246/2006

Given i Helsingfors den 31 mars 2006

Lag om ändring av tvångsmedelslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tvångsmedelslagen av den 30 april 1987 (450/1987) 1 kap. 15 § 2 mom., 21 § 2 mom. och 22 § 3 mom. samt 5 a kap. 6 § 2 mom.,

av dem 1 kap. 21 § 2 mom. sådant det lyder i lag 693/1997 och 1 kap. 22 § 3 mom. samt 5 a kap. 6 § 2 mom. sådana de lyder i lag 646/2003, som följer:

1 kap.

Gripande, anhållande och häktning

15 §
Närvaro vid handläggning av häktningsyrkande

Den som begärts häktad och som är anhållen skall höras personligen med anledning av häktningsyrkandet. Om domstolen anser att det är lämpligt, kan den som begärts häktad höras utan att han eller hon är närvarande i rättssalen med anlitande av videokonferens eller någon annan lämplig teknisk dataöverföring där de som deltar i behandlingen har sådan kontakt att de kan både höra och se varandra. Om domstolen anser att det är nödvändigt skall den som begärts häktad hämtas till domstolen. Den som begärts häktad skall ges tillfälle att anlita ett biträde när yrkandet behandlas.


21 §
Utsättande av tid för väckande av åtal

Om den tid som har satts ut för väckande av åtal visar sig vara för kort, kan domstolen på begäran som inom denna tid har framställts av åklagaren förlänga tiden. Den häktade och dennes biträde skall ges tillfälle att bli hörda med anledning av begäran. Den häktade skall höras personligen om han eller hon vill det. Om domstolen anser att det är lämpligt kan den häktade höras utan att han eller hon är närvarande i rättssalen med anlitande av videokonferens eller någon annan lämplig teknisk dataöverföring där de som deltar i behandlingen har sådan kontakt att de kan både höra och se varandra. Om domstolen anser att det är nödvändigt skall den häktade hämtas till domstolen.


22 §
Ny behandling av ett häktningsärende

Den häktade och dennes biträde samt den anhållningsberättigade tjänstemannen skall ges tillfälle att bli hörda när häktningsärendet behandlas på nytt, om inte den häktade eller den anhållningsberättigade tjänstemannen meddelar att detta inte är nödvändigt. Den häktade skall höras personligen om han eller hon vill det eller om det annars är skäl att höra den häktade för att saken skall kunna utredas. Om domstolen anser att det är lämpligt kan den häktade höras utan att han eller hon är närvarande i rättssalen med anlitande av videokonferens eller någon annan lämplig teknisk dataöverföring där de som deltar i behandlingen har sådan kontakt att de kan både höra och se varandra. Om domstolen anser att det är nödvändigt skall den häktade hämtas till domstolen.

5 a kap.

Teleavlyssning, teleövervakning och teknisk observation

6 §
Handläggning av tillståndsärenden i domstol

Ett yrkande som har framställts av en anhållningsberättigad tjänsteman skall utan dröjsmål tas upp till behandling i domstol i närvaro av tjänstemannen eller en av denne förordnad tjänsteman. Behandlingen kan också ske med anlitande av videokonferens eller någon annan lämplig teknisk dataöverföring där de som deltar i behandlingen har sådan kontakt att de kan både höra och se varandra. Ärendet avgörs utan att den misstänkte eller innehavaren av teleanslutningen, teleadressen eller teleterminalutrustningen eller av det utrymme som skall avlyssnas eller övervakas hörs. När ett ärende som avses i 3 § 2 mom. behandlas, skall dock innehavaren av teleanslutningen eller teleadressen ges tillfälle att bli hörd, om inte skäl som har samband med utredningen talar emot det.Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2006.

RP 271/2004
LaUB 1/2006
RSv 6/2006

Helsingfors den 31 mars 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.