avgivits inom föreskriven tid eller om tillståndshavaren inte har iakttagit ett föreläggande enligt 21 § 2 mom. 2 punkten, kan den myndighet som beviljat tillståndet förordna en syssloman som på tillståndshavarens bekostnad omhändertar de medel som influtit genom penninginsamlingen och avger redovisning över dem.

Till syssloman kan förordnas en advokat eller någon annan som avlagt juris kandidatexamen och som är redbar och annars lämplig och skickad för uppgiften och som inte är försatt i konkurs och vars handlingsbehörighet inte har begränsats.

Tillståndsmyndigheten beslutar om användningen av de av sysslomannen omhändertagna medlen för det ändamål som angetts i tillståndet till penninginsamling eller för ett närliggande ändamål.

25 §
Penninginsamlingsbrott och lindrigt penninginsamlingsbrott

Till straff för penninginsamlingsbrott och lindrigt penninginsamlingsbrott döms enligt 17 kap. 16 b och 16 c § i strafflagen (39/1889).

Bestämmelser om utdömande av förverkandepåföljd finns i 10 kap. i strafflagen.

26 §
Tillsyn

Inrikesministeriet svarar för den allmänna övervakningen och ledningen samt statistikföringen av anordnandet av penninginsamlingar.

Länsstyrelsen i Södra Finlands län och polisinrättningarna i häradena ansvarar för övervakningen av anordnandet av penninginsamlingar som baserar sig på tillstånd som de beviljat.

Inrikesministeriet kan ge utlåtanden och meddela anvisningar om anordnandet av penninginsamlingar.

27 §
Tillsynsregister över penninginsamlingar

För skötseln av de uppgifter som enligt denna lag ankommer på polisen, länsstyrelsen i Södra Finlands län och inrikesministeriet för polisen ett register över tillståndsansökningar, tillstånd, återkallade tillstånd, skriftliga varningar och redovisningar samt sökande och tillståndshavare och över dem som i praktiken anordnar en penninginsamling (tillsynsregister över penninginsamlingar).

Närmare bestämmelser om tillsynsregistret över penninginsamlingar finns i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003).

28 §
Rätt att få uppgifter

Inrikesministeriet, länsstyrelsen i Södra Finlands län och polisinrättningen i häradet har rätt att få sådana uppgifter som direkt hänför sig till anordnandet av penninginsamlingar och sådana uppgifter som behövs för tillsynen över anordnandet av penninginsamlingar enligt följande:

1) av sökanden eller tillståndshavaren och av den som i praktiken anordnar penninginsamlingen, avgiftsfritt och utan hinder av att sammanslutningars medlemmar, revisorer, verkställande direktör, styrelsemedlemmar eller arbetstagare är bundna av företagshemlighet,

2) utan hinder av sekretessbestämmelserna i 94 § i kreditinstitutslagen (1607/1993) av den depositionsbank där insamlingskontot eller något annat av tillståndshavarens konton finns,

3) avgiftsfritt och utan hinder av sekretess av en myndighet och av en sammanslutning som har tillsatts för att fullgöra ett offentligt uppdrag.

Inrikesministeriet, länsstyrelsen i Södra Finlands län och polisinrättningen i häradet har rätt att enligt avtal med den registeransvarige även genom teknisk anslutning eller i maskinläsbar form få de uppgifter som avses i 1 mom. 3 punkten.

Inrikesministeriet har rätt att av tillståndshavaren och av den som i praktiken anordnar penninginsamlingen, avgiftsfritt och utan hinder av att sammanslutningars medlemmar, revisorer, verkställande direktör, styrelsemedlemmar eller arbetstagare är bundna av företagshemlighet, få uppgifter som behövs för den statistikföring som gäller anordnandet av penninginsamlingar.

29 §
Offentliggörande av uppgifter

Tillståndsmyndigheten skall hålla uppgifterna om beviljade och återkallade tillstånd till penninginsamling och uppgifterna om skriftliga varningar samt redovisningsuppgifterna tillgängliga för allmänheten.

Tillståndsmyndigheterna har rätt att publicera uppgifter om tillstånd, återkallade tillstånd, skriftliga varningar och redovisningar.

30 §
Ändringssökande

I ett beslut som länsstyrelsen i Södra Finlands län meddelat med stöd av denna lag får ändring sökas hos Tavastehus förvaltningsdomstol på det sätt som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

I ett beslut som inrikesministeriet eller polisinrättningen i häradet meddelat med stöd av denna lag får ändring sökas på det sätt som bestäms i förvaltningsprocesslagen.

I beslut som gäller föreläggande och utdömande av vite får ändring sökas på det sätt som bestäms i 24 § i viteslagen.

Ett beslut enligt denna lag om återkallande av tillstånd eller ändring av tillståndsvillkor och ett beslut om förbud som tillståndsmyndigheten fattat enligt 22 § skall följas även om det överklagats, om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat.

31 §
Närmare bestämmelser

Genom förordning av statsrådet kan närmare bestämmelser utfärdas om

1) innehållet i tillståndsansökan,

2) den plan för insamlingen och användningen som skall fogas till tillståndsansökan,

3) förfaranden och tidsfrister för anordnande av penninginsamlingar,

4) innehållet i redovisningar över penninginsamlingar, framläggande av redovisningar, tidsfrister i anslutning till framläggande av redovisningar och förvaring av redovisningar,

5) tillståndshavarnas skyldighet att för statistikföring lämna uppgifter om anordnandet av penninginsamlingar.

Genom förordning av inrikesministeriet kan utfärdas närmare bestämmelser om förfarandet vid ansökan om och beviljande av tillstånd till penninginsamling.

32 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

Genom denna lag upphävs lagen av den 31 juli 1980 om penninginsamlingar (590/1980) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

33 §
Övergångsbestämmelser

I fråga om anordnandet av penninginsamlingar som anordnas med stöd av tillstånd till penninginsamling som beviljats innan denna lag har trätt i kraft och användningen och redovisningen av medel som insamlats genom dem tillämpas de bestämmelser som gällde vid tidpunkten för beviljandet av tillståndet och de villkor som uppställts i tillståndet.

På tillståndsärenden som har inletts före ikraftträdandet, inbegripet överklagande av sådana ärenden, tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 102/2005
FvUB 25/2005
RSv 203/2005

Helsingfors den 31 mars 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.