250/2006

Given i Helsingfors den 31 mars 2006

Lag om ändring av 29 e § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 25 april 1997 om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) 29 e §, sådan den lyder i lag 419/2003, som följer:

29 e §
Verksamhetskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd

Arbetspensionsförsäkringsbolaget skall överlåta ofördelat tilläggsförsäkringsansvar till ett belopp som i den övertagande pensionsanstalten möjliggör en sådan placeringsfördelning som motsvarar den genomsnittliga riskbenägenheten för placeringsfördelningarna för pensionsanstalter som bedriver verksamhet i enlighet med lagen om pension för arbetstagare (verksamhetskapital som överförs).

Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet fastställs det belopp som avses i 1 mom. på framställning av Försäkringsinspektionen som en fast procentandel av den ansvarsskuld som skall användas vid beräkningen av solvensen. Procentandelen beräknas så att den motsvarar det dubbla beloppet av medianen för solvensgränserna för pensionsanstalter som bedriver verksamhet i enlighet med lagen om pension för arbetstagare.

Den förordning som avses i 2 mom. utfärdas två gånger i kalenderåret före utgången av juni och december för att träda i kraft vid ingången av närmast följande juli och januari månad. Försäkringsinspektionen skall kalenderårsvis före utgången av april och oktober göra en framställning till social- och hälsovårdsministeriet om fastställande av den procentandel som avses i 2 mom.

Som beloppet av det verksamhetskapital som överförs används den procentandel som fastställts genom förordningen enligt 2 mom. och som gäller vid den tidpunkt då avtalet om överlåtelse av försäkringsbeståndet ingås.

Om beloppet av det verksamhetskapital som överförs och som fastställts i enlighet med 2 mom. blir större än den andel av arbetspensionsförsäkringsbolagets verksamhetskapital som motsvarar det försäkringsbestånd som överlåts, skall ur arbetspensionsförsäkringsbolaget överlåtas en andel av bolagets verksamhetskapital som motsvarar det försäkringsbestånd som överlåts. Vid beräkningen av den andel som det försäkringsbestånd som överlåts utgör av arbetspensionsförsäkringsbolagets verksamhetskapital skall bestämmelserna om fastställande av den ansvarsskuld som används vid beräkning av solvensen beaktas vid fastställandet av nivån på bolagets verksamhetskapital.


Denna lag träder i kraft den 15 april 2006.

Lagen tillämpas på sådana överlåtelser av försäkringsbestånd i fråga om vilka avtalet har ingåtts den 7 oktober 2005 eller därefter.

Med avvikelse från 29 e § 3 mom. skall social- och hälsovårdsministeriet genom förordning första gången fastställa den i det nämnda lagrummet avsedda procentandelen för beloppet av det verksamhetskapital som överförs vid överlåtelser av försäkringsbeståndet så att den träder i kraft omedelbart vid lagens ikraftträdande. Den procentandel som fastställs skall basera sig på de senaste uppgifter som före lagens ikraftträdande finns vid Försäkringsinspektionen och som gäller solvensen för pensionsanstalter som bedriver verksamhet i enlighet med lagen om pension för arbetstagare. Denna procentandel skall tillämpas på sådana överlåtelser av försäkringsbestånd enligt denna lag, sådana överlåtelser och övertaganden av försäkringsverksamhet enligt lagen om pensionsstiftelser samt sådana överföringar och övertaganden av ansvar enligt lagen om försäkringskassor i fråga om vilka avtalet har ingåtts den 7 oktober 2005 eller därefter, till dess att nästa lagenliga förordning enligt 29 e § 2 mom. träder i kraft.

Innan denna lag träder i kraft skall Försäkringsinspektionen göra en framställning till social- och hälsovårdsministeriet för utfärdande av den förordning som avses i 3 mom.

Ett beslut som Försäkringsinspektionen meddelat före denna lags ikraftträdande med anledning av ansökan om samtycke till sådant avtal om överlåtelse av försäkringsbestånd som ingåtts den 7 oktober 2005 eller därefter skall meddelas i enlighet med den lag som är i kraft den dag beslutet meddelas. Försäkringsinspektionens beslut förfaller emellertid, om inte avtalet om överlåtelse av försäkringsbestånd ändras så att det överensstämmer med denna lag inom två månader från lagens ikraftträdande.

RP 158/2005
ShUB 6/2006
RSv 23/2006

Helsingfors den 31 mars 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.